Edice

Basic Czech

Basic Czech

Tři díly učebnic Basic Czech tvoří ucelenou řadu příruček určených k výuce češtiny jako cizího jazyka. První díl seznamuje se základy českého jazyka pomocí plynulého a systematického osvojování slovní zásoby a konverzačních frází propojených se zajímavými a užitečnými tématy a každodenními situacemi. Basic Czech II je strukturována obdobně jako díl první, posouvá však studenty od začátečnické úrovně k mírně pokročilým. Představuje již složitěj...

Česky, prosím

Česky, prosím

Řada učebnic Jitky Cvejnové kombinuje svěží pohled na jazyk a českou kulturu s dlouholetými zkušenostmi s výukou a oborem čeština jako jazyk cizí i druhý. Česky, prosím vychází z nejnovějších metodických poznatků o výuce i češtině jako takové. Výuka je založená na důsledně komunikativní formě, nepoužívání zprostředkujícího jazyka a atraktivní grafické úpravě usnadňující přirozené osvojování jazyka. Vstupní úroveň řady je vhodná pro studenty z...

Dějiny politické filozofie

Dějiny politické filozofie

V edici vychází klasické texty moderní politické filozofie, které tvoří hlavní linie evropského politického myšlení. V moderních nebo revidovaných překladech doplněných o poznámkový aparát přinášíme knihy, bez nichž se v západní intelektuální tradici neobejdeme, když hledáme odpověď na otázku, jak lidé mohou vytvářet politické společenství a žít dobře pospolu, ačkoli se v mnoha věcech jinak rozchází. Velcí myslitelé minulosti uvažovali o probl...

Dílo Karla Šiktance

Dílo Karla Šiktance

V letech 2001–2023 vydalo Nakladatelství Karolinum v devíti svazcích básnické dílo Karla Šiktance. Jednotlivé svazky edičně připravil Jiří Brabec a graficky upravil Karel Vilgus. V samostatných publikacích Karolinum vydalo i Šiktancovu tvorbu určenou dětem – básničky, říkadla a pohádky a od roku 2003 vydává také nové básnické sbírky Karla Šiktance – v pořadí Zimoviště (básně z let 1998–2003), Řeč vestoje (2002–2003), Běseň, Vážná známost (2003...

Dramatica

Dramatica

Snahou ediční řady Dramatica je představit čtenářům významné oblasti teorie a dějin divadla, dramatickou tvorbu a scénické umění v širších kulturních a společenských souvislostech, přičemž divadlo je chápáno jako svébytný projev tvůrčí lidské činnosti, jenž sehrál zásadní roli v dějinách společnosti. Edice je určena jak pro univerzitní a odborné publikum, tak pro širší čtenářskou veřejnost. Její základ tvoří původní monografie českých speciali...

Environmentální texty

Environmentální texty

Environmentální texty jsou platformou pro publikování především původních prací z environmentalistiky a souvisejících oborů (jako jsou ekologie, geografie, chemie, fyzika, biologie či ekonomie). Čtenářům zpřístupní důležité syntézy, učební i popularizační texty stejně jako monografie přinášející nejnovější poznatky z klíčových oblastí.

Etika

Etika

Edice ETIKA si klade za cíl předkládat čtenářům knihy z oblasti praktické filozofie, které vedou k zamyšlení nad tím, čemu říkáme etika či morálka v nejširším slova smyslu. Zahrnuje jak práce o hodnocení našeho jednání, tak ty, které se týkají filozofických předpokladů takového hodnocení. Předmětem jejího zájmu je původ a povaha hodnot, stejně jako aplikace etických teorií na současné morální otázky a problémy. Chce být otevřená různým etickým...

Filosofie

Filosofie

Samotnou podstatou filosofie je, že se ve své snaze o poznání obrací nejen ke světu, ale i k sobě samotné a její vlastní dějiny jsou pro ni zároveň jedním z nejmocnějších pracovních nástrojů. Tato její reflexivní a instrumentální povaha se tak promítá i do náplně edice Filosofie, v níž vycházejí původní práce z dějin filosofie, především pak novověké filosofie evropské, která v našem myšlení hraje ústřední roli.

Ibero-Americana Pragensia Supplementum

Ibero-Americana Pragensia Supplementum

Edice IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM je monografická řada navazující na již několik desetiletí vydávanou a mezinárodně uznávanou řadu suplement ročenky Ibero-Americana Pragensia. V rámci edice jsou publikovány výsledky výzkumu mladých českých badatelů, příspěvky přednesené na vědeckých setkáních a monografie věnované iberoamerické a hispánské problematice. Část publikovaných či připravovaných textů má specifický charakter. Zejména pr...

