AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 31–47

Základní zásady trestního řízení – jejich výjimečnost a výjimky z nich

[Basic Principles of Criminal Procedure – Their Exceptionality and Exceptions to Them]

Jiří Mulák

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.25
published online: 15. 09. 2023

abstract

This article deals with the basic principles of criminal procedure in the context of the forthcoming recodification of criminal procedural law. The basic principles of criminal procedure represent the guiding ideas of Czech criminal procedure and their importance is concentrated in the functions they perform. In the context of the forthcoming recodification, the legislative function is gaining importance. As the basic principles are the principles of criminal procedure, they cannot be applied in all situations and stages equally. Their characteristic features are conditionality and harmonious system, but they may also have a contrapositional character. The article draws attention to the exceptional (unique) position that these principles have in the criminal process, but it also shows the exceptions to them.

keywords: basic principles of criminal procedure; recodification of criminal procedural law; exceptions to basic principles of criminal procedure; function of basic principles

references (25)

1. CÍSAŘOVÁ, D. Vybrané teoretické problémy československého socialistického trestního řízení. Praha: Academia, 1984.

2. FENYK, J. Dohoda o vině a trestu ve světle nebo stínu základních zásad českého trestního řízení. In: BENÁK, J. - FILIP, J. - ŠIMÍČEK, V. (eds.). Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022, s. 491-504.

3. FENYK, J. Listina základních práv Evropské unie a trestní řízení. Státní zastupitelství. 2015, roč. 13, č. 2, s. 8-15.

4. FENYK, J. Volné hodnocení důkazů, materiální pravda, vnitřní přesvědčení, praktická jistota a důvěra v úsudek soudce v českém trestním řízení. In: KALVODOVÁ, V. - FRYŠTÁK, M. - PROVAZNÍK, J. (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, s. 117-134.

5. FENYK, J. Zásady dokazování. In: ZÁHORA, J. a kol. Dokazovanie v trestnom konaní. Praha: Leges, 2013, s. 48-59.

6. GŘIVNA, T. - DVOŘÁK, M. Důvody fakultativního zastavení trestního stíhání ve světle základních zásad trestního řízení. In: ČENTÉŠ, J. - KURILOVSKÁ, L. (eds.). Efektívnosť prípravného konania -súčasný stav a výzvy pro futuro. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2022, s. 148-168.

7. GŘIVNA, T. Zásada rychlosti v trestním řízení, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a některé důsledky jejich porušení. In: FENYK, J. (ed.). Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: Lexis Nexis CZ, 2007, s. 17-24.

8. CHMELÍK, J. a kol. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

9. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. Praha: Leges, 2022.

10. JELÍNEK, J. Základní zásady trestního řízení - stále trauma české trestní legislativy. In: JELÍNEK, J. (ed.) Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, s. 9-18.

11. JELÍNEK, J. Evropský veřejný žalobce v evropském prostoru. Kriminalistika. 2018, roč. 51, č. 1, s. 59-72.

12. KMEC, J. Princip kontradiktornosti jako jeden z aspektů práva na spravedlivý proces. In: VANDUCHOVÁ, M. - GŘIVNA, T. (eds.). Rekodifikace trestního práva procesního: aktuální problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008, s. 56-65.

13. KRATOCHVÍL, V. Základní zásady trestního řízení / trestního práva procesního v roce 2016. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní - minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 15-35.

14. KRISTKOVÁ, A. Adverzární, inkviziční a smíšený trestní proces - koncepce a širší souvislosti. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 3, s. 370-379.

15. MULÁK, J. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019.

16. PELC, V. Koncept kontradiktornosti v trestním řízení. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2023, Vol. LXIX, č. 3.

17. PELC, V. Kontradiktornost - realita nebo chiméra českého trestního procesu? In: JELÍNEK, J. a kol. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020, s. 46-56.

18. PROVAZNÍK, J. Charakteristické rysy koncepce trestního řízení po roce 1990. Trestní právo. 2018, roč. 22, č. 2, s. 18-34.

19. PROVAZNÍK, J. Charakteristické rysy koncepce trestního řízení před rokem 1990. Trestní právo. 2018, roč. 22, č. 1, s. 5-12.

20. REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002.

21. RŮŽEK, A. a kol. Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982.

22. RŮŽEK, A. a kol. Trestní řád. I. Díl. Praha: Panorama: 1981.

23. ŠÁMAL, P. - MUSIL, J. - KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. Praha: C. H. Beck, 2013.

24. TOMÁŠEK, M. Prorůstání adversárních a inkvizičních prvků při europeizaci trestního procesu. Právník, 2009, roč. 148, č. 5, s. 467-480.

25. ZÁHORA, J. Uplatňovanie zásady primeranosti a zdržanlivosti pri využívaní informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. 2018, roč. 26, č. 1, s. 29-39. CrossRef

Creative Commons License
Základní zásady trestního řízení – jejich výjimečnost a výjimky z nich is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download