PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 3 (2021), 37–55

Pavel Prčka – pobělohorský odsouzenec, Valdštejnův sekretář a (re)emigrant (Životopisná črta raně novověkého měšťana a úředníka u příležitosti 400. výročí staroměstské exekuce)

[Pavel Prčka – Post-White-Mountain-Battle Convict, Wallenstein’s Secretary and (Re)emigrant (Biographical Sketch of an Early Modern Burgher and Official On the Occasion of the 400th Anniversary of the Old Town Execution)]

Marek Starý

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.31
announced: 20. 12. 2021

abstract

Based on the archive sources, the aim of the paper is to enlighten life story of Old Town burgher Pavel Prčka who was as one of the representants of Czech Estates Uprising sentenced to execution, loss of honor and property in May 1621. In the end, his sentence had been mitigated and Prčka lived remarkable autumn of life. He was sentenced again twice (in one case to the death for falsifying entries in the land registers) and found himself in jail several times. His fate provides us a symptomatic testimony to the twist and turns and vicissitudes of history brought about by the Thirty Yearsʼ War.

keywords: Pavel Prčka; Old Town Execution; Czech Estates Uprising; Albrecht von Wallenstein; Thirty Yearsʼ War; falsifying entries in land registers

references (27)

1. AUSTOVÁ, I. Býti šlechticem. Šlechtické nobilitace v letech 1627-1657 v českých a rakouských dědičných zemích. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2015.

2. BÍLEK, T. V. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Praha: V kommissí u Františka Řivnáče, 1882-1883.

3. BURDOVÁ, P. Úřad desek zemských. Sborník archivních prací, 1986, XXXVI, č. 2.

4. ČAREK, J. Z dějin staroměstských domů. Z Michalské do Jilské ulice. Pražský sborník historický, 1981, XIV.

5. DOBIÁŠ, J. Z dějin sociálních bojů v Čechách v 16. a 17. století (Sto let zápasu Hořepnických s jejich vrchností). Rozpravy Československé akademie věd, řada společenských věd, 1953, LXIII, č. 1.

6. DŘÍMAL, J. Královský prokurátor a jeho úřad do roku 1745. Sborník archivních prací, 1969, XIX, č. 2.

7. ERBEN, K. J. Sasové v Praze léta 1631. Časopis Českého museum, 1853, XXVII, č. 3.

8. HREJSA, F. U Salvatora. Z dějin evangelické církve v Praze (1609-1632). Praha: Českobratrský evangelický sbor, 1930.

9. JIREČEK, H. (ed.). Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království Českého. Verneuerte Landes-Ordnung des Erb-Königreichs Böhmen 1627. Praha: Nákladem F. Tempského, 1888.

10. KILIÁN, J. Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře. České Budějovice: Veduta, 2005.

11. KILIÁN, J. Kropáčové z Krymlova. Mělník: Regionální muzeum Mělník, 2007.

12. KILIÁN, J. Povstalci a odsouzenci (v tisku).

13. KOČKA, V. Dějiny Rakovnicka. Rakovník: Agroscience - Muzeum T.G.M. Rakovník - Musejní spolek královského města Rakovníka, 2009.

14. KOMENSKÝ, J. A. Historie o těžkých protivenstvích církve české, Praha: Nákladem české evanj. reformované církve pražské, 1870.

15. LÍVA, V. Seznamy pražských novoměšťanů za léta 1618-1653. Praha: Nákladem vlastním, 1937.

16. MAŠEK, P. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl I. Praha: Argo, 2008.

17. Ottův slovník naučný, díl XV. Praha: J. Otto, 1900.

18. PALACKÝ, F. Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků. In: Dílo Františka Palackého. Svazek I. Praha: L. Mazáč, 1941.

19. PAZDEROVÁ, A. (ed.). Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko, sv. 2. Praha: Národní archiv, 2005.

20. REZEK, A. Dějiny saského vpádu do Čech (1631-1632) a návrat emigrace, Praha: Kober, 1889.

21. RUTH, F. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl II. Praha: Körber, 1904.

22. STARÝ, M. Frýdlantský kvatern desk dvorských. In: KNOLL, V. (ed.). Acta historico-iuridica Pilsnesnsia 2019. Stát a právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, s. 162-178.

23. STEJSKAL, F. Rozsudky r. 1621. Sborník historického kroužku. Časopis historický, 1922, XXIII.

24. SVÁTEK, J. Dvorská kancelář Valdštejnova frýdlantského vévodství. Studie Muzea Kroměřížska, 1983.

25. TEIGE, J. Seznamy měšťanů pražských, I. Staré Město. Almanach královského hlavního města Prahy na rok 1905, 1905, roč. 8.

26. TEIGE, J. Základy starého místopisu Pražského (1437-1620). Oddíl I. Staré Město pražské. Díl I. Praha: Nákladem obce královského hlavního města Prahy, 1910.

27. VÁVRA, J. Paměti královského města Berouna. Beroun: Emanuel Hojka, 1899.

Creative Commons License
Pavel Prčka – pobělohorský odsouzenec, Valdštejnův sekretář a (re)emigrant (Životopisná črta raně novověkého měšťana a úředníka u příležitosti 400. výročí staroměstské exekuce) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
published: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download