HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinary journal focusing primarily on sociological, political science and historical perspectives on the issue of long-term social processes and trends, modernization, globalization tendency and impacts.

The journal creates a broader platform for researches in the historical social sciences. Epistemological field is not strictly bounded, it is also meant to overlap with civilizationalism, cultural sociology and other related fields.

Historical Sociology is Open Access Journal and all published papers are available in the archive section. Open access journal means that all content is freely available without charge to the user or institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

Published by Charles University in Prague, Karolinum Press, cooperated with Faculty of Humanities, Charles University in Prague.

Reviewed scientific journal issued twice a year (in June and December).

The journal is abstracted and indexed in CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

The journal is archived in Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 10 No 2 (2018), 83–99

Konfiskace majetku českých Židů v poválečném Československu na příkladu zámku a velkostatku Puklice

[Confiscation of the Czech-Jew Possession in the Post-war Czechoslovakia Through Example of the Castle and Manor Farm Estate Puklice]

Jan Koumar

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2018.51
published online: 06. 12. 2018

abstract

This study deals with the post-war confiscation of the possession of a Czech Jew Richard Fischmann, the last owner of the castle and manor farm estate Puklice in Czechoslovakia. Using the direct method of the archive document research, it tries to find the reasons why Fischmann was designated as a German despite the Nazi persecution of his whole family and his death in Auschwitz. The particular aim of this study is to set the whole event into the context of the relations between the last owner and Puklice village prior 1939, furthermore to try to find the causes leading to the subsequent post-war enmity and finally to extend the existing description of the whole confiscation process based on the Decree No. 12/1945 and its substantiation.

keywords: Puklice; Jewish possession confiscation; post-war Czechoslovakia; Beneš Decrees; Czech Jews; accusation of germanisation; restitution disputes

references (46)

1. <b>Prameny – Archivní fondy</b>

2. Moravský zemský archiv (MZA) v Brně, fond D9, Stabilní katastr – indikační skici (1824–1931).

3. MZA v Brně, fond F379, Velkostatek Puklice 1770–1938.

4. MZA v Brně, fond H 1211, Družstevní lihovar Brtnice.

5. MZA v Brně, fond H1235, Družstevní lihovar Puklice.

6. MZA v Brně, fond H1263, Družstevní lihovar Želetava.

7. Státní okresní archiv (SOkA) Jihlava, fond Jednotný národní výbor (JNV) Jihlava.

8. SOkA Jihlava, fond Místní národní výbor (MNV) Puklice.

9. SOkA Jihlava, fond Obecní úřad Puklice.

10. SOkA Jihlava, Neinventarizovaný fond, Kronika obce Puklice.

11. <b>Literatura</b>

12. Čapková, Kateřina [2005]. Češti, Němci, Židé? Praha – Litomyšl: Paseka.

13. Čermáková, Radka [2009]. Poválečné Československo. Obnovený stát ve střední Evropě. In. Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Praha: Židovské muzeum v Praze, s. 23–35.

14. Čermáková, Silvie [2008]. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. Svazek 16, ročník 2008, s. 285–288.

15. Dvorský, František [1906]. Vlastivěda moravská. Třebický okres. Brno: Musejní spolek.

16. Hoffmann, František – Jaroš, Zdeněk – Pisková, Renata – Svěrák, Vlastimil [2000]. Jihlava. Historický atlas měst České republiky. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky.

17. Jančík, Drahomír – Kubů, Eduard – Kuklík, Jan [2003]. ,,Arizace" a restituce židovského majetku v českých zemích (1939–2000). Praha: Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK.

18. Jaroš, Zdeněk [1994]. Mladý Gustav Mahler a Jihlava. Jihlava: Muzeum Vysočiny.

19. Jaroš, Zdeněk [1998a]. Nejstarší historie Židů na Jihlavsku. In. Kolektiv autorů. Dotyky. Sborník k výstavě. Jihlava: Muzeum Vysočiny, s. 9–23.