Limes

Limes

Cílem edice Limes je představit širší české odborné veřejnosti (zejména učitelům, studentům a badatelům v humanitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem o problémy studia literatury, dějin, jazykovědy a filosofie důležité interdisciplinární tendence v literární vědě a kulturních studiích západního kulturního okruhu za poslední půlstoletí. Název LIMES upozorňuje na dominantní problematiku hranice mezi disciplínami, která určuje současnou trans...

Lingvistika

Lingvistika

Posláním ediční řady Lingvistika je zprostředkovávat českému prostředí aktuální poznatky z nejrůznějších lingvistických subdisciplín (sociolingvistika, psycholingvistika, sémantika, gramatika, pragmatika atd.). Řada se primárně zaměřuje na překlady zavedených základních učebnic uznávaných autorů a nakladatelství, v budoucnu se předpokládá rovněž zařazení textů původních. Přínosem řady je rovněž recenzovaná česká terminologie. Knihy vydávané v ...

Litera

Litera

Edice přináší monografie a soubory původních studií a statí, jež se se dotýkají zajímavých témat filologie, věd o literatuře i umění a jsou přínosem pro jejich rozvoj. Nové práce mohou doplňovat i příspěvky již publikované, a to ať v tištěné, orální či jiné podobě. Jejich autory jsou převážně univerzitní učitelé z humanitních a společenskovědních oborů.

Medievistika

Medievistika

Smyslem této edice je představit širší české odborné veřejnosti (zejména učitelům, studentům a badatelům v humanitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem o medievistiku aktuální, výjimečná, především zahraniční díla zabývající se středověkými dějinami a kulturou. Překlady novějších monografií světové, zvláště francouzské medievistiky zpřístupní širokou škálu publikací kladoucích důraz na interdisciplinární přesahy, originalitu a podnětné meto...

Modern Czech Classics

Modern Czech Classics

V ediční řadě Modern Czech Classics vychází překlady významných děl české literatury do světových jazyků. Zahraniční čtenář má tak možnost seznámit se s díly, která zachycují středoevropské dějinné zkušenosti a která vyjadřovala a spoluutvářela českou povahu, pohled na svět, humor a imaginaci. Český čtenář má naopak možnost přečíst si známé věty v cizím jazyce a seznámit se s novou interpretací textu.

Modern Slovak Classics

Modern Slovak Classics

Slovenská literatura je z historických důvodů jednou z nejméně známých a překládaných evropských literatur. Jako moderní literární jazyk vznikla slovenština ve 40. letech 19. století, ale dlouho byla doménou malé kulturní elity, dokud sociální, ekonomické a politické změny ve 20. století neproměnily převážně venkovskou společnost v moderní národ s vlastním osobitým charakterem a hlasem. Edice Modern Slovak Classics reprezentuje překlady zásadn...

Myšlení současnosti

Myšlení současnosti

Pro myšlení druhé poloviny 20. a začátku 21. století je charakteristické rozšiřování polí tradičně definovaných oborů, a filosofie nepředstavuje žádnou výjimku. Cílem edice by mělo být předvést tuto tendenci na základních filosofických problémech a pojmech, a to prostřednictvím knih klíčových postav světové filosofie i původních domácích prací – ukázat cosi jako filosofii v dialogu s přítomností a s jinými oblastmi vědění. Slovem „přítomnost“ ...

Orální historie a soudobé dějiny

Orální historie a soudobé dějiny

Orální historie a soudobé dějiny patří mezi dynamicky se rozvíjející obory s interdisciplinárními přesahy. Snaží se hledat odpovědi na otázky nedávné minulosti a zároveň pátrat po kořenech jevů a událostí naší přítomnosti. Edice si klade za cíl zprostředkovat čtenářům různé pohledy z pomezí badatelského zájmu historiografie, orální historie a příbuzných sociálních a humanitních věd, jimž je blízké zkoumání a zohledňování problematiky nedávné m...

Politeia

Politeia

Edice Politeia představuje čtenářům významné publikace věnované politické teorii a novodobé historii; politickou teorii zasazuje do historického kontextu a povzbuzuje ke kritickému myšlení. Název POLITEIA napovídá, že se nespokojuje s pouhou deskripcí daného stavu, ale uvažuje též o dobrém životě obce z pohledu občanského. Program edice nabízí teoretický vhled do novodobé historie společností, které prošly demokratickými či naopak nedemokratic...

