AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 2 (2019), 55–70

Grand Contract as a Civil Law Form of Action of the Provincial Monument Conservator in the Polish Legal System

Jacek Trzewik

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.16
announced: 20. 06. 2019

abstract

The legal issue of protection of monuments and guardianship of monuments seems to be a substantial challenge for the national legislator. Its significant role comes from the fact that it fulfils the postulate of protection both of the public interest related to the preservation of the cultural heritage for future generations, as well as the protection of the private interest related to the necessity of ensuring the possibility of use of the monument by its owner or another person holding a legal title to the monument. Because of its practical significance, a special role in the legal system of protection and guardianship of the monuments is played by the system of financial support granted by the state authorities to individual monument holders. The purpose of this article is to present a legal characteristic of the grant contract concluded by and between provincial conservators of monuments and monument holders for conservation, restoration and construction works at monuments listed in the national registry of monuments. The grant contract constitutes a specific legal form of consensual operation of a public authority.

keywords: provincial conservator of monuments; contract; grant

references (20)

1. BĄCZYK, M. - BORODO, A. - CILAK, M. - JUSTYŃSKI, T. - WAŁACHOWSKA, M.: Zobowiązania cywilnoprawne w regulacjach prawa finansowego. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2015, no. 2 CrossRef

2. BŁAŚ, A.: Prawne formy działania administracji. In: BOĆ, J. (ed.): Prawo administracyjne, Wrocław, 2010

3. BŁAŚ, A. - BOĆ, J. - STAHL, M. - ZIEMSKI, K.: Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna). In: HAUSER, R. - NIEWIADOMSKI, Z. - WRÓBEL, A. (eds.): System Prawa Administracyjnego. Vol. V. Prawne formy działania administracji, Warszawa, 2013

4. BÖHM, A. - DOBOSZ, P. - JASKANIS, P. - PURCHLA, J. - SZMYGIN, B.: Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Kraków, 2008

5. BRUDNICKI, J.: Prawna opieka nad zabytkami - wybrane aspekty. Ochrona Zabytków, 2014, no. 2

6. CHARYMSKA, E.: Zabytki i dzieła sztuki jako przedmioty ochrony. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 1, 2015

7. CHERKA, M (eds.).: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa, 2010

8. GOLAT, R.: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków, 2004

9. LEMAŃSKA, J.: Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna. In: (eds.) SKRZYDŁO-NIŻNIK, I. - SMAGA, M. - DĄBEK, D. - DOBOSZ, P.: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków, 2001

10. LIPOWICZ, I.: Prawne formy działania administracji publicznej - między stabilizacją a potrzebą przełomu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, no. 4 CrossRef

11. SAFJAN, M.: Wymiar pragmatyczny (funkcjonalny) zasady autonomii woli. In: (ed.) SAFJAN, M.: System Prawa Prywatnego. Vol. I. Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa, 2012

12. SIENKIEWICZ, T.: Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jako prawna forma działania wojewódzkiego konserwatora zabytków. Santander Art and Culture Law Review, 2017, no. 1

13. STAROŚCIAK, J.: Prawne formy i metody działania administracji. In: ŁĘTOWSKI, J. - RABSKA, T. (eds.): System prawa administracyjnego. Vol. III ,Wrocław, 1978

14. STEC, P.: Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Warszawa, 2013

15. STUPIENKO, E.: Zakres, formy stosowania i charakter prawny tzw. umowy dotacyjnej. Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 2014, no. 1, vol. 6

16. TRZEWIK, J.: O swobodzie kontraktowania w prawie ochrony środowiska. In: (eds.) KUNIEWICZ, Z. - SOKOŁOWSKA, D.: Prawo kontraktów, Warszawa, 2017

17. ZEIDLER, K.: Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Warszawa, 2007

18. ZEIDLER, K.: Źródła międzynarodowego prawa ochrony dziedzictwa kultury. Studia Europejskie, 2003, vol. XI

19. ZIEMSKI, K. Podstawowe kryteria podziału form prawnych działania administracji przyjmowane w polskiej nauce prawa administracyjnego. Próba usystematyzowania. In: HAUSER, R. - NIEWIADOMSKI, Z. - WRÓBEL, A. (eds.): System Prawa Administracyjnego. Vol. V. Prawne formy działania administracji, Warszawa, 2013

20. ZIMMERMANN, J. Prawo administracyjne, Warszawa, 2016

Creative Commons License
Grand Contract as a Civil Law Form of Action of the Provincial Monument Conservator in the Polish Legal System is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download