AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

The journal AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, subtitled “Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy” (Papers on the History of Charles University), is a periodical devoted not only to the history of the Prague university but also to the history of education and student movement in the Czech lands. The journal, published since 1960 as part of the Acta Universitatis Carolinae series, also publishes essays presenting original historical sources (all texts are accompanied by summaries in foreign languages, mainly in English and German). It regularly publishes reviews and annotations of works on the history of education and annals of research activities.

The journal is archived in Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 15–25

Die ersten Professorengenerationen an der Krakauer Universität im 15. Jahrhundert

[The First Generations of Professors at the University of Kraków in the 15th Century]

Krzysztof Ożóg

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.15
announced: 08. 03. 2021

abstract

The study presents the first two generations of professors at the University of Kraków in the fifteenth century. The first generation was made up of Polish, Czech, and German professors from the University of Prague, who in the year 1400 organized the university in Kraków. The second generation of professors in Kraków formed thanks to years of work on the part of masters who came to Kraków from Prague and other European universities. Both generations had a decisive influence on the development of the University of Kraków in the fifteenth century.

keywords: university; Kraków; Prague; professor; faculty; generation; fifteenth century

references (40)

1. BARYCZ Henryk, Związki dziejowe Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze, Przegląd Zachodni 4, 1948, S. 252-269, 339-342

2. BIRKENMAJER Aleksander, Herman z Przeworska, in: Polski słownik biograficzny, IX, Wrocław 1960-1961, S. 461-462

3. BIRKENMAJER Aleksander, Jan de Saccis, in: Polski słownik biograficzny, IX, Wrocław 1962-1964, S. 473-475

4. BRACHA Krzysztof, Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich w XV wieku, Warszawa 2013

5. DOMANSKI Juliusz, Discours dʼinauguration fait par Stanislas de Skarbimierz à lʼoccasion du renouveau de lʼUniversité de Cracovie, Mediaevalia Philosophica Polonorum 24, 1979, S. 125-129

6. FIJAŁEK Jan, Polonia apud Italos scholastica saeculum XV, Cracoviae 1900

7. GĄSIOROWSKI Antoni - JUREK Tomasz - SKIERSKA Izabela - Ryszard GRZESIK (edd.), Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508. BJ rkp. 258, I-II, Kraków 2004

8. GĄSIOROWSKI Antoni - JUREK Tomasz - SKIERSKA Izabela (edd.), Najstarsza księga promocji Wydziału sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402-1541, Warszawa 2011

9. GĄSIOROWSKI Antoni, Bylina i inni. Dziekani Wydziału Sztuk krakowskiego uniwersytetu w XV wieku, in: Wojciech Iwańczak - Stefan K. Kuczyński (edd.), Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze - wczesna epoka nowożytna), Warszawa 2001, S. 523-537

10. GĘBAROWICZ Mieczysław, Psałterz floriański i jego geneza, Wrocław 1965

11. HOLÁ Mlada, Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Dějiny - správa - úřední písemnosti (do roku 1622), Praha 2017

12. KNOLL Paul W., "A Pearl of Powerful Learning". The University of Cracow in the Fifteenth Century, Leiden-Boston 2016 CrossRef

13. KOWALCZYK Maria, Bartłomiej z Jasła, Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 5, 1965, s. 3-23

14. KOWALCZYK Maria, Lekarz krakowski Jan z Dobrej, Studia Mediewistyczne 34/35, 2000, S. 260-283

15. KOWALCZYK Maria, Odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego w świetle mów Bartłomieja z Jasła, Małopolskie Studia Historyczne 6/3-4, 1964, S. 23-42

16. KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia, Odnowienie jagiellońskie Uniwersytetu Krakowskiego (1390-1414), in: Kazimierz Lepszy (ed.), Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, I, Kraków 1964, S. 37-89

17. KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia, W sprawie uniwersytetu kazimierzowskiego (przegląd nowych ustaleń, dyskusji i hipotez), Studia Historyczne 12, 1969, S. 237-247

18. KRZYŻANIAKOWA Jadwiga, Profesorowie krakowscy na uniwersytecie w Pradze - ich mistrzowie i koledzy, in: Waldemar Bukowski - Krzysztof Ożóg - Franciszek Sikora (edd.), Cracovia-Polonia-Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, S. 505-527

