AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

The journal AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, subtitled “Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy” (Papers on the History of Charles University), is a periodical devoted not only to the history of the Prague university but also to the history of education and student movement in the Czech lands. The journal, published since 1960 as part of the Acta Universitatis Carolinae series, also publishes essays presenting original historical sources (all texts are accompanied by summaries in foreign languages, mainly in English and German). It regularly publishes reviews and annotations of works on the history of education and annals of research activities.

The journal is archived in Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 77–97

Polish Professors at Prague Universities (14th–18th Centuries). A Prosopographic Study

Robert T. Tomczak

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.20
announced: 08. 03. 2021

abstract

This article examines the question of the participation of professors from Poland in the academic life in Prague from the fourteenth to the eighteenth centuries. Because the article is a prosopographic study, the group of surveyed professors is presented in the context of their academic careers, territorial and social origins, motivation to take up an academic career in Prague, and life after their academic endeavours in Prague had come to an end.

keywords: Three-Faculty University of Prague; Utraquist University; Jesuit Academy in Prague; Charles-Ferdinand University in Prague; Polish professors; history of universities; peregrinatio academica

references (64)

1. BACZKO Bronisław (ed.), Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1971

2. BARTNICKA Kalina - BIEŃKOWSKI Tadeusz (edd.), Ratio atque institutio studiorum societatis Jesu, czyli ustawa Towarzystwa Jezusowego, Warszawa 2000

3. BARTOŠ František Michálek, Pavel Vlodkovic a Čechy, Slezský sborník 56/1958, S. 179-192

4. BARTOŠ František Michálek, Polský husita mezi rektory Karlovy university M. Martin z Lenčice, Jihočeský sborník historický 23/1954, s. 28-29

5. BARYCZ Henryk, Dziejowe związki Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze, Poznań 1948

6. BOGUCKA Maria, Możliwości i potrzeby edukacyjne mieszczan polskich w XVI i XVII wieku, Rozprawy z Dziejów Oświaty 33/1990, S. 27-45

7. BRZOSTOWSKI Tadeusz, Paweł Włodkowic, Warszawa 1954

8. CHALOUPECKÝ Václav, Karlova Universita v Praze. Její založení, vývoj a ráz v XIV. století, Praha 1948

9. ČORNEJOVÁ Ivana - FECHTNEROVÁ Anna, Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654-1773, Praha 1986

10. ČORNEJOVÁ Ivana (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy 1622-1802, vol. II, Praha 1996

11. ČORNEJOVÁ Ivana, Jezuitská akademie do roku 1622, in: Michal Svatoš (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy 1347/48-1622, vol. I, Praha 1995, S. 247-268

12. ČORNEJOVÁ Ivana, Kapitoly z dějin pražské Univerzity 1622-1654, Praha 1992

13. CZYŻAK Marta, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448, Poznań 2003

14. DEMBIŃSKI Paweł, Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich, Poznań 2012

15. DOLEŽALOVÁ Eva, Nadace pro jezuitský seminář a konvikt v Praze jako specifický prvek barokní kultury, in: Olga FEJTOVÁ (ed.), Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha 2004, S. 583-587

16. DOLEŽALOVÁ Eva, Seminář svatého Václava a konvikt svatého Bartoloměje v Praze na Starém Městě, Pražský sborník historický 31/2000, S. 186-261

17. DOLEŽALOVÁ Eva, Svěcenci pražské diecéze 1395-1416, Praha 2010

18. FECHTNEROVÁ Anna, Rectores collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentium, vol. I-II, Pragae 1993

19. FIJAŁEK Jan Nepomucen, Studia do dziejów uniwersytetu krakowskiego i jego wydziału teologicznego w XV wieku, Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, Serya 2/1899, S. 1-182

20. FISCHER Adolf Franz, Catalogus (generalis) provinciae Bohemiae (1623-1773) et Silesiae (1755-1773) Societatis Jesu. Versio provisorica, München 1985

21. FLEISCHER Manfred P., Father Wolff. The Epitome of a Jesuit Courtier, The Catholic Historical Review 64/1978, S. 581-613

22. FLEISCHER Manfred P., Lebensbeschreibungen, Quellenbestand und Nachruf des Paters Wolff, Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 19/1978, S. 279-311

23. FRIEDRICH Gustav (ed.), Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, vol. XXXVII/1, Praha 1941

24. GAŁAMON Tadeusz, Marcin z Łęczycy (1410-1474), Notatki Płockie 42(2-171)/1997, S. 12-14

25. GĄSIOROWSKI Antoni - JUREK Tomasz - SKIERSKA Izabela (edd.), Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, vol. I, Kraków 2004

26. GĄSIOROWSKI Antoni (ed.), Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, Kraków 2000

27. GMITEREK Henryk, Związki intelektualne polsko-czeskie w okresie Odrodzenia (1526-1620), Lublin 1989

28. GREGOROVIČOVÁ Eva, Z rukopisného bohatství Národní knihovny. Soukromá knihovna M. Stanislava z Hnězdna, její funkce a význam, in: Zuzana Adamaitis - Tereza Paličková (edd.), Manu propria. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc., Praha 2012, S. 35-50

