AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 274–286

Evaluation of Head Injury in Terms of Biomechanics and a Look at Specifics of Wheelchair Users Traveling in a Car

Ondřej Fanta, Barbora Pánková, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Evaluation of Head Injury in Terms of Biomechanics and a Look at Specifics of Wheelchair Users Traveling in a Car Biomechanics can be generally defined as the application of mechanics to biological systems. Biomechanics of injury then describes the effect of mechanical stress in terms of injury of the human body or human body response to impact and is further exploring the mechanisms by which these injuries occur. Cooperates closely and learns from biomechanics of sports, musculoskeletal system and extreme loads. For orientation in the evaluation of head injury, this study provides an overview of head injury criteria, their mutual comparison and correlation. Problems of wheelchairs is specifies in summary of their passive safety. Wheelchairs are primarily designed for the mobility of the impaired and their passive safety in the event when they will be used as a seat in a car was not taken into account during their development. Effective and efficient restraint systems of the wheelchairs are important for safe transportation of children and adults and the possibility to compare them in terms of injury biomechanics is a highly accented topic. Hodnocení poranění hlavy z hlediska biomechaniky a pohled na specifika vozíčkářů cestujících v osobním automobilu Biomechaniku můžeme obecně definovat jako aplikaci mechaniky na biologické systémy. Biomechanika poranění pak popisuje efekt mechanického zatížení ve smyslu poranění lidského těla nebo odezvy lidského těla na náraz a dále se zabývá i mechanismy, kterými tato poranění vznikají. Úzce spolupracuje a čerpá poznatky z biomechaniky sportu, pohybového systému a extrémní zátěže. Pro orientaci v hodnocení poranění hlavy přináší tato studie přehled používaných kriterií poranění hlavy a jejich vzájemné porovnání. Problematika vozíčkářů je pak specifikována v přehledu jejich pasivní bezpečnosti. Invalidní vozíky jsou primárně určeny pro mobilitu postižených a při jejich vývoji nebyl brán zřetel na pasivní bezpečnost v případě, že budou použity jako samostatné místo k sezení v osobním automobilu. Efektivní a účinné zadržovací systémy vozíků jsou důležité pro bezpečnou přepravu dětí a dospělých a možnost jejich srovnání z pohledu biomechaniky poranění je vysoce akcentovanou problematikou.

keywords: biomechanics; head injury criterion; impact; passive safety; wheelchair biomechanika; HIC; náraz; pasivní bezpečnost; invalidní vozík

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download