AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 11–30

Status jednotlivce ve správním právu

[The Status of the Individual in Administrative Law]

Helena Prášková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.35
announced: 07. 12. 2021

abstract

The article deals with the status of natural and legal persons, who are as the addressees of public administration one of the subjects of administrative-law relationship. In the introduction, the legal position (status) of a person is generally described. The following chapters then progressively examine legal personality, legal capacity, delictual liability, capacity to be party to proceedings and procedural capacity; that is capacity of individuals as well as legal entities. They focus on specificities of these types of capacity in the area of administrative law, on their legal regulation and on possible interpretation and application issues.

keywords: legal personality; legal capacity; delictual liability; capacity to be party to proceedings and procedural capacity

references (45)

1. BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník. 1995, roč. 134, č. 2, s. 89-99.

2. BERAN, K. Veřejnoprávní subjektivita. Právní rozhledy. 2004, č. 23.

3. BERAN, K. Pojem osoby v právu: osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012.

4. BERAN, K. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde, 2006.

5. BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 5, s. 107 a násl.

6. BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 7-8, s. 179 a násl.

7. BERAN, K. Veřejnoprávní subjektivita. Právní rozhledy. 2004, č. 23.

8. BERAN, K. - ČECH, P. - DVOŘÁK, B. - ELISCHER, D. - HRÁDEK, J. - JANEČEK, V. - KÜHN, Z. - NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. - ONDŘEJEK, P. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

9. DVOŘÁK, B. K problematice procesního jednání právnických osob. Právní rozhledy. 2016, č. 19,

10. DVOŘÁK, J. - ŠVESTKA, J. - ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 1, díl první, Obecná část. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

11. BOGUSZAK, J. - ČAPEK, J. - GERLOCH, A. Teorie práva. Praha: Eurolex Bohemia, 2001.

12. GERLOCH, A. Teorie práva. 8. aktual. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021.

13. HENDRYCH, D. Právnické osoby veřejného práva. Správní právo. 1996, roč. XXIX, č. 1, s. 1-15.

14. HENDRYCH, D. Právnické osoby veřejného práva a nový občanský zákoník. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2003, Vol. XLIX, č. 1-2, s. 207-216.

15. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

16. HOFFMANN-RIEM, W. - SCHMIDT-AβMANN, E. - VOβKUHLE, A. Grundlagen des Verwaltungsrechts. Band 1. 2. Aufl. München: C. H. Beck, 2012.

17. HURDÍK, J. Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

18. HURDÍK, J. Právnické osoby: obecná právní charakteristika. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

19. HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vyd. Praha: C H. Beck, 2009.

20. JELLINEK, G. System der subjektiven öffentlichen Rechte. Herausgegeben von Kersten, J. 2. überarb. Aufl. Tübingen: Verlag von Mohr (Paul Siebeck), 2011.

21. KNAPP, V. O právnických osobách. Právník. 1995, roč. 134, č. 10-11, s. 980-1001.

22. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

23. KORBEL, F. Komentář k § 21. In: JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář. Kniha I. Praha: HBT, 2014.

24. MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde, 2005.

25. MASING, J. Der Rechtstatus des Einzelnen im Verwaltungsrecht. In: HOFFMANN-RIEM, W. - SCHMIDT-AβMANN, E. - VOβKUHLE, A. Grundlagen des Verwaltungsrechts. Band 1. 2. Aufl. München: C. H. Beck, 2012, s. 437 a násl.

26. MELZER, F. - TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I, § 1-117. Praha: Leges, 2013.

27. MIKULE, V. K vývoji právní subjektivity politických stran. Časopis pro právní vědu a praxi. 1997, roč. 5, č. 3.

28. PELIKÁN, R. Právní subjektivita. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.

29. POUPEROVÁ, O. Ústřední správní úřady - formální, nebo materiální pojetí? Právník. 2013, roč. 142, č. 1, s. 67 a násl.

30. PRÁŠKOVÁ, H. K právnímu postavení právnických osob. In: HANDRLICA, J. (ed.). Veřejné právo a soukromé právo: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014.

31. PRÁŠKOVÁ, H. Jednání právnických osob ve správním řízení. Právní rozhledy, 2017, č. 22 CrossRef

32. PRÁŠKOVÁ, H. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017.

33. PRÁŠKOVÁ, H. Odpovědnost mladistvých za správní delikty. In: WINTEROVÁ, A. - DVOŘÁK, J. (eds.). Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2009, s. 413-423.

34. PRÁŠKOVÁ, H. Řízení o přestupcích mladistvých. In: GŘIVNA, T. - ŠIMÁNOVÁ, H. (eds.) a kol. Trestní právo s lidskou tváří: v upomínku na Marii Vanduchovou. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 245-258.

35. PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C. H. Beck, 2013.

36. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

37. STAŠA, J. Ještě k trestání osob veřejného práva. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 73 a násl.

38. STAŠA, J. O vztazích správního práva. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2010, Vol. LVI, č. 1.

39. STOBER, R. Die Rechtssubjekte des Verwaltungsrechts. In: WOLFF, H. J. - BACHOF, O. - STOBER, R. - KLUTH, W. Verwaltungsrecht. I. München: C. H. Beck, 2017, s. 363 a násl. CrossRef

40. SVOBODA, K. Nesporná řízení. III. Praha: C. H. Beck, 2017

41. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. Praha: C. H. Beck, 2012.

42. VEVERKA, V - ČAPEK, J. - BOGUSZAK, J. Základy teorie práva. Praha: Aleko, 1991.

43. WEYR, F. O veřejnoprávní subjektivitě. In: Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 1932, s. 234 a násl.

44. WINTEROVÁ, A. - MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 9. aktual. vyd. Praha: Leges, 2018.

45. WOLFF, H. J. - BACHOF, O. - STOBER, R. - KLUTH, W. Verwaltungsrecht I. München: C. H. Beck, 2017.

Creative Commons License
Status jednotlivce ve správním právu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download