AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 1 (2020), 77–87

Ortelové knihy pražského Apelačního soudu a jejich interpretace

[Book of Sentences of Appeal Court in Prague]

Josef Vacek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.5
announced: 06. 03. 2020

abstract

This paper focuses on fundamental historical source important for recognition of judicial praxis in the early modern era: Books of Sentences of Appeal Court in Prag. This court was established in 1548 and since that year were the sentences taped down to books of sentences in two language rows: czech and german. The study analyzes both the outside of the source (font, language, graphical form of the decision) and, above all, its internal structure. At the same time, some particular requirements (which included each decision) are identified, and then the possibilities of their interpretation in individual and in context are presented. The paper is based on the knowledge of dozens of ortel books across the 250 year period for which the study is written. Its contribution lies mainly in describing some general elements that touch this source. The thesis can also serve as a basis for quantitative and qualitative research in the field of early modern justice.

keywords: Appeal Court in Prague; juridical practice in early modern period; criminality; books of sentences; interpretation of legal history

references (40)

1. ADAMOVÁ, K. - RIEGROVÁ, B. - SKŘEJPKOVÁ, P. - SOUKUP, L. - ŠOUŠA, J. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha: LexisNexis, 2005.

2. ADAMOVÁ, K. - LOJEK, A. - SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Právo. Praha: Paseka, 2017.

3. ADAMOVÁ, K. - LOJEK, A. - SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Stát. Praha: Paseka, 2015.

4. ADAMOVÁ, K. - LOJEK, A. - SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Zločinnost a bezpráví. Praha: Paseka, 2011.

5. AUERSBERG, J. K. von. Geschichte des königlichen böhmischen Appellationsgerichtes. Erster Theil. Prag: Caspar Widtmann, 1805.

6. ČECHURA, J. Kriminalita a každodennost v raném novověku: Jižní Čechy 1650-1770. Praha: Argo, 2008.

7. ČECHURA, J. Neklidný život obyčejné ženy: Johana Peřková (1703-1745). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

8. FEJTOVÁ, O. - HRUBÁ, M. - LEDVINKA, V. - PEŠEK, J. - SULITKOVÁ, L. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí: stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze. Dolní Břežany: Scriptorium, 2013.

9. FRANCEK, J. Zločin a trest v Pardubicích 16.-18. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011.

10. FRANCEK, J. (ed.). Hrdelní soudnictví českých zemí 16.-18. století. Sborník příspěvků z konference konané v Pardubicích 21.-22. 9. 1995. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 1996.

11. HAUBERTOVÁ, K. Loketsko v ortelních manuálech apelačního soudu v letech 1548-1740. K zániku chebské oblasti městského práva v roce 1548. Sborník Chebského muzea. Cheb: Krajské muzeum Cheb, 2006

12. HAUSENBLASOVÁ, J. Počátky apelačního soudu v Čechách a jeho personální obsazení 1548-1627. Paginae historiae: sborník Národního archivu. Praha: Národní archiv, 2005, roč. 13

13. HIML, P. "Odlišné chování" v raném novověku - plaidoyer za odklon od státně-centristické a "elitní" perspektivy a za historicko-antropologický přístup. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2001, 3 (2)

14. KALOUSEK, J. České státní právo, vyd. 2. Praha: Bursík & Kohout, 1892.

15. KINDL, J. Královéhradecké soudní pře z let 1548-1564 postoupené k apelačnímu soudu. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2017, sv. 31, s. 105-132.

16. KLABOUCH, J. Staré české soudnictví: (jak se dříve soudívalo). Praha: Orbis, 1967.

17. KOUPIL, O. - KOUPILOVÁ M. - MALÝ, K. - ŠOUŠA, J. - ŠOUŠA, J. - VOJTÍŠKOVÁ, J. - WOITSCHOVÁ, K. Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu: chrestomatie. Díl. I., Druhá polovina 17. a počátek 18. století. Praha: Karolinum, 2018.

