AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 3 (2019), 117–131

K pojmové nejednotnosti porušení zabezpečení/bezpečnosti osobních údajů v českém právu

[The Terminological Inconsistency of Personal Data Breach in the Czech Law]

František Kasl

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.34
announced: 19. 09. 2019

abstract

The contribution compares the terminology of current and previous Czech and European personal data protection law from the perspective of the use of two possible Czech terms for the personal data breach. Firstly, the pattern of the use of these legal terms is analysed with regard to the relevant legal framework and the difference or overlay of their normative content is assessed. The identified disparities within or between the core laws are assessed on the European level first based on the comparison of the language versions and then also in broader context. The conclusion of the contribution is a structured argumentation in favour of one of the terms.

keywords: personal data breach; GDPR

references (19)

1. BARTÍK, V. - JANEČKOVÁ, E. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: Anag, 2010, 383 s. ISBN 978-80-7263-613-6.

2. BENNETT MOSES, L. Recurring Dilemmas: The Law's Race to Keep Up with Technological Change. UNSW Law Research Paper. 2007, roč. 2007, č. 21, s. 83. CrossRef

3. BOGUSZAK, J. - ČAPEK, J. - GERLOCH, A. Teorie práva. Praha: ASPI, 2003, 324 s. ISBN 80-86395-74-X.

4. COUNCIL OF EUROPE. Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data [online]. 28. leden 1981. [vid. 29. duben 2019]. Získáno z: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list

5. EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) COM(2012) 11 final [online]. 25. leden 2012. [vid. 29. duben 2019]. Získáno z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=EN

6. EVROPSKÝ PARLAMENT. Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu aRady oochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováváním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů (obecné nařízení oochraně údajů) (COM(2012)0011 -C7-0025/2012-2012/0011(COD)) [online]. 12. březen 2014. [vid. 29. duben 2019]. Získáno z: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0212+0+DOC+PDF+V0//CS

7. GALVAS, M. - GREGOROVÁ, Z. Sociální zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2000, 280 s. ISBN 80-7239-176-3.

8. GERLOCH, A. et al. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008, 424 s. ISBN 978-80-7357-362-1.

9. JIRÁSEK, P. - NOVÁK, L. - POŽÁR, J. Výkladový slovník Kybernetické bezpečnosti [online]. 2015. B.m.: Národní centrum kybernetické bezpečnosti. [vid. 10. leden 2019]. Získáno z: https://www.govcert.cz/download/aktuality/container-nodeid-665/slovnikkb-cz-en-1505.pdf

10. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H. Beck, 1995, 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

11. KŘEPELKA, F. Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, 130 s. ISBN 978-80-210-4298-8.

12. KUČEROVÁ, A. et al. Zákon o ochraně osobních údajů: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, 388 s. ISBN 978-80-7179-762-3.

13. KUČEROVÁ, A. et al. Zákon o ochraně osobních údajů: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2012, 516 s. ISBN 978-80-7179-226-0.

14. MATES, P. - JANEČKOVÁ, E. - BARTÍK, V. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2012, 206 s. ISBN 978-80-87576-12-0.

15. MATOUŠOVÁ, M. - HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. Praha: ASPI, 2003, 415 s. ISBN 80-86395-50-2.

16. MELZER, F. Metodologie nalézání práva; Úvod do právní argumentace. Praha: C.H. Beck, 2010, 284 s. ISBN 978-80-7400-149-9.

17. NOVÁK, D. Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 484 s. ISBN 978-80-7478-665-5.

18. RADA EU. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) - příprava obecného přístupu 2012/0011 (COD) [online]. 11. červen 2015. [vid. 29. duben 2019]. Získáno z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9565-2015-INIT/cs/pdf

19. TOMEŠ, I. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Všehrd, 1993, 256 s. ISBN 80-85305-25-9.

Creative Commons License
K pojmové nejednotnosti porušení zabezpečení/bezpečnosti osobních údajů v českém právu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download