PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 2 (2021), 103–110

Negativní parlamentarismus v Ústavní listině Československé republiky, inspirace a její limity

[The Negative Parliamentarism of the Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic, Inspiration and its Limits]

Ondřej Preuss

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.21
announced: 10. 08. 2021

abstract

It has been 100 years since the adoption of the Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic. The tradition of this document is alive in the constitutional order of the Czech Republic. However, this tradition cannot be absolutized, it would confuse the interpretation of the current legal system. While the Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic from 1920 was built on the so-called principle of negative parliamentarism, today the constitutional order is built on the so-called positive parliamentarism, which does not allow “non-political” government. De lege ferenda, the question is whether it would not be more appropriate to strengthen the positive parliamentarism and return to 1918 – to elect a government.

keywords: parliamentarism; constitutional tradition; Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic 1920

references (18)

1. BAXA, B. Parlament a parlamentarism. Díl I. Parlament; jeho vývoj, složení a funkce. Praha: Jan Košatka, 1924.

2. BECHER, M. Dissolution power, confidence votes, and policymaking in parliamentary democracies. Journal of Theoretical Politics, 2019, 31, 2, 183-208. CrossRef

3. BRUNCLÍK, Miloš. Negativní parlamentarismus: cesta k efektivnějšímu fungování parlamentního režimu? Acta Politologica, 2009, Vol. 1, No. 2.

4. CABADA, L. - KUBÁT, M. a kol. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.

5. KELSEN, Hans. Problém parlamentarismu. Revue Parlament, 1926, č. V.

6. KLOKOČKA, V. Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde, 2006.

7. KOUDELKA, Z. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018.

8. KUKLÍK, J. Příběh československé ústavy 1920 I. Praha: Karolinum, 2020.

9. KYSELA, J. - WINTR, J. Ústavní rozměr vládní krize z května 2017. Právní rozhledy, 2017, č. 13-14.

10. MACHÁČEK, M. Gustáv Husák. Praha: Vyšehrad, 2017.

11. MARÈS, A. Edvard Beneš od slávy k propasti: drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Argo, 2016.

12. NĚMEČEK, T. Vojtěch Cepl: Život právníka ve 20. století. Praha: Leges, 2010.

13. PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha: Linde, 1998.

14. RESCHOVÁ, J. - KINDLOVÁ, M. - GRINC, J. - PREUSS, O. - ANTOŠ, M. Státověda: stát, jednotlivec, konstitucionalismus. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

15. SARTORI, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: Slon, 2001.

16. SIAROFF, A. Varieties of Parliamentarianism in the Advanced Industrial Democracies. International Political Science Review, 2003, Vol. 24, No. 4. CrossRef

17. SVATOŇ, J. Vládní orgán moderního státu. Brno: Doplněk, 1997.

18. WINTR, J. Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium, 2010.

Creative Commons License
Negativní parlamentarismus v Ústavní listině Československé republiky, inspirace a její limity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
published: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download