AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 61 No 2 (2015)

Předmluva
Vojtěch Stejskal

Foreword
Vojtěch Stejskal

Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny z pohledu práva
Ivana Průchová

Vyvlastnění z důvodu ochrany přírody a krajiny
Jakub Hanák

Smluvní nástroje v zákoně o ochraně přírody a krajiny
Jaroslav Knotek

Ochrana bobra evropského v českém právu
Milan Damohorský, Petr Šedina

Druhová ochrana bobra evropského podle polského práva ochrany přírody
Wojciech Radecki

Odpovědnost, preventivní a nápravná opatření ve vztahu k ochraně přírody a krajiny
Petra Humlíčková

Několik poznámek k ust. § 66 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody (ve znění pozdějších předpisů)
Milan Pekárek

Právní nástroje ochrany historické kulturní krajiny v právních předpisech na úseku památkové péče
Ondřej Vícha

Nová právní úprava využívání genetických zdrojů v EU a ČR
Jiří Zicha

Ochrana přírody a sport
David Kohout

Ochrana před hlukem v přírodě a udržitelnost kvality života
Jana Dudová

Odpowiedzialność skarbu państwa za szkody spowodowane przez zwierzęta na podstawie art. 126 ustawy o ochronie przyrody
Bartosz Rakoczy

Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej państwa z tytułu ustanowienia obszarowych form ochrony przyrody w Polsce
Małgorzata Szalewska

Wilk czy pies – studium jednego przypadku
Daria Danecka

Konflikty związane z ochroną przyrody
Halina Lisicka

Ochrona krajobrazu w prawie polskim. Stan obecny i perspektywy
Adam Habuda

Prawne instrumenty ochrony krajobrazu wiejskiego w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do gruntów rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich na latach 2014–2020
Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Monika A. Król

Nowe zasady ochrony powierzchni ziemi
Jan Jerzmański

Prawne podstawy bezpieczeństwa energetycznego
Aleksander Lipiński

Rola zasady zrównoważonego rozwoju w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
Grzegorz Dobrowolski

W kierunku bezpieczeństwa klimatyczno-energetycznego Europy Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obowiązującego na terytorium Republiki Czeskiej
Leszek Karski

Opłata zastępcza jako instrument wsparcia energetyki odnawialnej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
Gabriel Radecki

Bezpieczeństwo energetyczne a przepisy Prawa geologicznego i górniczego (zarys problematyki)
Ryszard Mikosz

Prawne aspekty poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w Polsce – wybrane zagadnienia
Ewa Olejarczyk

Administracyjna reglamentacja świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych
Marek Górski

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478