HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinary journal focusing primarily on sociological, political science and historical perspectives on the issue of long-term social processes and trends, modernization, globalization tendency and impacts.

The journal creates a broader platform for researches in the historical social sciences. Epistemological field is not strictly bounded, it is also meant to overlap with civilizationalism, cultural sociology and other related fields.

Historical Sociology is Open Access Journal and all published papers are available in the archive section. Open access journal means that all content is freely available without charge to the user or institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

Published by Charles University in Prague, Karolinum Press, cooperated with Faculty of Humanities, Charles University in Prague.

Reviewed scientific journal issued twice a year (in June and December).

The journal is abstracted and indexed in CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

The journal is archived in Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 14 No 1 (2022), 37–60

Naše nynější krize: Pokus o po třetí pro Jóhanna Pálla Árnasona

[Our current crisis: An attempt for the third time for Jóhann Páll Árnason]

Miloš Havelka

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2022.4
published online: 13. 06. 2022

abstract

Taking Lovejoy’s history of ideas perspective, the study compares two central texts of Czech political philosophy: Our currently Crisis of T.G. Masaryk (1895) and the essay of the same name by Karel Kosík (1968) and shows two forms of thematization of the crisis of modernity in a particular constellation on national life. The paper points out their thematic and argumentative analogies and analyses them against the background of the more general themes of the Czech political culture: spontaneous egalitarianism, distrust of politician, the role of writers, narrow conceptions of party politics, opinion polarisation of public. The paper then examines the texts as historically concretized answers to the changing social structure of the Czech national society. Masaryk’s text was written at the height of (what M. Hroch calls) the “third phase” of the emancipation of the “small nation”. The second text came at the time of the unfinished and unsuccessful stabilization of the social structure of Czechoslovak society after the 1948 communist coup, culminating in attempts at political reform in 1968. The authors are convinced of the “crisis of the modern man”, of the emptiness of the ideas of their world and the loosening of its values, the alienation of the political system and the non-principled pragmatism of problem-solving. A strong common motive is the critique of politics as the dominant and “all-wrenching” sphere of social and cultural life. While T. G. Masaryk saw a solution in updating the supra-individual and trans-national political and spiritual values of communal life, Karel Kosík believed that redress could be based on a return to the “pre-Stalinist” idea of proletariat as a “subject of history”.

keywords: history of ideas; T. G. Masaryk; Karel Kosík; Czech political philosophy; political culture; “crisis of the modern man”; policy dominance

references (44)

1. Blaive, Muriel [2001]. Promarněná příležitost: Československo a rok 1956, Praha: Prostor.

2. Bourdieu Pierre [1998]. Vom Gebrauch der Wisenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen Feldes. Konstanz: UVK.

3. Čapek, Karel [2013]. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Ústav TGM a Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

4. Dilthey, Wilhelm [1901]. Uvedení ve vědy duchové. Praha: Kuncíř.

5. Gabriel, Marcus [2020], Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Universelle Werte für 21. Jahrhundert, Berlin: Ulstein Verl.

6. Havelka, Miloš [2004]. Byl Herbart filosofem biedermeieru? Herbartův pokus o realistickou akceptaci rozdvojenosti člověka a světa, in. Lorencová, Helena - Petrasová, Taťána (ed.). Biedermeier v českých zemích: Koniasch Latin Press Praha, s. 25-38.

7. Havelka, Miloš [2017], Stratifikační násilí": Intervence do sociální struktury československé společnosti 1938-1989, in. Bedřich W. Loewenstein - Milan Hlavačka - František Šístek: Násilí. Jiná moderna. Praha: Historický ústav, s. 37-50.

8. Hazard, Paul [1938]. Die Krise des europäischen Geistes (1680-1715). Hamburg: Hoffmann und Campe.

9. Hegel, G. W. F. [1924]. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Leipzig.

10. Hegel G. W. F. [1972]. Jenaer Schriften. Berlin.

11. Horská, Pavla - Maur, Eduard - Musil, Jiří [2002]. Zrod velkoměsta. Praha-Litomyšl: Paseka.

12. Hroch, Miroslav, [1970]. Obrození malých evropských národů, Praha.

13. Hromádka, J. L. [1940]. Masaryk mezi včerejškem a zítřkem. Československý boj o novou Evropu. Chicago: Jednota českých evangelíků v Americe.

14. Jaspers, Karl [1925]. Psychologie der Weltanschauungen. Berlin: Julius Springer.

15. Kopeček, Michal [2009]. Hledání ztraceného smyslu revoluce: Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě, 1953-1960. Praha: Argo.