Prague Medieval Studies

Prague Medieval Studies

Nově založená monografická řada Prague Medieval Studies (PRAMS) nabízí dosud chybějící publikační platformu zaměřenou na mezinárodní prezentaci významných vědeckých výsledků medievistiky rozvíjené na Univerzitě Karlově. Zároveň má ambice přitáhnout i studie širokého spektra zahraničních odborníků. Ediční řada zpřístupňuje kvalitní monografie se zaměřením na středověkou společnost v nejširším smyslu slova. Cílem je postihnout aktuální vývoj ve...

Praha

Praha

Edice, jejíž téma určuje Praha jako historický kulturní fenomén, si klade za úkol výstižným a zasvěceným způsobem ukázat tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami i jeho pověstný genius loci, a tak i napomáhat k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti. Náměty jednotlivých svazků vycházejí z průsečíků vertikálních a horizontálních časových linií, aby představily plastické panorama středoevropské metropole, jejíž kontur...

Psychodiagnostika

Psychodiagnostika

Edice Psychodiagnostika poskytuje standardizované, psychometricky jištěné nástroje pro psychodiagnostickou činnost. Vychází ze spolupráce s českou a slovenskou oborovou komunitou a sleduje potřeby diagnostiky u speciálních populací (dětí a osob vysokého věku), včetně speciálních klinických populací. Odpovídá nejvyšším možným měřítkům a standardům pro úroveň psychodiagnostických nástrojů. Edici řídí ediční rada: Ondřej Bezdíček, Hynek Cígler,...

Religionistika

Religionistika

Religionistika usiluje o kritické interdisciplinární studium jevů zahrnovaných pod pojem náboženství. Naše edice si klade za cíl přinášet do českého prostředí aktuální podněty z mezinárodních religionistických výzkumů a diskusí a současně poskytovat prostor pro původní práce českých autorů, včetně knih začínajících výzkumníků. V jejím rámci by měla vycházet rovněž starší stěžejní díla, česká i překladová, která dosud religionistiku formují.

Saturnin ve světových jazycích

Saturnin ve světových jazycích

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky, jehož hlavním hrdinou je věrný sluha Saturnin, bojující s tetou Kateřinou a jejím synem Miloušem, vyšel poprvé v roce 1942. Od té doby se dočkal více než 20 vydání v češtině, několika divadelních zpracování i filmové adaptace. Od roku 2003 vychází v Nakladatelství Karolinum Saturnin v překladech do cizích jazyků, které doprovází barevné ilustrace Adolfa Borna. Kniha je dostupná ve více než 10 světových...

SLON – Gender sondy

SLON – Gender sondy

Knihy této ediční řady se snaží seznamovat nejširší čtenářskou veřejnost s problematikou feminismu a genderu. Vzhledem k tomu, že jde o témata zajímavá a aktuální, ale někdy i poněkud kontroverzně nahlížená, klade si knižnice za cíl rozptylovat různá podezření a apriorní předsudky. Edici řídí: Zuzana Uhde, Jiří Ryba, Hana Maříková a Ľubica Kobová

SLON – KLAS

SLON – KLAS

Systematicky koncipovaná edice KLAS (Klasická sociologická tradice) představuje v češtině, mnohdy poprvé, práce klasiků sociologického myšlení – především francouzského, německého a anglosaského. Každý titul je doplněn poznámkou o autorovi, jeho životním díle a publikovaném textu. Edici řídí: Marek Skovajsa, Alena Miltová

SLON – POST

SLON – POST

Záměrem edice je ukázat – prostřednictvím dobře vybraných přeložených i původních prací – postmoderní dobu a společnost ze sociologického hlediska a přispět tak k lepšímu porozumění společnosti, v níž žijeme. Edici řídí: Alena Miltová

SLON – Sociologické aktuality

SLON – Sociologické aktuality

V edici Sociologické aktuality vychází původní a překladové texty, které se vyznačují svým přínosem k sociologii jako vědecké disciplíně, originalitou sociologického zpracování fenoménů, jež hýbou současnou společností, anebo výstavbou a sociologickým zpracováním nových výzkumných problematik. Tituly vycházející v této edici jsou určené širokému okruhu čtenářek a čtenářů se zájmem o kritické porozumění současnému světu, které sociologie nabízí...

