AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 1 (2010), 116–125

Influence of Selected Fitness and Mental Factors on the Sport Performance of a Competitor in White Water Slalom

Milan Bílý, Vladimír Süss, David Jančar

announced: 04. 02. 2015

abstract

Influence of Selected Fitness and Mental Factors on the Sport Performance of a Competitor in White Water Slalom Paper is focused on the observation of selected fitness and mental indicators of competitor’s performance in white water slalom in the Czech Republic, and their influence on the final performance in race. The observed sample consisted of 6 C1 competitors aged 18 to 31, members of the Czech national team. Selected performance indicators were: a) results in the test battery according to Bílý in runs for a different distance (Süss, Bílý and Bunc, 2008), b) results in the Wingate test on the arm ergometer and c) results from the CSAI-2 questionnaire measuring pre-start anxiety. The comparing criterion was the nomination rank for the Olympic race in Beijing 2008, which was determined by the results from 4 races. Nonparametric correlation research with Spearman correlation coefficient was used to find statistic dependence between the sport performance and selected factors. Results show a close significant relationship between the terrain test and the somatic component of performance anxiety in comparison with the final competitor’s performance in observed races. The dependence of the functional indicators values from the 30-s Wingate test and the cognitive component of competition anxiety on the final competitor’s performance were not fully proved. However, high values of correlation coefficient (rs = 0.638) between the values of cognitive anxiety, 30-s Wingate test and competitor’s results in a race indicate that there may exist a dependence. Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na sportovní výkon zá vodníka ve vodním slalomu Příspěvek je zaměřen na porovnání vybraných kondičních a psychických indikátorů výkonu závodníků ve vodním slalomu v ČR a zjistit jejich vliv na výsledný výkon v závodě. Sledovaný soubor tvořilo 6 závodníků kategorie kanoe jednotlivců ve věkovém rozpětí 18 až 31 let, členů reprezentačních družstev ČR. Vybrané indikátory výkonu tvořili a) výsledky v testové baterii dle Bílého v jízdě na různou vzdálenost (Süss, Bílý a Bunc, 2008), b) výsledky Wingate testu na ručním klikovém ergometru a c)výsledky vyšetření předstartovní úzkosti pomocí dotazníku CSAI-2. Srovnávací kriterium tvořilo pořadí nominace na olympijský závod v Pekingu pro rok 2008, které bylo určeno z výsledků 4 závodů. Pro zjištění statistické závislosti mezi sportovním výkonem a vybranými faktory sportovního výkonu byl použit neparametrický korelační výzkum pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Výsledky ukazují na těsný signifikantní vztah mezi terénním testem a somatickou složkou závodní úzkosti v porovnání s výsledným výkonem závodníka ve sledovaných závodech. Vliv mezi hodnotami funkčních ukazatelů z 30‑s Wingate testu a kognitivní složky závodní úzkosti na výsledný výkon závodníka se nepodařilo plně prokázat. Ovšem vysoké hodnoty korelačního koeficientu (rs = 0,638) mezi hodnotami kognitivní úzkosti, resp. 30-s Wingate testu a výsledky závodníka v závodě naznačují, že zde pravděpodobně nějaká závislost může existovat.

keywords: White water slalom; terrain tests; Wingate test; competition anxiety; sport performance Vodní slalom; terénní testy; Wingate test; závodní úzkost; sportovní výkon

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download