AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 2 (2019), 117–131

Výklad právních jednání a interpretace soukromoprávních předpisů: co mají společného, čím se liší a jaký to má význam?

[The Interpretation of Legal Acts and the Interpretation of Private Law: What are Their Common Features, What Makes Them Different and What Significance Does It Have?]

Karel Beran

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.20
announced: 20. 06. 2019

abstract

This paper aims to clarify what is the difference between the interpretation of legal acts (conduct) and the interpretation of provisions of private law legislation, and what is of the importance thereof in terms of unity and fragmentation of law as a system. First of all, the paper explains that comparing the interpretation of legal provisions with the interpretation of legal act is possible and it is not conceptually two completely different cases, even though we find different ways of interpretation in connection with what is being interpreted. The author concludes that, in the two above-mentioned cases, the use of interpretation methods results in completely different manners of interpretation. If linguistic, systematic and logical method of interpretation serves correctly as the starting point in the construction of law and these methods are followed by teleological interpretation, in the case of legal acts, the order is exactly the opposite. The basic method of interpreting legal acts is teleological, while systematic and logical interpretation can only serve to establish the intent followed by the person taking the act. The practical consequence of differentiating the methodology of interpretation is the view of law as a system that consists not only from general legal rules, but also from legal acts between individuals. However, although a legal act is formally described or understood as individual, it is necessary to differentiate legal act between two individuals and legal act affecting individually unspecified natural or juristic persons, as in the case of founding legal act, i.e. instrument of constitution of a juristic person. Such legal act must be understood substantivelly and not formally. Otherwise, it could result not in a systemic approach to law, but in its fragmentation, or antisystemic interpretation lacking rational justification.

keywords: interpretation; methods of interpretation; private law; legal act (legal conduct); teleological interpretation; intent of the person taking an act; interpretation of a contract

references (19)

1. BERAN, K. Výklad (interpretace) norem občanského práva. In: DVOŘÁK, J. - ŠVESTKA, J. - ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, ISBN 978-80-7478-325-8

2. BYDLINSKI, F. Grundzüge der juristischen Methodenlehre. 2. überarb. Auflage, Wien: UTB, Facultas, WUV Universitätsverlag, 2012, ISBN: 978-3-8252-3659-5

3. CVRČEK, F. Kritické poznámky k výuce interpretace právních textů. In: GERLOCH, A. - MARŠÁLEK, P. (ed.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi: sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky (Milovy 19.-20.6.2002). Praha: Eurolex Bohemia, 2003, ISBN 80-86432-12-2

4. GERLOCH, A. - TRYZNA, J. Závaznost právních textů při interpretaci a aplikaci práva soudy a argumentace lege artis. In: GERLOCH, A. - TOMÁŠEK, M. Nové jevy v právu na počátku 21. století. V Praze: Karolinum, 2010, ISBN 978-80-246-1742-8

5. GERLOCH, A. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, ISBN 978-80-7380-652-1

6. GERLOCH, A. - TRYZNA, J.: Úvodní teze metodologie interpretace práva. In: GERLOCH, A. - TRYZNA, J. - WINTR, J. (ed.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, ISBN 978-80-7380-388-9

7. HOLLÄNDER, P. Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003, ISBN 80-86131-37-8

8. KRAMER, E. A. Juristische Methodenlehre, 4. Auflage., Bern: Stämpfli Verlag, 2013, ISBN 9783727232305

9. MELZER, F. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace, 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-382-0

10. ONDŘEJEK, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-31-1

11. ONDŘEJEK, P. A Structural Approach to the Effects of Fundamental Rights on Legal Transactions in Private Law. European Constitutional Law Review. Cambridge University Press, 2017, č. 2 CrossRef

12. RONOVSKÁ, K. - HAVEL, B. Povaha a pravidla výkladu (nejen) zakladatelských právních jednání soukromých korporací. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 18/2016

13. TRYZNA, J. Garance právní jistoty z hlediska metodologie interpretace práva předvídané navrhovaným občanským zákoníkem. In: HULMÁK, M. - BEZOUŠKA, P. - TRYZNA, J. Stará judikatura ve světle nových zákonů. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2012, ISBN: 978-80-87382-26-4

14. TRYZNA, J. Garance právní jistoty z hlediska metodologie interpretace práva předvídané navrhovaným občanským zákoníkem. In: HULMÁK, M. - BEZOUŠKA, P. - TRYZNA, J. Stará judikatura ve světle nových zákonů. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2012, SBN 978-80-87382-26-4

15. VEČEŘA, M. Soudcovská tvorba práva v kontextu postmoderny. In.: VEČEŘA, M. - HURDÍK, J. - HAPLA, M. a kol.. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, ISBN 978-80-210-8074-4

16. WEYR, F. Teorie práva. Brno - Praha: Orbis, 1936, ISBN 978-80-7552-000-5

17. WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, ISBN 978-80-87284-36-0

18. ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. Právní interpretace - mezi vysvětlováním a rozuměním (deskriptivní pohled). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019

19. ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. Quid iuris? (Deskriptivní teorie právní interpretace a argumentace. [online]. 2015 [cit. 2018-07-25]. Dostupné na: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/53575>.

Creative Commons License
Výklad právních jednání a interpretace soukromoprávních předpisů: co mají společného, čím se liší a jaký to má význam? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download