AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica (Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica) is a multidisciplinary academic journal focused on the humanities with more than 50 years of tradition.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, and EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 1 (2020), 111–136

Sociologie, nebo zdravý rozum?

[Sociology or common sense?]

Miloslav Petrusek

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.28
announced: 15. 12. 2020

abstract

Essay

references (40)

1. Bauman, Z. (1962) George Lundberg, czyli dehumanizacja humanistyki. Studia filozoficzne, (4), 3-38.

2. Bauman, Z. (1987). Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-modernity and Intellectuals. Cambridge: Polity Press.

3. Bauman, Z. (2002). Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta.

4. Bauman, Z. (2006). Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

5. Bělohradský, V. (1997). Mezi světy a mezisvěty. Praha: Votobia.

6. Benda, J. (1929). Zrada vzdělanců. Praha: Spolek výtvarných umělců Mánes.

7. Douglas, J. D. (1970). Understanding Everyday Life. In J. D. Douglas (ed.), Understanding Everyday Life: Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge (s. 3-44). Chicago: Aldine.

8. Douglas, J. D. (ed.) (1980). Introduction to the Sociologies of Everyday Life. Boston: Allyn & Bacon.

9. Engels, B. (1966). Dialektika přírody. In K. Marx, B. Engels, Spisy, sv. 20. Praha: Svoboda.

10. Engels, B. (1978). Dopis W. Borginsovi. In K. Marx, B. Engels, B., Vybrané spisy, sv. 5. Praha: Svoboda.

11. Feyerabend, P. K. (2001). Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.

12. Filmer, P., Phillipson, M., Silverman, D., & Walsh, D. (1972). New Directions in Sociological Theory. London: Collier-Macmillan.

13. Gleick, J. (1996). Chaos: Vznik nové vědy. Brno: Ando Publishing.

14. Holbach, P. H. D. von. (1959). Zdravý rozum neboli Přirozené představy v protikladu k představám nadpřirozeným. Praha: SNPL.

15. Hymes, D. H. (1979). Comments on Michael A. Overington. The American Sociologist, 14 (1), 24-26.

16. Johnson, P. (1996). Intelektuálové. Praha: Návrat domů.

17. Joseph, M. (1986). Sociology for Everyone. Cambridge: Polity Press.

18. Kapr, R., & Šafář, Z. (1969). Sociologie nebo zdravý rozum? Praha: Mladá fronta.

19. Keller, J. (1995). Dvanáct omylů sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

20. Kosík, K. (1963). Dialektika konkrétního: Studie o problematice člověka a světa. Praha: Nakladatelství ČSAV.

21. Lindenberg, S. (1987). Common Sense and Social Structure: A Sociological View. In F. L. van Holthoon & D. R. Olson (eds.), Common Sense: The Foundations for Social Science (s. 199-216). Lanham: University Press of America.

22. Luckmann, T. (1987). Some Thoughts on Common Sense and Science. In F. L. van Holthoon & D. R. Olson (eds.), Common Sense: The Foundations for Social Science (s. 162-190). Lanham: University Press of America.

23. Madge, J. (1963). The Origins of Scientific Sociology. London: Tavistock.

24. Machotka, O. (1949). Is Sociology a Natural Science? American Journal of Sociology, 55 (1), 10-17. CrossRef

25. Marcuse, H. (1965). Repressive Tolerance. In R. P. Wolff, B. Moore Jr. & H. Marcuse, A Critique of Pure Tolerance (s. 81-117). Boston: Beacon Press.

26. Marx, K. (1977). Mzda, cena a zisk. In K. Marx, B. Engels, Vybrané spisy, sv. 2. Praha: Svoboda.

27. O'Neill, J. (1972). Sociology as a Skin Trade: Essays towards a Reflexive Sociology. New York: Harper & Row.

28. O'Neill, J. (1975). Making Sense Together: An Introduction to Wild Sociology. London: Heineman.

29. Overington, M. A. (1979). Doing the What Comes Rationally: Some Developments in Metatheory. The American Sociologist, 14(1), 2-12.

30. Patočka, J. (1990). Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia.

31. Petrusek, M., & Reifová, I. (1997). Deset otázek profesoru Zygmuntu Baumanovi. Sociologický časopis, 33 (2), 203-216.

32. Popper, K. R. (1997). Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH.

33. Soboul, A. (1954). Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel. Praha: SNPL.

34. Spinoza, B. de. (1986). Etika. Bratislava: Pravda.

35. Stouffer, S. A., Suchman, E. A., Devinney, L. C., Star, S. A., & Williams, R. M., Jr. (1949). The American Soldier: Adjustment during Army Life. Princeton University Press.

36. Střítecký, J. 1994. Mohl se TGM stát rakouským Durkheimem? In I. Chovančíková (ed.), Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie: Sborník příspěvků z II. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 18. listopadu 1993 (s. 19-25). Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně.

37. Toffler, A. (1985). Trzecia fala. Warszawa: PIW.

38. Toffler, A. (1991). Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century. New York: Bantam Books.

39. Toffler, A. (1992). Šok z budoucnosti. Praha: Práce.

40. Toffler, A. (1994). Previews and Premises. London: Pan Books.

Creative Commons License
Sociologie, nebo zdravý rozum? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


published: 2 x per year
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Download