AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 3 (2019), 75–83

Make Povolenky Great Again

[Amendment to the Emissions Trading Act: Yet Another Chance for Czech Climate Change Law?]

Zuzana Vrbová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.30
announced: 19. 09. 2019

abstract

It is often being promised nowadays that many things will be great again. Unfortunately, politicians’ pledges are almost never turned into reality. Is it the same case with European climate policies? Or will, thanks to the reform, emissions allowances be great again? In May 2019, the Government of the Czech Republic approved the new amendment to the Act No. 383/2012 Coll., on emissions trading which implements the revised European directive 2003/87/EC. The revision was adopted in early 2018 and sets the rules for the next decade. The main purpose of these changes in climate change law is to make the European Emissions Trading System more flexible, increase the pace of emissions cuts and prevent the emissions allowances price drops so that they could finally fulfill their purpose – substantial reduction of emissions in a cost-effective way. This paper aims to present the main premises of emissions trading systems and examine the current and future design of the EU ETS.

keywords: emissions trading systems; climate change law; revision of the EU ETS

references (24)

1. Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. květnu 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011.

2. Pařížská dohoda vyhlášená pod č. 64/2017 ve Sbírce mezinárodních smluv.

3. Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, SWD(2014) 15 final ze dne 22.1.2015.

5. Sdělení Komise. Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012 SWD(2012) 130 final.

6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814.

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB6VFASX6.

8. Zpráva ČHMÚ: National Greenhouse Gas Inventory Report of the Czech Republic, 2017, str. 10. Dostupné zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/NIR/CZE_NIR-2017-2015_UNFCCC_ISBN.pdf.

9. Zpráva ERCST: 2019 State of the EU ETS, str. 2. Dostupné z: https://ercst.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-State-of-the-EU-ETS-Report-1.pdf.

10. Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C, 2018. Dostupné z: https://www.ipcc.ch/sr15/.

11. https://ec.europa.eu/clima/news/emissions-trading-emissions-have-decreased-39-2018_en

12. https://ec.europa.eu/clima/news/eu-and-switzerland-sign-agreement-link-emissions-trading-systems_en

13. https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en

14. https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_en

15. https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/spot-market/european-emission-allowances#!/2019/06/06

16. https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data

17. https://www.oxfordenergy.org/publications/eu-ets-phase-iv-reform-implications-system-functioning-carbon-price-signal/

18. NAVRÁTILOVÁ, M. Náležitá implementace směrnice ve vnitrostátním právu část 99. – náležitá implementace. In: epravo.cz [online]. 26. 4. 2004 [cit. 2019-06-06]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/implementace-smernic-ve-vnitrostatnim-pravu-cast-ii-nalezita-implementace-25402.html.

19. MEADOWS, D. - SLINGENBERG, Y. - ZAPFEL, P. EU ETS: Pricing carbon to drive cost-effective reductions across Europe. In: DELBEKE, J. – VIS, P. (ed.). EU Climate Policy Explained. London: Routledge, 2016.

20. BARANZINI, A. et al. Carbon pricing in climate policy: seven reasons, complementary instruments, and political economy considerations. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2017, vol. 8, no. 4. CrossRef

21. NARASSIMHAN E. et al. Carbon pricing in practice: a review of existing emissions trading systems. Climate Policy, 2018, vol. 18, no. 8, p. 967-991. CrossRef

22. STEPANOV, I. - ALBRECHT, J. Decarbonization and energy Policy Instruments in the EU: Does Carbon Pricing Prevail? National Research University Higher School of Economics working paper, 2019, p. 22.

23. Stenoprotokol 27. schůze PSP ČR ze dne 14. března 2019. Dostupné zde: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/027schuz/s027254.htm.

24. NAEGELE, H. – ZAKLAN, A. Does the EU ETS cause Carbon leakage in European Manufacturing? DIW Discussion Papers, 2017. Dostupné z: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.565609.de/dp1689.pdf.

Creative Commons License
Make Povolenky Great Again is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download