AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 3 (2019), 55–68

Nepůvodní druhy živočichů ve světle unijní a české právní úpravy

[Alien Animal Species in the Light of European Union and Czech Law]

Barbora Křížová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.28
announced: 19. 09. 2019

abstract

This article looks into the EU and Czech legal regulation of management of alien animal species. It deals with the legislation while relevant regulations and directives of the European Union and national legal regulation dealing with the issue are mentioned. Particular attention is paid to Regulation (EU) No 1143/2014 and Act No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Protection, as amended, which are essential in this area. The aim of the article is to describe and analyse the legal regulation concerning alien animal species and to propose potential amendments which would be convenient for the need of practice.

keywords: alien species; invasive species; Regulation 1143/2014; Act No. 114/1992 Coll.

references (35)

1. LOCKWOOD, J. L. – HOOPES, M. F. – MARCHETTI, M. P. Invasion Ecology. Second Edition. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013.

2. LUSK, S. – LUSKOVÁ, V. – HANEL, L. Černý seznam nepůvodních invazních druhů ryb České republiky. In: LUSK, S. – LUSKOVÁ V. (eds.). ]: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VIII): Biodiversity of fishes in the Czech Republic. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011, s. 79-97.

3. MLÍKOVSKÝ, J. – STÝBLO, P. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 2006.

4. PERGL, J. – PYŠEK, P. – PERGLOVÁ, I. Nepůvodní druhy rostlin, možné příčiny a důsledky invazí. In: FROUZ, J. – MOLDAN B. (eds.). Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu. Praha: Karolinum, 2015, s. 33-47.

5. PRIMACK, R. B. – KINDLMANN, P. – JERSÁKOVÁ, J. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha: Portál, 2011.

6. SHINE, C. – WILLIAMS, N. – GÜNDLING, L. A Guide to Designing Legal and Institutional Frameworks on Alien Invasive Species. Gland, Cambridge a Bonn: IUCN, 2000.

7. STEJSKAL, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha: Linde, 2006.

8. STEJSKAL, V. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

9. TUHÁČEK, M. – JELÍNKOVÁ, J. Právo životního prostředí: praktický průvodce. Praha: Grada, 2015.

10. DOLEJSKÝ, V. K problematice naplňování legislativy EU v oblasti invazních druhů. Ochrana přírody. Praha: AOPK, 2017, č. 1, s. 25-27.

11. DOLEŽALOVÁ, H. Právní úprava regulace šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů. České právo životního prostředí. Praha: ČSPŽP, 2013, č. 2, s. 7-122.

12. GÖRNER, T. Nařízení EU k invazním druhům. Krása našeho domova. Praha: ČSOP, 2016. č. jaro/léto, s. 20-21. CrossRef

13. GÖRNER, T. Invazní druhy v EU a u nás - co nového?. Krása našeho domova. Praha: ČSOP, 2017. č. podzim/zima, s. 24-25.

14. HAVELKOVÁ, S. Ochrana přírody a krajiny a vodní zákon. Ochrana přírody. Praha: AOPK, 2011, č. 2, s. 18-19.

15. PERGL, J. - ŠÍMA, J. - GÖRNER, T. - PĚKNICOVÁ, J. Biologické invaze a související právní nástroje. Živa. Praha: Academia, 2018, č. 5, s. CXXVI-CXXIX.

16. PLESNÍK, J. Někdo to rád horké. Ochrana přírody. Praha: AOPK, 2011, č. 5, s. 26-29.

17. PLESNÍK, J. Evropská unie versus invazní nepůvodní druhy: pomůže nová legislativa?. Živa. Praha: Academia, 2017, č. 1, s. XIX-XXI.

18. POKORNÁ, L. Nepůvodní druhy ryb. Ochrana přírody. Praha: AOPK, 2011, č. 1, s. 12-13.

19. ŠÍMA, J. Legislativa v oblasti nepůvodních a invazních druhů a její změny. Fórum ochrany přírody. Praha: Fórum ochrany přírody, 2017, č. 3, s. 14-18.

20. Invazní nepůvodní druhy s dopadem na Evropskou unii, Otázky a odpovědi [online]. [cit. 2018-11-29]. Dostupné na: <http://invaznidruhy.nature.cz/res/archive/375/061194.pdf?seek=1513258196>.

21. IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive Species [online]. [cit. 2019-02-16]. Dostupné na: <http://www.issg.org/pdf/guidelines_iucn.pdf>.

22. SUNDSETH, K. Invasive Alien Species: a European Union response [online]. [cit. 2019-02-12]. Dostupné na: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f9e5ecf-c81f-11e6-a6db-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF>.

23. Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře.

24. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES.

25. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.

26. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

27. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

28. Předkládací zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře.

29. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“.

30. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. prosince 2008 – Plán strategie EU pro invazní druhy.

31. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

32. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

33. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

34. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

35. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Creative Commons License
Nepůvodní druhy živočichů ve světle unijní a české právní úpravy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download