AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 3 (2019), 35–44

Plní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu svůj účel?

[Does the Act on the Protection of Agricultural Land Fulfill Its Purpose?]

Martina Franková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.26
announced: 19. 09. 2019

abstract

The paper focuses on legal regulation of the protection of agricultural land. Soil degradation is a serious problem in the Czech Republic that is exacerbating by the climate change. The article considers the effectiveness of the legal regulation of the soil protection and asks whether the Act on the Protection of Agricultural Land fulfills its main purpose. The aim of the paper is to stress the shortcomings of the legislation on the protection of agricultural land and to propose a solution de lege ferenda. The text focuses on the most serious regulatory issues: soil protection against erosion, soil protection against occupation and the problem of the lack of regulation of appropriate farming practice.

keywords: soil; Act on the Protection of Agriculture Land; agriculture land; public interest; erosion

references (14)

1. Cejpek Musilová, H., Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy Pránické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 560. s. 131. ISBN978‐80‐210‐8342‐4(brož.)

2. Vopravil, J., Vrabcová, T., Khel, t., Novotný, I., Banýrová, J., Vývoj a degradace půd v podmínkách očekávaných změn klimatu in Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): „Voda v krajině“, Lednice 31.5. – 1.6.2010, s. 23 – 30, ISBN 978-80-86690-79-723

3. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2017, čj. 50 A 2/2017 - 147, www.nssoud.cz

4. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2013, čj. 1 Aos 1/2013 - 85, č. 2903/2013 Sb. NSS, www.nssoud.cz

5. Důvodová zpráva k zákonu č. 41/2015. In: ASPI [Automatizovaný systém právních informací]. Praha: Wolters Kluwer ČR.

6. Meziresortní komise voda-sucho: Poziční zpráva o pokroku při plnění koncepce ochrany před následky sucha pro území české republiky za rok 2018. Dostupné: http://www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/podklad/pozicni_zprava_2018.pdf

7. Návrh vyhlášky o ochraně půdy proti erozi. Dostupné v eKLEP: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAN3CFAV3

8. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Dostupné: https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu

9. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Dostupné: https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu

10. Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální. Praha 2019. Dostupné: https://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2019.aspx

11. Územní plán obce Znojmo. Změna č. 1 územního plánu Znojma. Dostupné: mapy.muznojmo.cz/mapserv/znojmo/vyhlasky/text_zm1_up_znojmo_oduv_vp.pdf

12. Územní pán obce Hracholusky. Dostupné: https://www.hracholusky-pt.cz/assets/File.ashx?id_org=4760&id_dokumenty=2342

13. Územní plán obce Dolní Město. Dostupné: https://www.svetlans.cz/dolni-mesto/ds-1080/archiv=0&p1=1277

14. Územní plán obce Dobrá. Dostupné: http://www.obecdobre.cz/uredni-deska?id=259&action=detail

Creative Commons License
Plní zákon o ochraně zemědělského půdního fondu svůj účel? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download