AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 96–106

Participation in Sport, Knowledge of Olympic Facts and Assessment of Olympic Values in Czech Young People

Antonín Rychtecký, Josef Dovalil, Pavel Tilinger, Jan Kříček

published online: 04. 02. 2015

abstract

Participation in Sport, Knowledge of Olympic Facts and Assessment of Olympic Values in Czech Young People The aim of this study was to find out how 12–19 year-old Czech young people (1274 boys and 1090 girls selected according to the principles of the quota sample), differently involved in sports, know the facts of the Olympic movement and assess its ideals. In conformity with this aim the article came to the conclusion that: ● Participation of young people in sports positively affects their knowledge about the facts of the Olympic Movement. ● Young people’s knowledge of the facts of the Olympic movement surveyed in 2008 is not different from that of their counterparts’ reported in 1998. ● The order in which young people evaluate Olympic values (their desirability and reality) did not change over the period of 1998–2008. The “Olympic questionnaire” has been used for the assessment of the knowledge of Olympic facts and Olympic ideals. The frequency of the respondents’ participation in sport and physical activity was measured by means of the COMPASS methodology. The results confirmed the hypothesis about the positive impact of participation in sport on the knowledge of the Olympic facts of the respondents. The comparison of the selected young people’s knowledge of Olympic facts in the years 1998 and 2008 in persons of the same age and gender confirmed that there was rather a consensus than differences between them. Conformity in the assessment of the most desirable and real Olympic ideals was found in values which are associated with sport performance: competition, physical fitness, sportsmanship, etc. On the other hand the real impact of some ethical Olympic values like honor, cultural understanding, broadmindedness, nobility, modesty etc., was assessed as less significant. Účast ve sportu, olympijské vědomosti a hodnocení olympijských hodnot českou mládeží Cílem studie bylo zjistit jak česká mládež ve věku 12 –19 let (1274 chlapců a 1090 dívek, vybraných dle principů kvótního výběru), s rozdílnou účastí ve sportu, zná fakta a reálie z olympijského hnutí a hodnotí roli Olympijských ideálů v olympijském hnutí. V souladu s cílem studie bylo předpokládáno, že: ● účast mladých lidí ve sportu pozitivně ovlivňuje jejich znalost faktů z olympijského hnutí, ● znalosti faktů olympijského hnutí se u mladých lidí v roce 2008 neliší od znalostí jejich předchůdců před deseti lety (1998), ● pořadí, v jakém mladí lidé hodnotí realitu, a žádoucnost Olympijských hodnot se v období let 1998–2008 výrazně nezměnilo. K hodnocení olympijských znalostí, faktů a ideálů byl použit „Olympijský dotazník“. Frekvence účasti respondentů ve sportu a v pohybových aktivitách byla zjišťována podle metodologie COMPASS. Výsledky potvrdily hypotézu o pozitivním vlivu účasti ve sportu na olympijské vědomosti respondentů. Porovnání vybraných olympijských vědomostí z šetření provedených v letech 1998 a 2008, dokumentuje u osob stejného věku a pohlaví, spíše shodu než rozdíly mezi nimi. Shoda v hodnocení nejvíce žádoucích a reálných olympijských ideálů byla zjištěna v hodnotách spojených se sportovními výkony: soutěživost, tělesná zdatnost, sportovní chování, atd. Na druhé straně reálný dopad některých etických olympijských hodnot jakými jsou čest, kulturní porozumění, snášenlivost, velkorysost, šlechetnost, skromnost aj., byl hodnocen jako méně významný

keywords: olympic games; olympism; olympic education; attitudes; youth olympijské hry; olympismus; olympijská výchova; postoje; mládež

157 x 230 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download