AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 2 (2019), 37–53

Using Legislative History in Interpreting Polish Law Example of Changes in Uderstanding Principles of Law Durig the Transition Period

Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.15
announced: 20. 06. 2019

abstract

The article discusses changes in the fundamental legal principles which took place in Central and Easter European countries during the period of system transformation of the late 1980s and the early 1990s, presented from the perspective of Polish experience. It encompasses an analysis of the changes which were made in this period in the Constitution of the Polish People’s Republic of 1952 and selected acts. The authors have studied legislative materials of the Sejm of the Republic of Poland of the 10th term (the so-called Contract Sejm elected in the aftermath of the Round Table Agreement, which paved the way to democratic changes in Poland) which amended the aforementioned acts. It is the authors’ belief that the legislative materials are a valuable source of information on the legislative intent as they make it possible to identify the underlying objectives behind the changes made as well as the meaning the legislator intended to attribute to the new provisions. The research revealed that during the period of system transformation, new provisions were introduced to the Polish law which led to the establishment of new legal principles fundamental for the system (e.g. the democratic state under the rule of law principle); some provisions were amended and the terms used therein were reformulated so as to correspond to the goals of the state post- Communist transformation (e.g. the principle of the people’s rule of law was transformed into the principle of the rule of law) while the other provisions, although left in their then-current wording, over the course of time, received a new meaning (e.g. the principle which requires that civil law relationships should take account of the rules of social coexistence). The authors believe the paper can be an interesting source of information for readers in the Czech Republic, which just like Poland, after the dissolution of the Eastern Bloc, was faced with challenges related to changing the jurisprudence in the aftermath of the system transformation.

keywords: legal principles; legislative materials; system transformation; constitution; legal system

references (54)

1. ALEXY, R. Theorie der Grundrechte, Baden-Baden, 1985.

2. ATIENZA, M. - MANERO, J. R. A Theory of Legal Sentences, Dordrecht - Boston, 1998. CrossRef

3. ATIENZA, M. - MANERO, J. R. Las piezas del derecho, Ariel, 1996 (available at: http://www.fd.unl.pt).

4. ÁVILA, H. Theory of Legal Principles, Dordrecht, 2007. CrossRef

5. BEAULAC, S. Parliamentary Debates in Statutory Interpretation: A Question of Admissibility or of Weight? McGill Law Journal, 1998/43.

6. BEAULAC, S. Recent Developments at the Supreme Court of Canada on the Use of Parliamen-tary Debates, Saskatchewan Law Review 2000/63.

7. BIELSKA-BRODZIAK, A. Cel interpretacji jako kryterium oceny przydatności materiałów legislacyjnych dla wykładni prawa na gruncie niemieckiej kultury prawnej. In: KLODAWSKI, M. (ed.). Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej. Warsaw: Wydawnictwo Sejmove, 2018.

8. BIELSKA-BRODZIAK, A. Historia legislacyjna w interpretacji. Kilka impresji na gruncie polskiej praktyki stosowania prawa. In: KŁODAWSKI, M. -WITORSKA, A. - LACHOWSKI, M. (eds). Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji. Warsaw, 2016.

9. BIELSKA-BRODZIAK, A. Materiały legislacyjne w dyskursie interpretacyjnym z perspektywy brytyjskiej, amerykańskiej, francuskiej, szwedzkiej i polskiej. In: Nawrot, O. - Sykuna, S. - Zajadło, J. (eds). Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Warsaw, 2012.

10. BIELSKA-BRODZIAK, A., Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa, Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

11. BIELSKA-BRODZIAK, A. - TOBOR Z. Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym. Państwo i Prawo 2009/9.

12. BREYER, S. On the Uses of Legislative History in Interpreting Statutes. Southern California Law Review 1992/65.

13. BRUDNEY, J. J. Below the Surface: Comparing Legislative History Usage by the House of Lords and the Supreme Court. Washington University Law Review 2007/85. CrossRef

14. CARLSON, L. The Fundamentals of Swedish Law, Lund, 2009.

15. CHRUŚCIAK, R. Zakres konstytucjonalizacji zasad i instytucji ustrojowych w pracach parlamentarnych w latach 1989-1996. In: SARNECKI, P. (ed.) Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warsaw, 1997.

16. CIEMNIEWSKI, J. Nowela konstytucyjna z 29 grudnia 1989 r. Przegląd Sejmowy. Wydawnictwo Sejmowe, 2009, no. 3.

17. CZARNOTA, A. Transitional Justice in Postcomunism. In: CLARK, DAVID S. (ed). Encyclope-dia of Law and Society, Sage Publication, 2007.

18. CZARNOTA, A. Transitional Justice, the post-communist post-police state and the losers and winners. An overview of the problem. Silesian Journal of Legal Studies, 2009, vol. 1.

