AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 3 (2019), 21–33

Problematika fragmentace krajiny pozemními komunikacemi v právu

[Legal Aspects of Habitat Fragmentation Caused by Construction of Roads]

Alena Chaloupková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.25
announced: 19. 09. 2019

abstract

Considering current reports of dramatic biodiversity loss worldwide, this article provides a brief examination of legal aspects related to an issue that belongs to the most significant causes of this adverse trend – habitat fragmentation. For practical reasons, it only deals with fragmentation caused by construction of roads. Since Czech legislation does not contain any provision dealing specifically with this issue, a combination of provisions that are more generally formulated must be used. Therefore, the article focuses especially on identification of the key legal instruments which are applicable in this context, and on a brief presentation of specific procedures designed in methodological documents dealing specifically with the issue of habitat fragmentation in the Czech Republic. The problems in question are also shortly confronted with current trends in Czech construction law.

keywords: habitat fragmentation; biodiversity protection; roads; spatial planning

references (39)

1. Anděl P., Gorčicová I., Hlaváč V., Miko L., Andělová H. Hodnocení fragmentace krajiny dopravou. Metodická příručka. AOPK ČR, Praha 2005. 67 s.

2. Anděl, P., Hlaváč, V., Lenner, R. et al. Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. Technické podmínky schválené MD - OPK č.j. 413/06-120-RS/2, ev. č. TP 180. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací. EVERNIA, Liberec 2006. ISBN 80-903787-0-6. 92 s.

3. Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M. (eds.). Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec 2010. ISBN 978-80-903787-5-9. 137 s.

4. Anděl, P., Belková, H., Gorčicová, I., Hlaváč, V., Libosvár, T., Rozínek, R. Šikula, T. et Vojar, J. Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy. Evernia, Liberec, 2011. ISBN 978-80-903787-4-2. 154 s.

5. Anděl, P., Gorčicová, I., Belková, H., Semerádová, L., Zýka, V., Romportl, D., Hlaváč, V., Strnad, M., Větrovcová, J., Sladová, M. Metodika na ochranu krajiny před fragmentací z hlediska druhů lesních ekosystémů. AOPK ČR. Dostupné [online] z: http://www.ochrana

6. prirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/ [cit. 1. 6. 2019].

7. Bínová L., Culek M., Glos J., Kocián J., Lacina D., Novotný M., Zimová E. Metodika vymezování územního systému ekologické stability. Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 2014-2020. Březen 2017. 185 s.

8. Čermáková, E., Kochová, T., Mertl, J., Myšková, T., Pokorný, J., Rollerová, M., Vlčková, V. Zpráva o životním prostředí České republiky 2017. Ministerstvo životního prostředí, Praha 2017. ISBN 978-80-87770-67-2. 67 s.

9. European Environment Agency (EEA). Landscape fragmentation pressure from urban and transport infrastructure expansion. 26. 4. 2018. Dostupné [online] z: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/mobility-and-urbanisation-pressure-on-ecosystems/assessment [cit. 1. 6. 2019].

10. Hlaváč, V., Pešout, P. Nová metodika vymezování ÚSES - promarněná příležitost. Ochrana přírody 4/2017. 26. 8. 2017. Dostupné [online] z: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/nova-metodika-vymezovani-uses-promarnena-prilezitost/ [cit. 1. 6. 2019].

11. International council on monuments and sites (ICOMOS). Otevřený dopis ze dne 19. 2. 2019. Dostupné [online] z: http://www.icomos.cz/images/prohlaseni/2019/prohlaseni-cnkicomos-rekodifikace.pdf [cit. 1. 6. 2019].

12. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Advance unedited version. 6. 5. 2019. Dostupné [online] z: https://www.ipbes.net/

13. sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf [cit. 1. 6. 2019].

14. Iuell, B., Bekker, G.J., Cuperus, R., Dufek, J., Fry, G., Hicks, C., Hlaváč, V., Keller, V., B., Rosell, C., Sangwine, T., Tørsløv, N., Wandall, B. le Maire, (Eds.). Wildlife and Traffic: A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions. 2003.

15. Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky. Stanovisko k přípravě nového stavebního zákona. 20. 3. 2019. Dostupné [online] z: http://www.avcr.cz/opencms/export/

16. sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/komise-pro-zivotni-prostredi/Akademie_ved_

17. Stanovisko-KZP-k-priprave-noveho-stavebniho-zakona.doc [cit. 1. 6. 2019].

18. Kuras, T., Hejduk, S., Hula, V., Niedobová, J., Šikula, T., Těšitel, J., Mládek, J. Dálnice - zelená páteř krajiny? Ochrana přírody 5/2015. 22. 12. 2015. Dostupné [online] z: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/dalnice-zelena-pater-krajiny/ [cit. 1. 6. 2019].

19. Lacina, D., Pešout, P. Úvahy nad dalším směřováním druhové ochrany v ČR. Ochrana přírody 6/2018. 16. 12. 2018. Dostupné [online] z: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/uvahy-nad-dalsim-smerovanim-druhove-ochrany-v-cr/ [cit. 1. 6. 2019].

20. Martolos, J., EDIP s.r.o. et al. Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace. Certifikováno Ministerstvem životního prostředí č.j. 85806/ENV/14 - 4465/630/14. EDIP s.r.o., 2014. ISBN 978-80-87394-10-6. 84 s.

21. Ministerstvo pro místní rozvoj. Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí. Metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb. MMR, 2015. Dostupné [online] z: http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/33-uap-metodicky-navod-1A-obce-14012016.pdf [cit. 1. 6. 2019]. ISBN: 978-80-7538-055-5.

22. Ministerstvo životního prostředí. Společné sdělení k aplikaci základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb. Věstník MŽP č. 7/2014.

23. Pešout, P., Hlaváč, V., Chobot, K. Ochrana biotopů ohrožených druhů v územním plánování II. Ochrana přírody 3/2018. 28. 6. 2018. Dostupné [online] z: http://www.casopis.ochrana

24. prirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/ochrana-biotopu-ohrozenych-druhu-v-uzemnim-planovani-ii/ [cit. 1. 6. 2019].

25. Primack, R. B., Kindlmann, P., Jersáková, J. Úvod do biologie ochrany přírody. 1. vydání. Portál, Praha 2011. Str. 130 a násl. ISBN 978-80-7367-595-0. 472 s.

26. Stejskal, V. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Wolters Kluwer, a.s., Praha 2016. ISBN 978-80-7552-229-0. 576 s.

27. Svoboda, P. a kol. Otevřený dopis vládě proti novému stavebnímu zákonu. Ekolist.cz, 23. 4. 2019. Dostupné [online] z: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-svoboda-a-kol.otevreny-dopis-vlade-proti-novemu-stavebnimu-zakona [cit. 1. 6. 2019].

28. Větrovcová, J. Celková koncepce pro řešení ochrany fauny terestrických ekosystémů v ČR před fragmentací krajiny. AOPK ČR. Dostupné [online] z: http://www.ochranaprirody.cz/

29. druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/ [cit. 1. 6. 2019].

30. Vláda České republiky. Programové prohlášení vlády České republiky. Praha, červen 2018. Dostupné [online] z: https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf [cit. 1. 6. 2019].

31. Vomáčka, V., Knotek, J., Konečná, M., Hanák, J., Dienstbier, F., Průchová, I. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vydání. C. H. Beck, Praha 2018. ISBN 978-80-7400-675-3. 704 s.

32. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

33. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

34. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

35. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

36. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

37. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2010, č.j. 6 As 42/2008-509

38. Materiál č.j. OVA 393/19 „Věcný záměr stavebního zákona“ ze dne 6. 2. 2019. Dostupný v aplikaci ODok.

39. Materiál č.j. OVA 162/19 „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“ ze dne 31. 10. 2018. Dostupný v aplikaci ODok.

Creative Commons License
Problematika fragmentace krajiny pozemními komunikacemi v právu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download