AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 1 (2020), 45–67

Vybrané otázky využitelnosti soukromoprávních nástrojů k ochraně životního prostředí

[Usability of Selected Private Law Instruments of Environmental Protection]

Jan Vévoda

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.3
announced: 06. 03. 2020

abstract

The aim of this article is to provide a reader with a brief analysis of the possibilities of using the fundamental private law instruments for the purpose of protection of the environment. The analysis is carried out from the perspective of an individuals who use these instruments to protect their rights and interests. This article focuses on 3 selected private law instruments, namely the protection of the personality, neighbourhood law, and the prevention and compensation of damage. Special attention is paid to issues such as right to live in a favourable environment, which is a new institute in the Czech civil law. Within a scope of neighbourhood law the problem of proportionality of imissions to local circumstances, relation between private and public law regulation governing activities causing imissions and possibilities of protection against noise caused by road traffic are subject of closer study. Changes in legal regulation of general prevention of damage and in liability for damage to forest caused by industrial exhalations are also discussed. In conclusion it can be stated that private law instruments are usable for the protection of the environment, but the protection is only indirect and not complex. For this reason, these tools cannot replace public environmental law, but they can be a valuable addition to it.

keywords: private law; protection of environment; protection of personality; neighbourhood law; compensation of damage

references (12)

1. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.

2. Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku. [online] Sněmovní tisk č. 362/0 z 6. volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. [cit. 7.10.2017] Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0

3. JANČÁŘOVÁ, I. - PEKÁREK, M. - PRŮCHOVÁ, I. Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

4. MÜLLEROVÁ, H. a kol. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016.

5. MÜLLEROVÁ, H. Právo žít v příznivém životním prostředí jako nová součást ochrany osobnosti. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 3/2017, s. 15-34. CrossRef

6. Obrat ve sporech o náhradu imisní škody na lesích. Prumyslovaekologie.cz. [online] 4. 10. 2018 [cit. 30.12.2018] Dostupné z: http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/104617/obrat-ve-sporech-o-nahradu-imisni-skody-na-lesich.aspx

7. PETROV, J. - VÝTISK, M. - BERAN, V. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony.

8. POKORNÝ, M. Jinde jsou na tom hůř, řekl soud a zamítl žalobu na hluk a emise v pražských Holešovičkách. Ihned.cz [online] 10. 10. 2019 [cit. 13.12.2019] Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-66657410-jinde-jsou-na-tom-hur-rekl-soud-a-zamitl-zalobu-na-hluk-a-emise-v-prazskych-holesovickach

9. REICHL, J. Energetické firmy se bouří proti tomu, jak Lesy ČR vyčíslují škody na porostech. Česká justice. [online] 16. 8. 2017 [cit. 4.6.2018] Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2017/08/energeticke-firmy-se-bouri-proti-tomu-jak-lesy-cr-vycisluji-skody-na-porostech/

10. REPÍK, B. Chrání Evropská úmluva o lidských právech právo na životní prostředí? Bulletin advokacie, č. 7/8 a 9, 2005, s. 20-23 a s. 65-68.

11. SEDLÁČEK, J. - SPÁČIL, J. Vlastnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Klasická právnická díla.

12. SCHROTZ, K. - ANDRES, B. - FAJNOR, V. - ZÁTURECKÝ, A. - HARTMANN, A. - ROUČEK, F. - SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2, (§§ 285 až 530). Repr. pův. vyd. z r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998. Komentáře velkých zákonů československých.

Creative Commons License
Vybrané otázky využitelnosti soukromoprávních nástrojů k ochraně životního prostředí is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download