29. GRZEBIEŃ Ludwik, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 1996

30. HAJDUKIEWICZ Leszek (ed.), Historia nauki polskiej, vol. VI, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974

31. HOLUBOVÁ Markéta, Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773, Praha 2009

32. KAVKA František, Mistři-regenti na artistické fakultě pražské univerzity v letech 1367-1420, in: Zdeněk Fiala, Rostislav Nový (edd.), Z českých dějin. Sborník prací in memoriam prof. Dr. Václava Husy, Praha 1966, S. 77-96

33. KEATS-ROHAN Katharine Stephanie Benedicta (ed.), Prosopography Approaches and Applications: A Handbook, Oxford 2007

34. KEJŘ Jiří, Dějiny pražské právnické univerzity, Praha 1995

35. KOROLEC Jerzy, Stanisław z Gniezna. Stan badań, Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 6/1966, S. 14-34

36. KOŚMIŃSKI Stanisław, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1883

37. KRZYŻANIAKOWA Jadwiga, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły: studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku, vol. II, Poznań 1979

38. KRZYŻANIAKOWA Jadwiga, Mateusz z Krakowa. Działalność w Pradze w latach 1355-1394, in: Jadwiga Krzyżaniakowa, Nie ma historii bez człowieka. Studia z dziejów średniowiecza, Poznań 2011, S. 35-73

39. KRZYŻANIAKOWA Jadwiga, Ostatni Polacy na Uniwersytecie praskim w XV wieku, in: Danuta Zydorek (ed.), Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, Poznań 2001, S. 437-460.

40. KRZYŻANIAKOWA Jadwiga, Profesorowie krakowscy na uniwersytecie w Pradze - ich mistrzowie i koledzy, in: Waldemar Burkowski (ed.), Cracovia - Polonia - Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, S. 505-527

41. LISIAK Bogdan, Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku, Kraków 2005

42. LUKÁCS Ladislaus (ed.), Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. J., vol. I, Romae 1978; vol. II, Romae 1982

43. MARKOWSKI Mieczysław, Stanowisko Uniwersytetu Krakowskiego wobec petycji husyckiej z 1421 roku, Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 4/1965, S. 354-360

44. MENČÍK Ferdinand, O starem kuse divadelním, Krakonoš 4/1882 (05. 08. 1882), S. 172-173; (19. 08. 1882), S. 180-181; (26. 08. 1882), S. 188-189

45. NUDING Matthias, Matthäus von Krakau. Theologe, Politiker, Kirchenreforme in Krakau, Prag und Heidelberg zur Zeit des Großen Abendländischen Schismas, Tübingen 2007.

46. OŻÓG Krzysztof, Studia krakowian na praskim uniwersytecie do początku XV wieku, in: Zenon Piech (ed.), Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej z okazji 75. rocznicy urodzin, Kraków 2008, S. 637-652

47. PETRÁŇ Josef, Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1983. PIECHNIK Ludwik, Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio studiorum (1548-1599), Kraków 2003

48. Polski Słownik Biograficzny, vol. VI, Władysław Konopczyński (ed.), Kraków 1948; vol. VIII, Antoni Gąsiorowski - Tomasz Jasiński (edd.), Poznań 1989; vol. XIX, Emmanuel Rostworowski (ed.), Wrocław 1976; vol. XLII/1, Andrzej Romanowski (ed.), Warszawa - Kraków 2003; vol. XXI, Emmanuel Rostworowski (ed.), Wrocław 1976; vol. XXX, Emmanuel Rostworowski (ed.), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1987

49. RADZIMIŃSKI Andrzej, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne, vol. I, Toruń 1991

50. ŠMAHEL František - SILAGI Gabriel (edd.), Statuta et Acta Rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614, Praha 2018

51. ŠMAHEL František, Alma Mater Pragensis. Studie k počátkům Univerzity Karlovy, Praha 2016

52. SMOLÍK Josef, Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století, Praha 1864

53. SOMMERVOGEL Carlos, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, vol. II; vol. VI; vol. VII, Bruxelles - Paris 1891, 1895-1896

54. SPUNAR Pavel, Literární činnost utrakvistů doby poděbradské a jagellonské, in: Amadeo Molnár (ed.), Acta reformationem Bohemicam illustrantia, vol. I, Praha 1978, S. 165-269

55. STOČES Jiří, Pražské univerzitní národy do roku 1409, Praha 2010

56. SUŁKOWSKA-KURASIOWA Irena, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444, Warszawa 1977

57. SVATOŠ Michal (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy 1347/48-1622, vol. I, Praha 1995

58. TILLY Charles, The Old New Social History and the New Old Social History, Review (Fernand Braudel Center) 7(3)/1984 (Winter), S. 363-406

59. TOMEK Václav Vladivoj, Děje university Pražské, Praha 1849

60. TŘÍŠKA Josef, Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348-1409, Praha 1981

61. TRUC Miroslav (ed.), Album Academiae Pragensis Societatis Iesu 1573-1617, Praha 1968

62. URUSZCZAK Wacław (ed.), Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. I (1364-1780), Kraków 2015

63. WINTER Zikmund, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz 15. a 16. století, Praha 1899

64. ZDANEK Maciej, Uniwersytet Krakowski wobec dawnej przeszłości w XV-XVI wieku, Kraków 2017

Creative Commons License
Polish Professors at Prague Universities (14th–18th Centuries). A Prosopographic Study is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Download