AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica (Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica) is a multidisciplinary academic journal focused on the humanities with more than 50 years of tradition.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, and EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 1 (2020), 43–60

Uznání a moc v kritické teorii: ke kolektivnímu portrétování oligarchie

[Recognition and Power in Critical Theory: Towards the Collective Portraiture of Oligarchy]

Ondřej Lánský

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.22
announced: 15. 12. 2020

abstract

This article attempts to critically evaluate the theory of recognition developed by Axel Honneth with an emphasis on analyzing Honneth‘s implicit notion of power. This critique is based on a combination of empirical insights derived from the sociological analysis of the power elite by C. Wright Mills and the three-dimensional notion of power by Steven Lukes. There is an emphasis on using the method of collective portrait developed by Mills and later updated in the theory of oligarchy by Jeffrey A. Winters. The analysis of oligarchy (and oligarchs) is understood as empirical support for the analysis of power in current society.

keywords: elites; oligarchy; power; recognition

references (44)

1. Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2009). Dialektika osvícenství: Filosofické fragmenty. OIKOYMENH.

2. Allen, A. (2010). Recognizing domination: Recognition and power in Honneth's critical theory. Journal of Power, 3(1), 21-32. CrossRef

3. Bader, V. (2007). Misrecognition, Power, and Democracy. In Recognition and Power. Axel Honneth and the Theory of Critical Social Theory (s. 238-269). Cambridge University Press. CrossRef

4. Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962). Two Faces of Power. The American Political Science Review, 56(4), 947-952. CrossRef

5. Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1963). Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework. The American Political Science Review, 57(3), 632-642. CrossRef

6. Beck, U. (2007). Moc a protiváha moci v globálním věku. Nová ekonomie světové politiky. Sociologické nakladatelství (SLON).

7. Brenner, R. (1976). Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe. Past & Present, 70, 30-75. CrossRef

8. Dahl, R. A. (1957). The concept of power. Behavioral Science, 2(3), 201-215. CrossRef

9. Dahl, R. A. (1961). Who Governs? Democracy and Power in an American City. Yale University Press.

10. Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.

11. Fraser, N., & Honneth, A. (2004). Přerozdělování nebo uznání? Filosofia.

12. Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average. Perspectives on Politics, 12(3), 564-581. CrossRef

13. Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action. Vol 1. Reason and the Rationalization of Society. Beacon Press.

14. Habermas, J. (1987). The Theory of Communicative Action. Vol 2. Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Beacon Press.

15. Honneth, A. (1991). The Critique of Power. Reflective Stages in a Critical Social Theory. The MIT Press.

16. Honneth, A. (1995). The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts. Polity Press.

17. Honneth, A. (1996). Sociální filosofie a postmoderní etika (J. Velek, Ed.). Filosofia.

18. Honneth, A. (2012). The I in We. Studies in the Theory of Recognition. Polity Press.

19. Honneth, A. (2018). Právo svobody: Nárys demokratické mravnosti. Filosofia.

20. Hrubec, M. (2011). Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Filosofia.

21. Hrubec, M., Lánský, O., Pullmann, M., Saavedra, G. A., & Štěch, O. (2012). Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání. Filosofia.

22. Hunter, F. (1953). Community Power Structure: A Study of Decision Makers. The University of North Carolina Press.

23. Jodl, M. (1994). Teorie elity a problém elity [Elite Theories and Problem of Elite]. Victoria Publishing.

24. Lánský, O. (2014). Postkolonialismus a dekolonizace: Základní vymezení a inspirace pro sociální vědy. Sociální studia, 11(1), 41-60. CrossRef

25. Lánský, O. (2015). Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. Filosofia.

26. Lánský, O., & Sochor, L. (Ed.). (2018). Materiály k teorii elit a k její kritice. Od klasiků do sedmdesátých let 20. Století [Materials for Elite Theory and Its Critique. From Classics to 1970s]. Filosofia.

27. Lukes, S. (2005). Power. A Radical View (2.). Palgrave Macmillan. CrossRef

28. Marcuse, H. (1991). Jednorozměrný člověk: Studie o ideologii rozvinuté industriální společnosti. Naše vojsko.

29. Milanović, B. (2016). Global inequality: A New Approach for the Age of Globalization. The Belknapp Press of Harvard University Press. CrossRef

30. Mills, C. W. (1966). Mocenská elita [The Power Elite]. Orbis.

31. Mills, C. W. (1969). White Collar. The American Middle Classes. Oxford University Press.

32. Mills, C. W. (2002). Sociologická imaginace. Sociologické nakladatelství.

33. Mills, C. W., Senior, C., & Goldsen, R. K. (1950). The Puerto Rican Journey. New York's Newest Migrants. Harper & Brothers.

34. Riesman, D. (2007). Osamělý dav. Studie o změnách amerického charakteru. Kalich.

35. Scott, J. (2013). Class, Elites and Power: A Contemporary Perspective. In J. Scott & A. Nilsen (Ed.), C. Wright Mills and the Sociological Imagination. Contemporary Perspectives (s. 150-164). Edward Elgar. CrossRef

36. Standing, G. (2011). The Precariat. The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic.

37. Strydom, P. (2011). Contemporary Critical Theory and Methodology. Routledge. CrossRef

38. Therborn, G. (2012). Class in the 21st Century. New Left Review, 78, 5-29.

39. Urbinati, N. (2018). Znetvořená demokracie: Mínění, pravda a lid (J. Bíba, Přel.). Praha: Karolinum.

40. Van den Brink, B., & Owen, D. (Ed.). (2007). Recognition and Power. Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory. Cambridge University Press. CrossRef

41. Wagner, P. (1994). A Sociology of Modernity. Liberty and discipline. Routledge.

42. Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization (T. Parsons, Ed.). The Free Press.

43. Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press. CrossRef

44. Wood, E. M. (2011). Původ kapitalismu. Delší pohled. SOK & Svoboda servis.

Creative Commons License
Uznání a moc v kritické teorii: ke kolektivnímu portrétování oligarchie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


published: 2 x per year
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Download