AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Scopus Journal Metric

SJR (SCImago Journal Rank) (2020): 0.193
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2020): 0.842
CiteScore (2020): 1.00

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 50 No 1 (2015), 75–90

Sweeping ethno-demographic changes in Kazakhstan during the 20th century: A dramatic story of mass migration waves. Part II: International migration in the Republic of Kazakhstan since 1991

Ainur Saparbekova, Jiřina Kocourková, Tomáš Kučera

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.88
published online: 21. 06. 2015

abstract

The long-time formation of a multiethnic population in Kazakhstan during the Soviet period formed a potential source for population outflow while a sizable Kazakh diaspora abroad was a potential source of immigration to Kazakhstan after 1991. Since the 1991 independence of Kazakhstan, the strategic demographic goals have been to increase its population size and stabilize its ethno-demographic situation. The migration processes that occurred can be divided into two chronological periods. First, the 1990s were marked with a mass outflow of the European population from Kazakhstan. It was a sign of shift towards liberalization in socio-economic, political and other spheres of life as well as the economic downturns related to the collapse of the ruble zone, and the impact of the Asian and Russian financial crises in 1997–1998. The second period marked with the emergence of new migration trends started in the beginning of the 2000s despite the fact that Kazakhstan had still been losing its population due to emigration. The net migration became positive in 2004 and even increased in the following years. The volume of immigration among ethnic Kazakhs under the state policy on ethnic return migration increased. The aim of the second part of the paper is to trace the changes in the total population and its ethno-demographic structure in Kazakhstan from the beginning of the independent state in 1991, and to determine the role of migration in these changes. We also present a conceptualization of the migration policy. Rozsáhlé etnicko-demografické změny v Kazachstánu v průběhu 20. století: dramatický příběh masivních migračních vln 2. část: Mezinárodní migrace v Kazachstánu od roku 1991 Pestré národnostní složení obyvatel Kazachstánu s vysokým zastoupením etnik pocházejících především z evropské části tehdejšího Sovětského svazu se formovalo v průběhu značné části 19. a 20. století. Již několik desetiletí před rozpadem svazku sovětských republik bylo vysoké zastoupení alochtonních etnik významným faktorem migračního odlivu obyvatelstva z dotčeného území. Nehledě na tento vývoj, představovala etnická struktura potenciálně velmi významný zdroj emigrace i v samém závěru sovětské éry. Na druhé straně početná kazašská diaspora nacházející se především v sousedních zemích byla považována za významný zdroj přistěhovalectví. Od samého počátku existence nezávislé Kazašské republiky zároveň patřilo k jejím explicitně formulovaným strategickým cílům růst počtu obyvatel a stabilizace etno-demografické situace. Touto stabilizací se rozumělo především zvýšení podílu kazašského etnika, jehož příslušníci byli podle výsledků posledního všesvazového sčítání z roku 1989 v zemi svého původu v porovnání s příslušníky evropských národů v menšině. Rozpad Sovětského svazu tak znamenal uvolnění migračního potenciálu na obou stranách hranice. Následný migrační vývoj můžeme rozdělit do dvou období. V prvním z nich, které zahrnuje celá 90. léta, docházelo k masovému odlivu obyvatel evropského původu. Byl to důsledek posunu směrem k liberalizaci v sociálně-ekonomické, politické a dalších oblastech života, jakož i důsledek hospodářského útlumu v souvislosti s kolapsem rublové zóny a dopadu asijské a ruské finanční krize z let 1997–1998. Druhé období začalo na začátku 21. století. Navzdory tomu, že Kazachstán v prvních letech po roce 2000 stále ještě své obyvatelstvo emigrací ztrácel, začaly se v té době postupně projevovat zcela nové vývojové tendence, které vedly ke změně celkové migrační bilance. Kladné saldo migrace bylo zaznamenáno poprvé v roce 2004 a v následujících letech pak dále rostlo. Souviselo to jak poklesem počtu vystěhovalých ze země v důsledku její postupné ekonomické stabilizace a značného vyčerpání původního emigračního potenciálu, tak také s růstem přistěhovalectví etnických Kazachů v rámci repatriační politiky státu. V kontextu popsané intenzivní migrační výměny obyvatelstva a jejích vývojových změn si druhá část naší práce klade za cíl vysledovat a popsat změny celkového počtu obyvatel Kazachstánu a jeho etnodemografické struktury od vzniku samostatného státu v roce 1991 a podíl migrace na těchto změnách. Významná pozornost je věnována také vývoji migrační politiky Kazachstánu v daném období a jeho konceptualizaci.

keywords: Kazakhstan; population; migration; ethnic structure; Soviet Union

Creative Commons License
Sweeping ethno-demographic changes in Kazakhstan during the 20th century: A dramatic story of mass migration waves. Part II: International migration in the Republic of Kazakhstan since 1991 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download