AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 1 (2019), 71–92

Závislá práce a její právní regulace na počátku 21. století – výzvy a perspektivy

[Dependent work and its legal regulation at the beginning of the 21st century – challenges and perspectives]

Jakub Morávek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.6
published online: 22. 03. 2019

abstract

The paper is focused on some problematic aspects of labor law legislation. The author critically evaluates legal regulation and legislative proposals regulation of working hours, leave, termination of employment etc. The author also presents possible solutions. His reflextions is also based on an international comparison.

keywords: labor law; working time; employment termination; leave; labor union

references (11)

1. <bez popisu>

2. Bělina, T. – DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Velký komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck 2015.

3. Morávek, J. Ke změně některých sociálních paradigmat z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů. In: Koldinská, K. (ed.). Pocta Věře Štangové. Plzeň: Aleš Čeněk 2018.

4. Morávek, J. Limity právního řádu a sociální stát v době moderních technologií. In: Pichrt, J. – Boháč, R. – Morávek, J. Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? Praha: Wolters Kluwer 2017, MORÁVEK, J. O vhodnosti a nevhodnosti novelizace zákoníku práce. In: Gregorová, Z. (ed.) Pracovní právo 2016. Zákoník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica. vol 581, Masarykova univerzita, Brno, 2017, s. 20–54.

5. Morávek, J. Prostředky moderní techniky a právní úprava pracovněprávních vztahů v České republice. In: Barancová, H. (ed.) Pracovné právo v digitálnej dobe. Olomouc: Leges 2018, MORÁVEK, J. Prostředky právní ochrany a právní úprava pracovněprávních vztahů – problematické aspekty. In: DVOŘÁK, J. a kol. Soukromé právo 21. století. Praha: Wolters Kluwer 2018. s. 332–346.

6. MORÁVEK, J. Sdílená ekonomika nejen z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – Medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Trnava, 2017. ročník V. svazek 4. s. 124–142.

7. Morávek, J. Seznámení zaměstnance s rozvržením pracovní doby v perspektivách času. In: Hromada, M. (ed.) Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2018, s. 31–41.

8. MORÁVEK, J. Skončení pracovního poměru – aspekty NOZ, Acta Iuridica Olomucensia, Vědecký časopis právnický, sv. 8, 2013, s. 43–56.

9. Morávek, J. Skončení pracovního poměru – mancipace v pracovním právu?. In: Bělovský, P. (eds.). Caro amico – 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium 2017.

10. Pichrt, J. – ŠTEFKO, M. – MORÁVEK, J. Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters Kluwer 2016

11. ROUČEK, F. – SEDLÁČEK, F. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl. V. §§ 1090–1341, Praha: Wolters Kluwer 2013.

Creative Commons License
Závislá práce a její právní regulace na počátku 21. století – výzvy a perspektivy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download