20. Jaroš, Zdeněk [1998b]. Několik poznámek k novodobé historii jihlavských Židů. In. Kolektiv autorů. Dotyky. Sborník k výstavě. Jihlava: Muzeum Vysočiny, s. 30–35.

21. Jaroš, Zdeněk [2004]. Puklice, Neznámé známé Jihlavsko – zastavení 23. Jihlavské listy 15 (102): 18.

22. Jaroš, Zdeněk – Zimola, David [1998]. Židé z Jihlavska v transportech Av a Aw. Kolektiv autorů. Dotyky. Sborník k výstavě. Jihlava: Muzeum Vysočiny, s. 151–2007.

23. Krejčová, Helena [1992]. Čechy na úsvitu nové doby: český antisemitizmus 1945–1948. In. Antisemitizmus v posttotalitní Evropě. Sborník z Mezinárodního semináře. Praha: Společnost Franze Kafky, s. 103–110.

24. Mareš, Miroslav [2012]. Dlouhé puklické restituce: desetiletý spor o zámek pokračuje. Jihlavské listy 24 (1): 3.

25. Mareš, Miroslav [2013]. Soud: Zámek v Puklicích se má vrátit. Jihlavské listy 24 (29): 17.

26. Miller, Michael L. [2015]. Moravští Židé v době emancipace. Praha: NLN.

27. Novák, Jaromír [1989]. Historie obcí Puklice – Studénky – Petrovice. Jihlava: MNV Puklice.

28. Pátek, Alois. [1901]. Vlastivěda moravská. Jihlavský okres. Brno: Musejní spolek.

29. Pěkný, Tomáš [2001]. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer.

30. Peroutková, Michaela [2016]. Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní. Praha: Libri.

31. Petráš, René [2009]. Menšiny v poválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha: Karolinum.

32. Pisková, Renata, a kol. [2009]. Jihlava. Praha: NLN.

33. Scheinhammer-Schmid, Ulrich (ed.) [2013]. Einführung in den Band. Str. 22–64 In: "In Iglau war alles schlimmer…", "V Jihlavě bylo všechno horší". Landsberg am Lech: Balaena.

34. Soukupová, Blanka [2009]. Židé a židovská reprezentace v Českých zemích v letech 1945–1948 (Mezi režimem, židovství a judaismem). In. Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Praha: Židovské muzeum v Praze, s. 55–80.

35. Staněk, Tomáš [1991]. Němečtí Židé v Československu 1945–1948. Dějiny a současnost 13 (5): 42–46.

36. Svěrák, Vlastimil [1998]. Židovská náboženská obec v Puklicích. In. Kolektiv autorů. Dotyky. Sborník k výstavě. Jihlava: Muzeum Vysočiny, s. 91–94.

37. Šimka, Alois [1958]. Národně osvobozenecký boj na Jihlavsku. Brno: Krajské nakladatelství v Brně.

38. Vilímek, Ladislav [2016]. I domy umírají vstoje III. Jihlava: Statutární město Jihlava.

39. Vrána, Filip [2010]. Pivovary na Vysočině 3. Puklice. Jihlavské listy 21 (57): 12.

40. <b>Internetové zdroje</b>

41. Vilímek, Ladislav. Sága rodu Fischmannů. Dostupné z: <http://www.regionalist.cz/vilimek/vil01_36.htm> [25. 8. 2018].

42. Vilímek, Ladislav. Puklice. Dostupné z: <http://www.regionalist.cz/vilimek/vil01_2.htm> [25. 8. 2018].

43. Stránky obce Puklice. Dostupné z: <http://mujweb.cz/puklice> [25. 8. 2018].

44. The United States Holocaust Memorial Museum; Holocaust Survivors and Victims Database. Dostupné z: <https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=6880153> [25. 8. 2018].

45. <bez popisu>

46. <bez popisu>

Creative Commons License
Konfiskace majetku českých Židů v poválečném Československu na příkladu zámku a velkostatku Puklice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 120 czk
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Download