PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi (Psychology for Practice) is academic journal focused on practical applications of psychological research and theory, particularly in psychology of work and organization, social psychology, and psychology of education.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 54 No 1 (2019), 31–41

Hodnoty ve filmových pohádkách

[Values in fairy tale movies]

Mojmír Sedláček

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2020.3
announced: 18. 03. 2020

abstract

This paper is based on the thesis made by the author himself and defended in 2015. It focuses on fairy tale movies and their socializing role in the transfer of values. Fairy tales often contain values and learn children to distinguish different ways of behavior and relating to the world. Film as a medium is very popular and fairy tale movies are therefore highly watched; their importance for the children development and the adoption of basic values should therefore be explored. The empirical research consists of a content analysis of six selected Czech (and Czechoslovak) fairy tales and the coding of situations that are worthwhile in terms of values. Based on these data, it is possible to identify trends in the concept of values across different fairy tales. For example, older fairy tales are more distinctive in values and therefore more educational for children while the newer ones tend to focus on entertainment and fusion of genres.

keywords: fairy tale; values; film; media; socialization; developmental psychology; Czech Republic

references (21)

1. Bahbouh, R. (2013). Bylo nebylo. [Vyhledáno 5. 10. 2018 na https://psychologie.cz/bylo-nebylo]

2. Bandura, A. (1971). Social Learning Theory. New York City: General Learning Press.

3. Bettelheim, B. (2000). Za tajemstvím pohádek: proč a jak je číst v dnešní době. Praha: Lidové noviny.

4. Cakirpaloglu, P. (2009). Psychologie hodnot. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

5. Franz, M. L. von (2011). Psychologický výklad pohádek: smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie. Praha: Portál.

6. Giles, D. (2012). Psychologie médií. Praha: Grada.

7. Homola, M. (1972). Motivace lidského chování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

8. Janoušek, J., Slaměník, I. (2008). Sociální motivace. In J. Výrost, I. Slaměník (Eds.). Sociální psychologie (147-160). Praha: Grada.

9. Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, (4), 370-396. CrossRef

10. Mitchell, M. B. (2010). Learning about ourselves through fairy tales: their psychological value. Psychological Perspectives, (53), 15. CrossRef

11. Nakonečný, M. (2004). Motivace lidského chování. Praha: Academia.

12. Plichtová, J. (1996). Obsahová analýza a jej možnosti využitia v psychológii. Československá psychologie, (4), 304-314.

13. Pondělíček, I. (1964). Psychologie ve vztahu k umění, jmenovitě filmovému. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

14. Potůček, M. (2002). Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Gutenberg.

15. Prudký, L. et al. (2009). Inventura hodnot: výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky. Praha: Academia.

16. Rokeach, M. (1968). A Theory of Organization and Change Within Value-Attitude Systems. Journal of social issues, (1), 13-33. CrossRef

17. Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: The Free Press.

18. Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister & Principal.

19. Sedláček, M. (2015). Hodnoty ve filmových pohádkách. Diplomová práce. Praha: FF UK.

20. Sollárová, E. (2008). Socializace. In: J. Výrost, I. Slaměník (Eds.). Sociální psychologie (49-68). Praha: Grada.

21. Vygotskij, L. S. (2004). Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.

Creative Commons License
Hodnoty ve filmových pohádkách is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 80 czk
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Download