PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica is an academic journal specializing in the archaeology of Central Europe. The journal has been published since 1938. It focuses on topics covering the period from prehistory to early modern history.

PRAEHISTORICA, Vol 34 No 2 (2018), 5–11

Pohřby kultury se šňůrovou keramikou z Prahy-Ruzyně

[Burials of the Corded Ware Culture from Prague-Ruzyně]

Katarína Petriščáková, Miroslava Šmolíková

DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2019.1
announced: 16. 04. 2019

abstract

One grave of Corded Ware Culture was excavated in the course of the rescue excavation by the City of Prague Museum in Prague-Ruzyně in 1999. In the isolated grave lay two burials: adult man and child inhumations. The grave also contained pottery and unspecified animal bones. Analysis of assemblage put this grave in the find-group III. AMS data of adult human remains confirm the years between 3981 ± 22 BP.

keywords: burials; Corded Ware Culture; pottery; Radiocarbon analysis

references (18)

1. Baštová, D. – Šmolíková, M. – Zavřel, J. 2011: Hromadný nález broušené industrie z mladšího neolitu v Praze-Ruzyni. Archeologie ve středních Čechách 15/1, 67–78.

2. Baštová, D. – Šmolíková, M. 1999: Archeologický výzkum Praha 6 – Ruzyně. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 517 Řepy-Ruzyně. Nálezová zpráva. Uloženo v Archivu Oddělení Archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy, č. j. 014/2018.

3. Buchvaldek, M. 1986: Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě. I. Skupiny mezi Harcem a Bílými Karpaty. Praehistorica 12. Praha.

4. Buchvaldek, M. – Koutecký, D. 1970: Vikletice. Ein schnurkeramisches Gräberfeld. Praehistorica 3. Praha.

5. Buchvaldek, M. – Kovářík, J. 1993: Pohřebiště se šňůrovou keramikou v Praze-Jinonicích. Doplněk ke Katalogu šňůrové keramiky v Čechách VI. Praehistorica 20, 119–174.

6. Buchvaldek, M. – Popelka, M. 1994: Poznámky k pohřebišti se šňůrovou keramikou v Praze-Jinonicích. Praehistorica 21. Varia Archaeologica 6, 21–52.

7. Buchvaldek, M. – Havel, J. – Kovářík, J. 1991: Katalog šňůrové keramiky v Čechách VI. Praha. Praehistorica 17, 151–205.

8. Dobeš, M. – Limburský, P. 2013: Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi. Archeologické studijní materiály 22.

9. Dobisíková, M. – Velemínský, P. 2015: Základní antropologická charakteristika kosterních pozůstatků odkrytých v Praze 5 – Ruzyni v roce 1999. Antropologický posudek uložený v Archivu Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy.

10. Kvietok, M. – Kuchařík, M. – Košťál, J. – Horák, J. 2009: Bytové domy Petržílková, ul. Petržílková, Praha 13 – Stodůlky, předstihový výzkum. In: M. Kvietok – M. Kuchařík – J. Košťál – J. Horák, Drobné archeologické výzkumy společnosti Labrys o. p. s. v roce 2008, Zprávy české archeologické společnosti 2008, Supplément 75, 5–6.

11. Neumann, E. 1900–1901: Kostrové hroby ve Stodůlkách. Památky archeologické 19, 66–67.

12. Neustupný, E. 2008 (ed.): Archeologie pravěkých Čech 4. Eneolit. Praha.

13. Petriščáková, K. 2018: Hrob kultury se šňůrovou keramikou v Praze-Řeporyjích. Archaeologica Pragensia 24, v tisku.

14. Petriščáková, K. – Pavúk, P. – Baštová, D. – Šmolíková, M. 2015: Pohrebisko staršej únětickej kultúry z Prahy-Ruzyně. Príspevok k počiatkom doby bronzovej v Čechách. Studia Hercynia 19/1–2, 25–53, 293–294.

15. Stocký, A. 1926: Pravěk země české. Díl I. Věk kamenný. Praha.

16. Turek, J. 2001: Late Eneolithic mortuary practices and thein social signifikance. https://www.academia.edu/1139460/Late_Eneolithic_mortuary_practices_and_their_social_significance.

17. Turek, J. 2005: Praha kamenná. Eneolit – pozdní doba kamenná. In: M. Lutovský – L. Smejtek a kolektiv, Pravěká Praha. Praha, 239–348.

18. Zemanová, P. – Turek, J. 2010: Dětské pohřby z období šňůrové keramiky z Prahy-Stodůlek. Archeologie ve středních Čechách 14/2, 657–666.

Creative Commons License
Pohřby kultury se šňůrovou keramikou z Prahy-Ruzyně is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
published: 2 x per year
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Download