PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 2 (2021), 27–43

Vývoj trestání deliktu rouhání a urážky Boha v českých zemích

[The Development of the Crime of Blasphemy and Insult to God in the Czech Lands]

Karel Malý

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.17
announced: 10. 08. 2021

abstract

The article deals with the issue of the crime of blasphemy and insult to God in a wide time horizon, from the beginnings of the spread of Christianity to the middle of the 20th century. In addition to historical developments, it also maps the factual nature of these offenses and their entrenchment in criminal codes. It reflects the relationship between church and state and their mutual intersections in the exercise of judicial power. The article further analyzes the development of criminal law protection of the church. The greatest attention is paid to medieval and modern (Theresian and Josephine) legislation.

keywords: torts against God; church and state; judiciary; criminal law; canon law

references (21)

1. Allgemeines Gesetz über Verbrechen und deselben Bestrafung, Wien, gedruckt bei Johann Edlen von Trattnern, k.k. Hofdruckern und Buchhändlern, 1787.

2. BECCARIA, C. Dei delitti e delle pene. [Livorno: Marco Coltellini], 1764.

3. Codex Iuris Canonici, L.P. 1983, překlad do češtiny. Z latiny přeložil prof. JUDr. ThDr. M. Zedníček. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství, spol. s r. o., 1993.

4. Constitutio Criminalis Theresiana aneb římské císařské v Uhřích a Čechách etc. etc. královské apoštolské milosti Marie Terezie arcikněžny rakouské, etc. etc. Hrdelní právní řád. V Vídni, vytištěný u Jana Tomáše urozeného z Trattnern, císařsko královskýho impressora 1769.

5. FEHR, H. Zur Lehre vom Folterprozess. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 1933, 53. CrossRef

6. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. Praha: Leges, 2009.

7. KIMMERLE, G. Hexendämmerung. Tübingen: Konkursbuch Verlag, 1980.

8. Kniha práv nad přečiněními hrdelními a těžkými řádu městského (totiž policie) přestupky. Ve Vídni u Jana Tomáše urozeného z Tratnnerův, cís. král. dvořského knihtlačitele a prodávatele, 1804.

9. KOUPIL, O. - KOUPILOVÁ, M. - MALÝ K. a kol. Nové právo útrpné a hrdelní pro království České, markrabství Moravské a knížectví Slezské Josefa I: První kritická edice české verze zákoníku. Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. Praha: Karolinum, 2018.

10. MALÝ, K. České právo v minulosti. Praha: Orac, 1995

11. MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přepracované vydání. Praha: Leges, 2010.

12. MALÝ K. Poznámky k obecné části zákoníku Marie Terezie Constitutio criminaalis Theresiana. Právněhistorické studie, 2017, roč. 47, č. 1, s. 44-61.

13. MALÝ, K. Problém kontinuity a diskontinuity v trestním zákonodárství konce 18. a počátku 19. století. In: ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. a kol. Právo jako multidimenzionální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, s. 696-702.

14. MALÝ, K. Trestní právo v Čechách v 15. a 16. století. Praha: Univerzita Karlova, 1979.

15. MALÝ, K. Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016.

16. MALÝ, K. Zločin urážky panovníka v českém právu doby předhusitské. Právněhistorické studie, 1971, roč. 15, s. 141-164.

17. PRUŠÁK, J. Rakouské právo trestní. Praha: Spolek českých právníků "Všehrd", 1912.

18. SATURNÍK, Th. Maiestas Carolina a její vliv na české právo obyčejové. Sborník věd právních a státních, 1918, roč. 18, s. 4-17.

19. SCHILD, W. Das Gottesurteile. In: HINCKELDEY, Ch. (Hrsg.). Justiz in alter Zeit. Band IV. Rothenburg ob der Tauber: Kriminalmuseum Rothenburg, 1989, s. 225-239.

20. SCHORMANN, G. Hexenprozesse in Deutschland. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1981.

21. ŠVECOVÁ, A. Beccariovský obrat ponímania trestného činu v konfrontacii s trestnoprávnou úpravou v Uhersku a Habsburskej říši v 18. a na začátku 19. storočia. Právněhistorické studie, 2017, roč. 47, č. 1, s. 62-74.

Creative Commons License
Vývoj trestání deliktu rouhání a urážky Boha v českých zemích is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
published: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download