AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 2 (2010), 112–119

A Comparison of Emotional Experiences Based on the Individual Zones of Optimal Functioning Model in Rugby and Wheelchair Rugby Players

Eva Prokešová, Antonín Rychtecký

announced: 04. 02. 2015

abstract

A Comparison of Emotional Experiences Based on the Individual Zones of Optimal Functioning Model in Rugby and Wheelchair Rugby Players The purpose of the present study was to examine and contrast emotional experiences of rugby and wheelchair rugby players by utilizing the Individual Zones of Optimal Functioning (IZOF) model. The IZOF questionnaire was completed by 26 male rugby and 11 wheelchair rugby players. The content of emotions was studied as a) frequency of separate adjectives from the emotion profiles, b) frequency of adjectives clustered in groups of synonyms, and c) displaying frequency of helpful and harmful effect of the adjectives. To compare the contents of emotions between rugby and wheelchair rugby players the Chi-Square test was used. To compare the intensities of emotions on the inter-group level we utilized Mann- Whitney U Test. The data revealed several significant differences (p 0.05) between the two teams in selected emotion content (in 6 out of 48 groups of synonyms) and in indicated emotion intensities (during the best ever performance in 6 cases and during the worst ever performance in 1 case out of 48 groups). The analysis also demonstrated that wheelchair rugby players perceived harmful negative emotions during their worst ever performance at significantly higher intensity compared to the rugby players. The results support utilizing an individual approach in studies of performance-related emotional experiences and suggest that the IZOF model was applicable to research in emotional experiences of athletes with disabilities. Porovnání emočních prožitků hráčů ragby a wheelchair ragby na základě modelu individuálních zón optimálního fungování Cílem studie bylo popsat a porovnat prožívané emoce hráčů ragby a wheelchair ragby pomocí modelu Individuální zóny optimálního fungování (IZOF). Dotazníkového šetření pomocí Individual Zones of Optimal Functioning Questionnaire se zúčastnilo 26 hráčů ragby a 11 hráčů wheelchair ragby. Emoční obsah byl sledován z hlediska a) frekvence jednotlivých emocí uvedených v emočních profilech, b) frekvence emocí obsažených ve skupinách synonym a c) frekvence příznivého a nepříznivého vlivu emocí. Pro porovnání zvolených emočních zážitků hráči ragby a wheelchair ragby byl použit Chi-Square test. Meziskupinové porovnání intenzit prožívaných emocí jsme získali využitím Mann-Whitney U testu. Výsledky odhalily několik statisticky významných rozdílů (p 0,05) mezi porovnávanými týmy v obsahu zvolených emočních prožitků (v 6 ze 48 skupin synonym) a ve stanovených emočních intenzitách (v 6 případech během nejlepšího a v 1 případě během nejhoršího sportovního výkonu z celkem 48 skupin). Výsledky dále prokázaly, že hráči wheelchair ragby prožívali negativní emoce s nepříznivým vlivem během svého nejhoršího výkonu ve významně vyšší intenzitě v porovnání s hráči ragby. Výsledky studie podpořily využití individuálního přístupu ve výzkumu emočních zážitků v souvislosti se sportovním výkonem a naznačují, že model IZOF je vhodný také pro výzkum emočních zážitků u sportovců s postižením. Výsledky této studie jsou využívány v pedagogickém procesu na FTVS UK Praha.

keywords: emotions; performance; the IZOF questionnaire; confrontation; team sport emoce; výkon; dotazník IZOF; srovnání; týmový sport

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download