19. KRZYŻANIAKOWA Jadwiga, Związki uniwersytetu praskiego z Uniwersytetem Krakowskim w drugiej połowie XIV wieku, AUC-HUCP 5/1-2, 1964, S. 101-132

20. KRZYŻANOWSKI Stanisław, Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje, Rocznik Krakowski 4, 1900, S. 32-45, 60-64 (Nr. 3)

21. KURAŚ Stanisław, Amboldus syn Jana z Kępina, pierwszy znany profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Studia Historyczne 27, 1984, S. 491-493

22. MARKOWSKI Mieczysław, Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1397-1525, Kraków 1996

23. NUDING Matthias, Matthäus von Krakau. Theologe, Politiker, Kirchenreformer in Krakau, Prag und Heidelberg zur Zeit des Grossen Abendländischen Schismas, Tübingen 2007 (Spätmittelalter und Reformation, 38)

24. OŻÓG Krzysztof, Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306-1382, Kraków 1996

25. OŻÓG Krzysztof, Migrationen von Professoren und Studenten aus Prag nach Krakau zu Beginn des 15. Jahrhunderts, AUC-HUCP 49/2, 2009, S. 99-112

26. OŻÓG Krzysztof, Prawo kościelne w Polsce XIII-XV stuleciu, in: Pavel Krafl (ed.), Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, Praha 2008, S. 57-80

27. OŻÓG Krzysztof, The Role of Poland in the Intellectual Development of Europe in the Middle Ages, Kraków 2009

28. OŻÓG Krzysztof, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434), Kraków 2004

29. OŻÓG Krzysztof, Uniwersytet Krakowski: przykład późnośredniowiecznego eklektyzmu, in: Teresa Wolińska - Mirosław J. Leszka (edd.), Średniowieczna wizja świata - jedność czy różnorodność. Idee i teksty, Łódź 2009, S. 235-250

30. OŻÓG Krzysztof, Utrum Universitas Pragensis sit mater Universitatis Cracoviensis? Czyli o wzorcach korporacyjnych krakowskiej wszechnicy w XV wieku, in: Wojciech Iwańczak - Janusz Smołucha (edd.), Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych, Kraków 2010, S. 63-78

31. OŻÓG Krzysztof, Władysław z Oporowa h. Sulima (zm. 11 III 1453 r.), in: Wacław Uruszczak (ed.), Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, I, 1364-1780, Kraków 2015, S. 434-435

32. OŻÓG Krzysztof, Zakres i metody nauczania septem artes na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, in: Teresa Michałowska (ed.), Septem artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej (wybrane zagadnienia), Wrocław 2007, S. 105-111

33. SKULIMOWSKI Mieczysław, Pierwsze ustawy Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Krakowskiego z r. 1433, Archiwum Historii Medycyny 23, 1960, S. 221-234

34. ŠMAHEL František, The Faculty of Liberal Arts, in: Ivana Čornejová - Michal Svatoš, A History of Charles University, I, A History of Charles University 1348-1802, Prague 2001, S. 93-114

35. STOPKA Krzysztof, Głos w dyskusji nad fundacją Uniwersytetu w Krakowie, Rocznik Krakowski 71, 2005, S. 31-39

36. ŚWIEBODA Wojciech, Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku. Poganie, żydzi, muzułmanie, Kraków 2013

37. SZCZUR Stanisław, Papież Urban V i powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 r., Kraków 1999

38. TŘÍŠKA Josef, Repertorium biographicum Universitatis Pragensis praehussiticae 1348-1409, Praha 1981

39. WŁODEK Zofia, Tendencje doktrynalne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, in: Teresa Michałowska (ed.), Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, Warszawa 1993, S. 17-28

40. ZAWODZIŃSKA Celina, Kolegium królowej Jadwigi przy Uniwersytecie Karola w Pradze i jego pierwszy statut, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne 9, Kraków 1962, S. 19-38

Creative Commons License
Die ersten Professorengenerationen an der Krakauer Universität im 15. Jahrhundert is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Download