AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 2 (2019), 103–116

Svěřenské fondy a podílové fondy: společné znaky ve vztahu k majetkové podstatě a právům oprávněných osob

[Trust Funds and Mutual Funds: Common Features in Relation to the Assets and Rights of Entitled Persons]

Jakub Vojtěch

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.19
announced: 20. 06. 2019

abstract

Trust funds inspired by the Anglo-American trusts were implemented into Czech law by the back door through a mixed legal system in Québec and without linking this new legal institute with the legal regulation of mutual funds, even though precisely Anglo-American trusts are the foundation of mutual funds. Thus, the Czech legal theory rather compares trust funds to foundations or considers them to be quasi-legal persons. However, based on defining the main features of the Anglo-American trusts, a comparison of the legal position of the beneficiaries of trust funds and unit-holders in mutual funds may lead to interesting conclusions and similarities. The aim of the present paper is to look in more detail at the two parallel and independently existing Czech legal institutes and review the relationship of the entitled persons to the assets as well as the rights of the entitled persons to the performance from the assets.

keywords: trust fund; mutual fund; beneficiary; unit-holder; profit participation certificates

references (16)

1. JOSKOVÁ, L. - PĚSNA, L. Správa cizího majetku. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

2. KINCL, J. - URFUS, V. - SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-031-1

3. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

4. KOCÍ, M. Institut svěřenského fondu v NOZ. Bulletin advokacie. 2014, vol. 13, č. 1-2, s. 28-32.

5. LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.

6. MIMROVÁ, T. Svěřenský fond jako efektivní nástroj ochrany majetku před věřiteli. Obchodněprávní revue. 2014, vol. 6, č. 3, s. 69, s. 68-75.

7. RIZVI, S. A. R. - BACHA, O. I - MIRAKHOR, A. Public finance and islamic capital markets: Theory and Application. Palgrave Macmillan, 2016. ISBN 978-1-137-55341-6. CrossRef

8. PIHERA, V. Krocení trustů. Svěřenské fondy v hledáčku první novely občanského zákoníku. Obchodněprávní revue. 2016, vol. 8, č. 5, s. 129-134.

9. PIHERA, V. Trust. Vybrané aspekty. Obchodněprávní revue. 2009, vol. 1, č. 7, s. 196-201.

10. SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013.

11. SVEJKOVSKÝ, J. - MAREK, R. a kol. Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1400-1474. Praha: C. H. Beck, 2015.

12. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. In: obcanskyzakonik.justice.cz [online]. [cit. 2018-12-01]. Dostupné na: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>.

13. HORN, K. Praktické aspekty svěřenského fondu ve světle návrhu urgentní novely občanského zákoníku. In: nkcr.cz [online]. 24. 2. 2015 [cit. 2018-12-01]. Dostupné na: <https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_191-prakticke-aspekty-sverenskeho-fondu-ve-svetle-navrhu-urgentni-novely-obcanskeho-zakoniku>.

14. HORN, K. Podrobněji k svěřenskému fondu. In: nkcr.cz [online]. 19. 12. 2014 [cit. 2018-12-01]. Dostupné na: <https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_181-podrobneji-k-sverenskemu-fondu>.

15. HOUFEK, I. Trusty v rekodifikaci soukromého práva. In: Bulletin advokacie [online]. 11. 6. 2013 [cit. 2018-12-01]. Dostupné na: <http://www.bulletin-advokacie.cz/trusty-v-rekodifikaci-soukromeho-prava>.

16. HOUFEK, I. Trusty a společnosti s variabilním kapitálem. In: is.cuni.cz [online]. Praha, 2012 [cit. 2018-12-01]. Disertační práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí práce Stanislava Černá. Dostupné na: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140019524/?lang=en>.

Creative Commons License
Svěřenské fondy a podílové fondy: společné znaky ve vztahu k majetkové podstatě a právům oprávněných osob is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download