AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 2 (2019), 133–149

Pojem rozsudku v římském civilním právu

[The Notion of Judgement in Roman Civil Law]

Tomáš Havel

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.21
announced: 20. 06. 2019

abstract

This article deals with theoretical and practical aspects of judgements within Roman civil law. Its fundamental aim is to analyse: (1) theoretical characteristics of judgements made within Roman republican civil procedure; (2) the concept of judgements from both static and dynamic perspective; (3) the limits of private judges´ actions; and (4) the Roman civil procedure as such and compare it to current realities. The main idea of this paper is that the scholars shall pay attention to the fact that within the Roman civil law the private judges delivered their decisions under the authority of Roman republic.

keywords: civil procedure; Roman law; private judge; judgement

references (15)

1. BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. Praha: Panorama, 1981.

2. BARTOŠEK, M. Dějiny římského práva (ve třech fázích jeho vývoje). Praha: ACADEMIA, 1988.

3. BONFANTE, P. Instituce římského práva. Brno: Právník, 1932.

4. HEYROVSKÝ, L. Studie k civilnímu procesu římskému. Iurisdictio mandata. Sborník věd právních a státních. Praha: Bursík a Kohout, 1911, ročník XI.

5. HEYROVSKÝ, L. Římský proces civilní. Bratislava: Právnická fakulta University Komenského v Bratislavě, 1925.

6. KINCL, J. - URFUS, V. - SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1997.

7. KINCL, J. GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2007.

8. SKŘEJPEK, M. Texty ke studiu římského práva. Praha: Orac, 2001.

9. SKŘEJPEK, M.: Justiniánské instituce. Praha: Karolinum, 2010.

10. SOMMER, O.: Prameny soukromého práva římského. Praha: Nákladem vlastním, 1932

11. VÁŽNÝ, J. Římský proces civilní. Praha: Melantrich, 1935.

12. VÁŽNÝ, J. Rozsudek z hlediska statického a dynamického. Časopis pro právní a státní vědu. Brno: Právnická Jednota Moravská v Brně, ročník XXIII., 1940

13. WINTEROVÁ, A. A KOL. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2008.

14. WINTR, J. Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního). Praha: Eurolex Bohemia, 2006.

15. ŽIDLICKÁ, M. - SCHELLE, K. Právní dějiny 1. Starověk. Brno: Doplněk, 1998.

Creative Commons License
Pojem rozsudku v římském civilním právu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download