AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

The journal AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, subtitled “Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy” (Papers on the History of Charles University), is a periodical devoted not only to the history of the Prague university but also to the history of education and student movement in the Czech lands. The journal, published since 1960 as part of the Acta Universitatis Carolinae series, also publishes essays presenting original historical sources (all texts are accompanied by summaries in foreign languages, mainly in English and German). It regularly publishes reviews and annotations of works on the history of education and annals of research activities.

The journal is archived in Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 159–167

Vom Professor zum Stadtschreiber: M. Jacobus Codicillus († 1576) und seine Bibliothek

[From Professorship to Town Scribe: M. Jacobus Codicillus († 1576) and His Library]

Jiří Pešek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.24
announced: 08. 03. 2021

abstract

The study contemplates possibilities for a closer understanding of the society of university masters and seeks to approach them through inventories of their libraries. As an example, it gives the inventory of the estate of Master Jakub Codicillus († 1576), which provides a record of some 216 handwritten and printed books. The study presents the contents of this library.

keywords: Master Jakub Codicillus; University of Prague; Prague; sixteenth century; libraries; inventory

references (30)

1. DAVID Zdeněk V., Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi, Praha 2012

2. FEJTOVÁ Olga - PEŠEK Jiří, "…a obzvláště jedna truhla kněh právních." Právnická literatura v městech pražských raného novověku (na příkladu Nového Města pražského), Pražský sborník historický 42, 2014, S. 43-87

3. FEJTOVÁ Olga - PEŠEK Jiří, Erasmus, Luther und Melanchthon in den Privatbibliotheken der böhmischen Bürger um 1600, Colloquia. Journal of Central European History, V-VII, 1998-2000, S. 66-93

4. FEJTOVÁ Olga - PEŠEK Jiří, Martin Luther in den Bibliotheken böhmischer Bürger um 1600: Zur Rezeption und Wirkung von Luthers Lehre, Bohemia 37, 1996, S. 319-340

5. FEJTOVÁ Olga - PEŠEK Jiří, Postila Johanna Spangenberga v měšťanských knihovnách raného novověku, Documenta Pragensia 23, 2004, S. 101-122

6. FEJTOVÁ Olga - PEŠEK Jiří, Reflexion der böhmischen und europäischen konfessionellen Tradition in frühneuzeitlichen böhmischen bürgerlichen Bibliotheken, Bohemia 48, 2008, S. 29-53

7. HEJNIC Josef - MARTÍNEK Jan, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Enchiridion renatae poesis, I, A-C, Praha 1966

8. KAVKA František - PETRÁŇ Josef (eds.), A History of Charles University, I, Prague 2001

9. KONRÁD Karel, Dějiny posvátného zpěvu staročeského od 15. věku do zrušení literátských bratrstev, I, Praha 1893

10. MÜHLBERGER Kurt - NIEDERKORN BRUCK Meta (Hgg.), Die Universität Wien im Konzert europäischer Bildungszentren 14.-16. Jahrhundert, Wien - München 2010

11. MÜHLBERGER Kurt, Die Gemeinde der Lehrer und Schüler - Alma Mater Rudolphina, in: Peter Csendes - Ferdinand Opll (Hgg.), Wien, Geschichte einer Stadt, I, Von den Anfängen bis zur Ersten Türkenbelagerung (1529), Wien - Köln - Weimar 2001, S. 319-410

12. MÜHLBERGER Kurt, Zu den Krisen der Universität Wien im Zeitalter der konfessionellen Auseinandersetzungen, in: Bericht über den achtzehnten österreichischen Historikertag in Linz vom 24. bis 29. September 1990 (=Veröffentlichungen des Verbandes Österreichischer Geschichtsvereine 27), Wien 1991, S. 269-277

13. PEŠEK Jiří, From veduta to photography of the city: The staging of the city and its history, in: Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Martina Maříková - Jiří Pešek (edd.), Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii, Praha 2017, S. 695-708

14. PEŠEK Jiří, Knihy a knihovny v kšaftech a inventářích pozůstalostí Nového Města pražského v letech 1576-1620, Folia Historica Bohemica 2, 1980, S. 247-282

15. PEŠEK Jiří, Mistr Jan Kaňha z Veleslavína - obyčejný život pražského profesora a měšťana doby rudolfínské, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 47/1-2, 2007, S. 161-170

16. PEŠEK Jiří, Pavel Kristián z Koldína - život a kariéra, in: Karel Malý - Jiří Šouša (edd.), Městské právo ve střední Evropě, Praha 2013, S. 25-62

17. PEŠEK Jiří, Political Culture of the Burghers in Bohemia and Central Europe during the Pre-White Mountain Period, in: Halina Manikowska - Jaroslav Pánek - Martin Holý (eds.), Political Culture in Central Europe (10th - 20th Century), I, Middle Ages and Early Modern Era, Prague 2005, pp. 203-214

18. PEŠEK Jiří, Prager Leser der rudolfinischen Zeit, in: H. B. Harder - Hans Rothe (Hgg.), Später Humanismus in der Krone Böhmen 1570-1620, Dresden 1998, S. 217-224

19. PEŠEK Jiří, Pražské knihy kšaftů a inventářů pozůstalostí - příspěvek k jejich struktuře a vývoji v době předbělohorské, Pražský sborník historický 15, 1982, S. 63-92

20. PEŠEK Jiří, Zdravotnická literatura v pražských měšťanských knihovnách přelomu 16. a 17. století, Documenta Pragensia 7, 1988, S. 236-252

21. PLATZER Karel, Knihovna M. Havla Gelasta Vodňanského, Vodňany 1987

22. PURŠ Ivo - KUCHAŘOVÁ Hedvika (edd.), Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, Praha 2015

23. RAMUS Petrus, Dialecticae Institutiones; Aristotelicae Animadversiones. Facsimile-Neudruck der Ausgabe Paris 1543 mit einer Einleitung von Wilhelm RISSE, Stuttgart - Bad Canstatt 1964

24. SAARINEN Risto, Ethics in Luther's Theology: The Three Orders, in: Jill Kraye - Risto Saarinen (eds.), Moral Philosophy on the Treshold of Modernity, Dordrecht 2005, S. 195-213 CrossRef

25. ŠMAHEL František - SILAGI Gabriel (edd.), Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614, Praha 2018

26. VESELÁ Lenka, Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005

27. VESELÁ Lenka, Ritter und Intellektueller - Hieronymus Beck von Leopoldsdorf (1525-1596) und seine Bibliothek, Frankfurt am Main - Bern - Wien 2017 CrossRef

28. WINTER Zikmund, Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622), Praha 1897

29. WINTER Zikmund, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV. a XVI. století, Praha 1899

30. WITTMANN Reinhard, Geschichte des deutschen Buchhandels, München 1991

Creative Commons License
Vom Professor zum Stadtschreiber: M. Jacobus Codicillus († 1576) und seine Bibliothek is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Download