18. KREUZ, P. Das Appellationsgericht in Prag 1548-1783. Bisherige Forschung, erhaltene Quellen und historische Entwicklung. In: AUER, Leopold, Eva ORTLIEB a Ellen FRANKE, In letzter Instanz. Appellation und Revision im Europa der Frühen Neuzeit [= Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, 2013, sv. 1]. Vídeň: 2013, s. 231-250. CrossRef

19. KREUZ, P. Aktéři bez hřiště a pravidel?. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2001, 3 (2), s. 68-76.

20. KREUZ, P. K možnostem využití knih protokolů a německých prezidentských register pražského apelačního soudu ke studiu soudnictví v Kladsku v době předbělohorské. Kladský sborník. Trutnov: Lupus, 2016, 11.

21. KREUZ, P. Dějiny pozdně středověkého a raně novověkého městského soudnictví v českých zemích v české historigrafii posledních dvaceti let. In: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října v Clam-Gallasově paláci v Praze . Dolní Břežany : Scriptorium, 2013.

22. MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde, 2003.

23. MALÝ, K. Trestní právo v Čechách v 15.-16. století. Praha: Univerzita Karlova, 1989.

24. MATLAS, P. Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?: Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století. Praha: Argo 2011.

25. PÁNEK, J. Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách. (Výsledky, problémy a perspektivy studia). Československý časopis historický, 1984, 32 (5).

26. REPÍK, B. Chrání Evropská úmluva o lidských právech právo na životní prostředí? Bulletin advokacie, č. 7/8 a 9, 2005.

27. REZEK, O. Změny soudního systéu v zemích Koruny České v době pobělohorské: (vybrané problémy). Ostrava: Key Publishing, 2007.

28. RŮŽIČKOVÁ, R. - SIGLOVÁ, T. Apelační soud a odvolání proti rozhodnutím nižších soudů pardubického panství. Případy řešené v civilním soudním řízení

29. v 16.-18. století. Sborník prací východočeských archivů. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2009, roč. 13.

30. SCHMIDT, J. F. Monographie des kaiserl. königl. Böhm. Appellations-Gerichtes seit dessen Errichtung als Appellationskammer in dem Jahre 1548 bis zu dessen im Jahre 1850 erfolgter Umwandlung in das kais. kön. Oberlandesgericht des zu dem constitutionellen Kaiserthume Oesterreich gehörigen Kronlades Böhmen. Praha: Jeřábek, 1850.

31. TINKOVÁ, D. Úvahy nad problematikou "trestního práva" a "hrdelního soudnictví" v historii a historiografii, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni 2001, 3 (2).

32. VACEK, J. Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687-1727. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2019.

33. VACEK, J. Každodennost a sexuální delikty na Křivoklátsku na přelomu 17. a 18. století. Cornova. Revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2018, 5 (1).

34. WOITSCHOVÁ, K. Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548-1783. "...což slušného a spravedlivého jest fedrovati...". Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2010.

35. WOITSCHOVÁ, K. Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu: chrestomatie. Díl. I., Druhá polovina 17. a počátek 18. století. Praha: Karolinum, 2018.

36. WOITSCHOVÁ, K. Ortelní manuály a knihy protokolů apelačního soudu v Praze z let 1548-1783. Paginae historiae: sborník Národního archivu. Praha: Národní archiv, 2008, roč. 16.

37. WOJTUCKI, D. Wyroki Praskiej Izby Apelacyjnej w sprawach kryminalnych dla sądu w Slavkově u Brna w I połowie XVIII wieku. Anthropologia integra. Brno, Masarykova univerzita, 2017, sv. 8, č. 2. CrossRef

38. WOJTUCKI, D. Wyroki Praskiej Izby Apelacyjnej w sprawach kryminalnych dla sądu w Jeleniej Górze w II połowie XVII i w I połowie XVIII wieku. Rocznik Jeleniogórski. Jelenia Góra: Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 2016, tom. XLVIII. CrossRef

39. WOJTUCKI, D. Korespondencja Praskiej Izby Apelacyjnej z miastami na Śląsku w latach 1548-1740. KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, vol. 23, no. 4. CrossRef

40. ZDENĚK, V. Dějiny královského appellačního soudu na hradě Pražském, nyní Vrchního soudu v Praze, od roku 1548-1933. Praha, 1933.

Creative Commons License
Ortelové knihy pražského Apelačního soudu a jejich interpretace is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download