AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 3 (2018), 189–204

Svévole zákonodárce v judikatuře Ústavního soudu

[The lawmaker’s arbitrariness according to the rhetoric of constitutional court]

Jana Kokešová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.27
published online: 03. 09. 2018

abstract

Constitutional court abolishes each law which is in conflict with the constitutional order. In some cases, if the court abolishes the law, it simultaneously entitles the adoption of this law as the arbitrariness of the lawmaker and also designates the arbitrariness as the cause of the unconstitutionality. Can we therefore say that each law which was adopted arbitrarily is unconstitutional? And what it really means that the lawmaker was arbitrary? And is it possible to find different types of the arbitrariness or various arbitrary acts of varying intensity? Those are the issues the article is dealing with. The aim of the text is to refine the understanding of the term arbitrariness of the lawmaker. Since the usage of the term arbitrariness is highly subjective, the article is concerned just with the expressions of the Constitutional Court and tries to find out what the Constitutional court means by the term. Therefore the method used in the article is the analysis of judgments of the Constitutional Court on cases of the lawmaker’s arbitrariness.

keywords: lawmaker; Constitutional Court; constitutionality; arbitrariness; typology

references (32)

1. DICEY, A, V. Introduction to the study of the law of the constitution. Indianapolis: Liberty Fund, 1982.

2. DWORKIN, R. Když se práva berou vážně. Praha: Oikoymenh, 2001.

3. FAIRLIE, J. The Separation of Powers. Michigan Law Review, 1923, roč. 21., č. 4.

4. FILIP, J. Pojem rozporu (nesouladu) zákona s ústavním pořádkem v teorii a judikatuře Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi, 2010, č. 2.

5. FILIP, J. Ústavní právo České republiky. Brno: Václav Klemm, 2011.

6. FORST, R. The right to justification. New York: Columbia University Press, 2012.

7. GERLOCH, A. – TRYZNA, J. Několik úvah nad rolí nejvyšších soudů v podmínkách demokratického právního státu. In: ŠIMÍČEK, V. Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Brno: Masarykova univerzita, 2007.

8. GERLOCH, A. a kol. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008.

9. HLOUCH, L. Teorie mezer a současné právní myšlení. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, č. 2.

10. KNAPP, V. a kol. Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998.

11. KNAPP, V. Zákonodárná moc Ústavního soudu. Právník. 1992, č. 2.

12. KOKEŠOVÁ, J. Svévole zákonodárce. In: SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk (v tisku).

13. KOSAŘ, D. a kol. Ústavní právo: casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

14. KRECHT, J. Normy a jiné normativní akty. Právník, 2010, č. 5, str. 502.

15. KÜHN, Z. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního „ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb. Právní rozhledy, 2010, č. 1.

16. KYNCL, L. Zneužívání veřejných výdajů a svévole v právu veřejných výdajů. In: MUNI Law Working Paper Series [online]. 2014, str. 3, 11. Dostupné z: http://workingpapers.law.muni.cz/dokumenty/29628

17. LOUDOVÁ, M.; SIEGLOVÁ, Z. Řešení otázky sporného otcovství na počátku 3. tisíciletí - metodiky analýzy DNA umožňují jednoznačnou odpověď. Právní rozhledy, 2002, č. 4.

18. MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

19. MILANICH, N. The Birth of Uncertainty: A Social, Cultural and Political History of Paternity Testing. Přednáška, 4. 12. 2015, Barnard College, Center for Historical Research, Dept. Of History, The Ohio State University. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=WlxvNlUgfo4; DNA test history [online] DNA Diagnostic center. Dostupné z: http://www.dnacenter.com/science-technology/dna-history-1930.html.

20. MOLEK, P. „Hluboce inspirující“ nález Pl. ÚS 27/09 a utržené ucho materiálního jádra Ústavy. In: Soudní rozhledy [online] 2009, č. 10. Dostupné na Beck-online [právní informační systém] C. H. Beck [cit. 17. 10. 2015].

21. OHEROVÁ, J. a kol. Anglicko – český právnický slovník. 3. vyd. Praha: Linde, 2005.

22. ONDŘEJEK, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. 1. vyd. Praha: Leges, 2012.

23. PEREGRIN, J. Logika ve filosofii, filosofie v logice: (Historický úvod do analytické filosofie). Praha: Herrmann a synové, 1992.

24. PEREGRIN, J. Obrat k jazyku: druhé kolo (postanalytická filozofie USA). Praha: Filosofia, 1998.

25. RADBRUCH, G. O napětí mezi účely práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.

26. SMEJKALOVÁ, T. Právní věty a ratio decidendi. Jurisprudence, 2012, č. 5.

27. ŠIMÍČEK, V. Odklad vykonatelnosti nálezů Ústavního soudu v řízení o kontrole norem. Právník. 2002, č. 7.

28. ŠÍN, Zbyněk. Právní norma a normativnost práva v evropském legislativním kodexu. Právník, 2008, č. 12.

29. ŠÍN, Z. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. 2. vyd. Praha 2003.

30. ŠKOP, M. Jazyková metoda interpretace práva – důvod k nejistotě? In: GERLOCH, A. a kol. Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.

31. TOMŠEJ, J. „Porcování medvěda“: protiústavní deformace řádné legislativní procedury? Právní rozhledy, 2009, č. 19.

32. WINTR, Jan. První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních práv. Jurisprudence, 2008, č. 5.

Creative Commons License
Svévole zákonodárce v judikatuře Ústavního soudu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download