SLON – Studie

SLON – Studie

Součástí edice Studie jsou původní a překladové texty domácích a zahraničních autorů, které významným způsobem přispívají k rozvoji sociálněvědního poznání. Tematicky se dotýkají široké škály společenských problémů. Ty jsou předmětem sociologické reflexe, zahrnují teoretické rámování a oporu v empirických datech. Edici řídí: Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba, Alena Miltová

SLON – Studijní texty

SLON – Studijní texty

Původní i přeložené výkladové texty, studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy a antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována. Jsou určeny především pro studenty a pedagogy vysokých, vyšších odborných i středních škol. Edici řídí: Helena Kubátová, Marek Skovajsa, Alena Miltová, Jiří Ryba

SLON – Základy sociologie

SLON – Základy sociologie

Cílem edice je zmapovat stav bádání a podat přehled výsledků, k nimž dospěla sociologie v jednotlivých disciplínách. Prvních osm svazků edice byly původní práce českých sociologů, poté do ní začaly být zařazovány i překlady. Edici řídí: Jiří Šafr, Marta Kolářová, Alena Miltová, Jiří Ryba

Středověké myšlení

Středověké myšlení

Hlavním cílem edice je napomoci překonat zjednodušující představy o středověkém myšlení, jež mnohdy panují i mezi historiky filosofie či medievisty, a umožnit hlubší seznámení s jeho vnitřní dynamikou, obsahovým bohatstvím a mnohostrannou historickou i systematickou inspirativností. Zvolené tituly budou v mnoha směrech podnětné i pro specialisty, ještě podstatnější ambicí je však poskytnout širší spektrum nástrojů studentům i odborníkům, pro n...

Studia nových médií

Studia nových médií

Edice představuje čtenářům významné publikace z neustále se proměňující a nejednoznačně definovatelné oblasti nových médií. Plurál v názvu podtrhuje metodologickou pluralitu oboru, který se zrodil z počítačové revoluce konce minulého století. Cílem je představit českému čtenáři nejen kanonická díla oboru, ale i texty z příbuzných oblastí, jako například games studies či digital humanities. Edice je určena nejen studentům se zájmem o obor, ale ...

Studia Philologica Pragensia

Studia Philologica Pragensia

Cílem edice Studia Philologica Pragensia (SPP), jež navazuje na dřívější řadu AUC Philologica Monographia, je představit české i mezinárodní odborné veřejnosti výsledky výzkumů univerzitních pedagogů a vědeckých pracovníků, které spadají do širokého spektra filologických oborů. Edice se zaměřuje především na lingvistické, literárněvědné a translatologické monografie, poskytuje ovšem prostor i pojednáním, jež se dotýkají širších kulturních kont...

Studia poetica

Studia poetica

Poezie jako jeden z nejstarších lidských projevů a základních způsobů slovesného vyjádření byla vždy cenným východiskem pro teoretické uvažování. Edice Studia poetica přináší významné překladové i české texty, které poezii zkoumají nejen v rámci literární vědy, ale též v širších souvislostech s filosofií, uměním a aktuálními tendencemi v teoretickém myšlení. Edici řídí Josef Hrdlička, Mariana Machová a Justin Quinn.

Teologie

Teologie

Edice si klade za cíl seznámit čtenáře se současným stavem akademického bádání v oblasti teologie, a to jak zpřístupňováním zásadních zahraničních děl, tak vydáváním původních prací českých autorů. Záměrně postrádá konfesionální ukotvení, a poskytuje tak prostor pro autory všech vyznání a vzájemný dialog. Edice je primárně určena studentům bohosloveckých fakult a teologům, věříme však, že osloví i odborníky příbuzných disciplín a širší veřejno...

Václav Havel Series

Václav Havel Series

Edice Václav Havel Series představuje navázání na intelektuální činnost myslitele, dramatika, disidenta a prezidenta, jehož jméno nese. Tím je filosofie současného světa, politiky, umění, architektury, nejnovějších obecných dějin, pojednání problémů, které se dotýkají naší společné odpovědnosti. Úlohou edice je prezentovat různorodé pohledy předních osobností na svět kolem nás.

Vizuální kultura

Vizuální kultura

S rozšířením filmu, televize a nových médií jsme každodenně doslova zaplaveni obrazy a vizualita se stává dominantní a často prvoplánovou a manipulativní bránou vnímaní světa. Studium vizuální kultury tak může dopomoci k lepší orientaci a dekódování skrytých významů v komunikaci. Edice Vizuální kultura je zaměřena na širší odbornou veřejnost a čtenáře se zájmem o obraz, vizualitu, vizuální kulturu, fotografii, fotožurnalistiku a další formy ob...

Zahraniční bohemistika

Zahraniční bohemistika

V edici Zahraniční bohemistika vycházejí, jak název napovídá, díla zahraničních bohemistů a slavistů. Jejich neotřelé a inspirativní pohledy na české klasické autory a díla, ale také na témata dosud stojící nikoli právě v popředí zájmu, zprostředkovávají českému čtenáři přední překladatelé a editoři. Edice je určena odborníkům na českou literaturu a jazyk a pro svou čtivost, podpořenou erudovanými literárněvědnými, literárněhistorickými a dalš...