PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ SBORNÍK
PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ SBORNÍK
Multidisciplinární lékařský časopis uveřejňující původní vědecké práce z teoretických a klinických oborů se souhrny v angličtině, práce zahraničních autorů v angličtině. V kapitole "Ze života fakulty" jsou uvedeny osobní zprávy, zprávy o činnosti fakulty za uplynulý rok a úplná bibliografie ústavů a klinik lékařské fakulty v daném roce. Časopis vychází od roku 1956.

Domovská stránka časopisu

Redakční rada časopisu

Kontakt: miluse.volterova@lfp.cuni.cz

Distribuce: Ilona.Baxova@lfp.cuni.cz

PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ SBORNÍK, Vol 2016 No 82 (2016), 87–96

Blefaroplastika, pooperační změny subjektivních obtíží u pacientů

[Blepharoplasty – Postoperative changes in subjective symptoms in patients]

L. Zikmund

zveřejněno: 25. 11. 2016

Abstract

Blepharoplasty – Postoperative changes in subjective symptoms in patients The author focuses on the analysis of the surgical technique blepharoplasty of upper and lower eyelids. Based and draws from his own experience, when he was allowed in the period 2005–2015 at an eye clinic and MEDILAX clinic personally perform 2904 blepharoplasties of the upper eyelids, and 1452 lower eyelid blepharoplasties in a total of 3257 patients. This is a retrospective set of 3257 patients, who underwent in 2005–2015 upper blepharoplasty surgery (2904) or lower eyelids (1452). The surgery was performed in all patients under local anesthesia. Postoperative monitoring is planned for 3 weeks, 6 weeks and 3 months after surgery. The total number of patients outnumber men at a ratio of 85% to 15%. In the last 5 years from 2010–2015 (set of 1817 patients) preoperative subjective complaints of patients were recorded in preoperative preparation. Specifically, it was a feeling of heavy, tired eyelids, increased lacrimation and recurrent swelling of the eyelids. The intention of monitoring is a subjective assessment of the improvements of observed parameters in patients after 3 weeks, 6 weeks and 3 months after surgery. The results obtained after evaluating patient response we confirm the positive effect not only on the aesthetic plane of surgery, but the surgery will significantly and positively influences the function of the eyelids and subjective feelings operated. All patients improved monitored parameters. The greatest benefit at 3 months after surgery were at the upper eyelid at 96.3% relief from the weary eyelids, tearing relief in 41.4%, with the lower lids of 94.2% disappearance of recurrent swelling of the eyelids. The analysis confirms the positive impact of blepharoplasty on subjective complaints of the patient on an objective aesthetic and functional parameters. In the interest of the patient and in the interest of our operations is a positive result and mutual satisfaction while minimizing risk. If the patient has unrealistic ideas, and yet calls for performance that is not medically feasible, it is advisable that the patient is refused. Blefaroplastika, pooperační změny subjektivních obtíží u pacientů Autor se věnuje rozboru operační techniky blefaroplastiky horních a dolních víček. Vychází a čerpá z vlastních zkušeností, kdy mu bylo umožněno v letech 2005–2015 na oční klinice MNUL a klinice MEDILAX osobně provést 2904 blefaroplastik horních víček, 1452 blefaroplastik dolních víček u celkově 3257 pacientů. Jedná se o retrospektivní soubor 3257 pacientů, kteří podstoupili v r. 2005–2015 operační zákrok blefaroplastika horních (2904×) nebo dolních víček (1452×). Operační zákrok byl u všech pacientů prováděn v lokální anestezii. Pooperační kontrola je plánována za 3 týdny, 6 týdnů a 3 měsíce po zákroku. V celkovém počtu pacientů převažují ženy nad muži v poměru 85 : 15 %. V posledních 5 letech 2010–2015 (soubor 1817 pacientů) byly v předoperační přípravě zaznamenávány subjektivní předoperační stesky pacientů. Konkrétně šlo o pocit těžkých unavených víček, zvýšené slzení a opakující se otoky víček. Záměrem sledování je subjektivní hodnocení zlepšení pozorovaných parametrů u pacientů po 3 týdnech, 6 týdnech a po 3 měsících od zákroku. Výsledky zpracované po vyhodnocení odpovědí pacientů potvrzují pozitivní vliv nejen na estetickou rovinu zákroku, ale daný operační zákrok výrazně pozitivně ovlivňuje i funkci víček a subjektivní pocity operovaného. U všech pacientů došlo ke zlepšení sledovaných parametrů. Největší benefit po 3 měsících od zákroku byla u horních víček v 96,3 % úleva od unavených víček, úleva od slzení v 41,4 %, u dolních víček v 94,2 % vymizení recidivujících otoků víček. Analýza potvrzuje pozitivní vliv blefaroplastiky na objektivní estetické a funkční parametry i na subjektivní potíže pacienta. V zájmu pacienta i v zájmu našem je pozitivní výsledek operace a oboustranná spokojenost při minimalizaci rizika. Pokud jsou představy pacienta nereálné, a přesto žádá výkon, který není z medicínského hlediska splnitelný, je vhodné takového pacienta odmítnout.

157 x 230 mm
vychází: 1 x ročně
ISSN: 0551-1038

Ke stažení