16. Kosík, Karel [1958]. Dějiny filosofie jako filosofie, in. Filosofie v dějinách českého národa. Praha: Academia, s. 5-22.

17. Kosík, Karel, Naše nynější krize, in. Karel Kosík [1993]. Století Markéty Samsové. Praha: Čs. spisovatel, s. 25-60.

18. Kosík, Karel, Co je střední Evropa (1969), in. Karel Kosík [1993]. Století Markéty Samsové. Praha: Čs. spisovatel, s. 63-99.

19. Kosík, Karel [1968]. Iluze a realismus, in. "L", roč. 1, 1968, č. 1, s. 1.

20. Kosík, Karel [1993]. Století Markéty Samsové. Praha: Čs. spisovatel.

21. Křen, Jan, Historické proměny češství, in. Miloš Havelka (ed.) [2006]. Spor o smysl českých dějin, 1938-1989. Akcenty a posuny české otázky. Praha: TORST.

22. Lenderová, Milena - Jiránek, Tomáš - Macková Marie [2017]. Z dějin české každodennosti, Praha: Karolinum.

23. Lovejoy, Artur [1985]. Die grosse Kette der Wesen. Geschichte eines Gedankens. Frankfurt/M: Suhrkamp.

24. Machovec, Milan [1968]. Tomáš G. Masaryk. Praha: Melantrich.

25. Masaryk, Tomáš G. [2002]. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, in. Spisy TGM, svazek 1. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

26. Masaryk, Tomáš G. [2001]. Pokus o konkrétní logiku, Třídění a soustava věd. Praha: Ústav TGM a Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

27. Masaryk, T. G., [2000]. Česká otázka, (1895a). In. Masaryk, T. G., Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus. Praha: Ústav TGM a Archiv AV ČR, s. 11-179.

28. Masaryk, T. G. [2000]. Naše nynější krize. Pád strany staročeské a počátkové směrů nových, in. T. G. Masaryk, Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus. MU AV ČR/ÚTGM, Praha, s. 173-305.

29. Masaryk, T. G. [1996]. Karel Havlíček, snahy a tužby politického probuzení. Praha: Ústav TGM a Archiv AV ČR.

30. Masaryk, T. G. [1947]. V boji o náboženství. Praha: Čin.

31. Masaryk, T. G. [2019]. Rukověť sociologie, Podstata a metoda sociologie. In. T. G. Masaryk, Hilsneriáda. Texty z let 1898-1900, sv. 2, Praha: Ústav TGM a Archiv AV ČR, s. 897-929.

32. Masaryk, T. G. [2005]. Světová revoluce. Za války a ve válce, in. Spisy T.G. Masaryka, sv. 15. Praha: Ústav TGM a Archiv AV ČR.

33. Merleau-Ponty, Maurice [1968]. Die Abenteuer der Dialektik (1955). Frankfurt/M: Suhrkamp.

34. Merleau-Ponty, Maurice [1967]. Humanismus und Terror , I-II. Frankfurt/M: Suhrkamp.

35. Mukařovský, Jan [1948]. Antinomie moderního umění. In. Mukařovský, Jan, Kapitoly z české poetiky, II. K vývoji české poetiky a prózy. Praha: Svoboda, s. 290-308.

36. Pauza, Miroslav [2011]. Husserl a Heidegger v Dialektice konkrétního, aneb jak by to asi vypadalo bez nich?. Praha: Filosofia, s. 79-96.

37. Pithart, Petr [1990]. Osmašedesátý. Praha-Londýn: Rozmluvy.

38. Profant, Martin [2018]. Melancholie osmašedesátého roku, in. Filosofický časopis, č. 4, (zde cit. z rkp.).

39. Schelling, F. W. J. [1976]. Philosophie der Kunst. Darmstadt: Deutsche Buchgemeinschaft.

40. Schelling, F. W. J. [1977]. Úvod k Idejím k filosofii přírody. In. F. W. J. Schelling: Výbor z díla. Praha: Svoboda, s. 38.

41. Střítecký, Jaroslav [1969]. Úděl proměny a tvář sebeklamu, in. Host do domu, XVI, 1969, č. 5, s. 16-23.

42. Urban, Otto [2003]. Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha: Lidové noviny.

43. Filosofie v dějinách českého národa [1958]. Praha: Academia.

44. IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, Praha 27. - 29. června 1967 [1968]. Praha: Čs. spisovatel.

Creative Commons License
Naše nynější krize: Pokus o po třetí pro Jóhanna Pálla Árnasona is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 120 czk
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Download