19. DANECKA, D. - TKACZ, S. O zasadach prawa, praworządności oraz państwie prawnym w dogmatyce adminitracyjnoprawnej In: ZACHARKO, L. - MATAN, A. - GREGORCZYK, D. (eds). Administracja publiczna - aktualne wyzwania. Katowice: AM Poligrafia, 2015.

20. DWORKIN, R. A Matter of Principle, Cambridge, Massachusetts and London, 1985.

21. DWORKIN, R. Law's Empire, London,1986.

22. DWORKIN, R. Taking Rights Seriously. Duckworth, London, 1991.

23. ESKRIDGE, W. N. JR - FRICKEY, PH. P. - GARRETT E. Legislation and Statutory Interpreta-tion, New York, 2006.

24. EVANS, J. Controlling the Use of Parliamentary History. New Zealand Universities Law Review 1998/18.

25. FLEISCHER, H. Comparative Approaches to the Use of Legislative History in Statutory Interpre-tation. American Journal of Comparative Law, 2012/60. CrossRef

26. FOLSOM, G. B. Legislative History. Research for the Interpretation of Law, Charlottesville 1972.

27. GERMAIN, C. M. Approaches to Statutory Interpretation and Legislative History in France. Duke Journal of Comparative and International Law, 2003/13. CrossRef

28. GIZBERT-STUDNICKI, T. Konflikt dóbr i kolizja norm. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1989/51.

29. GIZBERT-STUDNICKI, T. Zasady i reguły prawne. Państwo i Prawo, 1988/3.

30. GLUCK, A. R. - BRESSMAN, L. S. Statutory Interpretation from the Inside - An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Canons. Part I. Stanford Law Review 2013/65.

31. GLUCK, A. R. - BRESSMAN, L. S. Statutory Interpretation from the Inside - An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Canons. Part II. Stanford Law Review 2014/66.

32. Harvánek J. Právní principy. In: J. Harvánek et. al. Právní teorie, Plzeň, 2013.

33. HENSCHEN, B. M. Judicial Use Of Legislative History and Intent In Statutory Interpretation. Legislative Studies Quarterly 1985/3. CrossRef

34. JELLUM, L. D. Mastering Statutory Interpretation, Durham, 2008.

35. JOSSE, P. Le role de la notion de travaux preparatoires dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, Paris, 1998.

36. KELSEN H. (translated by KUBÍN, M.) Všeobecná teorie norem, Brno: Masarykova univerzita, 2000.

37. KORDELA, M. Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań, 2012.

38. LESZCZYŃSKI, L. - Maroń, G. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze. Annales UMCS Lublin - Polonia, section G, vol. 60, Lublin 2013.

39. MAROŃ, G. Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.

40. MAMMEN, CH. E. Using Legislative History in American Statutory Interpretation, Hague-London-New York 2002.

41. NOWACKI, J. "Materialna" jedność systemu prawa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Łódz: Nauki Humanistyczno-Społeczne, series I, 1976/108.

42. NOURSE, V. F. Elementary Statutory Interpretation: Rethinking Legislative Intent and History. Boston College Law Review 2014/55.

43. OPAŁEK, K. - WRÓBLEWSKI, J. Zagadnienia teorii prawa, Warszawa, 1969.

44. PECZENIK A., BERGHOLZ G. Statutory Interpretation in Sweden. In: MACCORMICK, D. N. - SUMMERS, R. S. Interpreting Statutes: A Comparative Study, Ed., Dartmouth, Worcester, 1991.

45. POPKIN W. D. A Dictionary of Statutory Interpretation, Durham 2007.

46. SALVADOR CODERCH, P., Los materiales prelegislativos: entre el culto y la polémica, Anuario de derecho civil 1983/4.

47. TKACZ, S. O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (od dogmatyki do teorii), Toruń, 2014.

48. TKACZ, S. Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Katowice 2003.

49. TREMBLAY, R. L'essential de l'interpretation des lois, Quebec, 2004.

50. TOBOR, Z. Wykładnia historyczna. In: O prawie i jego dziejach księgi dwie: studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Białystok, 2010.

51. ÜBELACKER, M. Die genetische Auslegung in der jungeren Rechtsprechung des Bundesver-fassungsgerichts, Kiel, 1993.

52. VOGEL, H. H. Sources of Swedish Law In: BOGDAN, M. (ed.). Swedish Legal System. Stock-holm, 2010.

53. WRÓBLEWSKI, J. Prawo obowiązujące a "ogólne zasady prawa". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz : Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria I, 1965/42.

54. WRONKOWSKA S. - ZIELIŃSKI M. - ZIEMBIŃSKI Z. Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warsaw, 1974.

Creative Commons License
Using Legislative History in Interpreting Polish Law Example of Changes in Uderstanding Principles of Law Durig the Transition Period is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download