AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 3 (2018), 21–29

Suverenita lidu 1918 a 2018

[The Sovereignty of the People 1918–2018]

Ondřej Preuss

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.16
published online: 03. 09. 2018

abstract

The article “The Sovereignty of the People 1918–2018” deals with one of the basic questions of constitutional law. What is the People? How the People could affect the heading of the state? This question is also up-to-date, because of Trump “revolution” or Brexit referendum. In the Czech Republic the 2018 president election seems to be also significant moment. Conclusion of the Article is based on deduction, that it is hazardous to understand “the People” only as an abstract body with no real will and power. Nevertheless, the opposite extreme is also potentially harmful. The People could not be seen as the sum of citizens or even only registered voters in the state.

keywords: the people; the state; the sovereignty; 1918; First Czechoslovak Republic

references (43)

1. ARCHIBUGI, Daniele. A Critical Analysis of the Self-determination of Peoples: A Cosmopolitan Perspective. Constellations, roč. 10, č. 4., 2003.

2. BAROŠ, Jiří. Ke zdrojům suverénního státu jakožto politické kategorie. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

3. BENDOVÁ, Eva. Pražská kavárna. Praha: Verzone, 2017.

4. BEVILACQUA, Alexander. Conceivingthe Republic of Mankind: The Political Thought of Anacharsis Cloots. History of European Ideas. Roč., 38, č. 4, 2012.

5. Dějiny a současnost, Roč. 2008, č. 30, s. 16

6. FIALA, Petr, MIKŠ, František. O demokracii. Rozhovor s doc. dr. Vladimírem Čermákem. Proglas. Roč. 1993, č. 4.

7. FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. Brno: Doplněk, 2003.

8. HAMILTON, Alexander, John JAY a James MADISON. Listy federalistů: soubor esejí psaných na podporu nové ústavy předložené federálním shromážděním 17. září 1787. Olomouc: UPO, 1994.

9. JELLINEK, Georg. Všeobecná státověda. Praha: J. Laichter, 1906

10. KAHN, Paul W. The reign of law: marbury v. madison and the construction of america. New Haven, CT: Yale University Press, 2002.

11. KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozšířené vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.

12. KLOKOČKA, Vladimír. Ještě jednou k otázce pozitivního a "nadpozitivního" práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Roč. 4, vyd. 4, 1996.

13. KLOKOČKA, Vladimír. Ke sporu o pojem suverenity lidu. Politologický časopis, č. 2, 1995.

14. KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde, 2006.

15. KYSELA, Jan. Politika a právo: úvod do ústavního práva IN: Miroslav Novák a Lubomír Brokl (ed). Úvod do studia politiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.

16. KYSELA, Jan. Právo na odpor a občanskou neposlušnost. Vyd. 2. Brno: Vydalo nakladatelství Doplněk, 2006.

17. KYSELA, Jan. Ústava ČR jako objekt futurologie aneb proč a jak ústavu (ne)měnit. in: Petr Mlsna. Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011.

18. KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014.

19. LUDSIN, Hallie, Returning Sovereignty to the People, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Roč. 46, č. 1, leden 2013.

20. LUHMANN, Niklas. Sociální systémy: nárys obecné teorie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006.

21. MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Praha: Jan Laichter, 1919, Svazek II.

22. MILLER, Russell A., Self-Determination in International Law and the Demise of Democracy?, Columbia Journal of Transnational Law. Roč. 41, 2003.

23. MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace?. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

24. MÜLLER, Jan-Werner. Contesting democracy: political thought in twentieth-century Europe. New Haven, CT: Yale University Press, 2011.

25. NEUBAUER, Zdeněk. Státověda a theorie politiky. [2. vyd.]. Praha: J. Laichter, 1948.

26. NOIRIEL, Gérard. Population, immigration et identité nationale en France, xixe-xxe siécle. Ed. 04. Paris: Hachette, 1992.

27. NOVÁK, Miroslav. Popper versus Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie. Sociologický časopis, roč. 39, č. 1, 2003.

28. PAVLÍČEK, Václav a Jiří HŘEBEJK. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. a roz. vyd. Praha: Linde, 1998

29. PAVLÍČEK, Václav a kol.: Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha: Linde, 1998.

30. PAVLÍČEK, Václav. Aktuálnost hodnot a tradic vzniku Československa. Právnické listy. Roč. 2017, č. 1.

31. PAVLÍČEK, Václav. Suverenita a evropská integrace: k ústavněprávním souvislostem vstupu České republiky do Evropské Unie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1999.

32. PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. Vyd. 4., Reprint 3. vyd. Praha: Academia, 2003.

33. PREUSS, Ondřej. Klauzule věčnosti: je možné odstranit liberální demokracii?. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015.

34. PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.

35. ROUSSEAU, Jean-Jacques. O společenské smlouvě, neboli, O zásadách státního práva. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002.

36. ROUSSEAU, Jean-Jacques. O společenské smlouvě, neboli, O zásadách státního práva. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002.

37. SCHMITT, Carl. PolitischeTheologie: Vier KapitelzurLehre von der Souveränität. 8. vyd., Berlin: Duncker&Humblot, 2004.

38. SLÁDEČEK, Vladimír, Vladimír MIKULE a Jindřiška SYLLOVÁ. Ústava České republiky: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007.

39. STREECK, Wolfgang a Armin SCHÄFER. Politics in the age of austerity. Cambridge, UK: Polity, 2013.

40. ŠAMALÍK, František. Suverenita lidu v ideji a v každodennosti ústavního režimu. Právník. Roč. 136, č. 7, 1997.

41. WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937.

42. WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva: s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního. Praha: Eurolex Bohemia, 2006.

43. ZAKARIA, Fareed. The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs, roč. 76, č. 6., 1997.

Creative Commons License
Suverenita lidu 1918 a 2018 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download