AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2014 No 1 (2014), 79–90

The Consonantal-Vocalic Structure of the Czech Word and Stress Group

Eliška Churaňová

published online: 28. 12. 2014

abstract

The Consonantal-Vocalic Structure of the Czech Word and Stress Group Information about phonotactic structure is important when investigating the temporal features of spoken language. So far only the consonantal-vocalic structure of the syllable has thoroughly been described for Czech, while less attention has been paid to the C-V patterns in words and stress groups. In the current study, an analysis of the C-V patterns in Czech stress groups and words was performed on the production of twelve radio newsreaders, with special respect to the word-class membership of the words. The glottal stop and syllabic consonants were treated as separate units. It was discovered that the most frequent word patterns are represented by CV, CVCV and CVCCV, while those of stress groups by CVCV, CVCCV and CVCVCV; the material did not yield any stress group consisting of one phone only. Konsonanticko-vokalická struktura českého slova a mluvního taktu Informace o fototaktické struktuře je důležitá pro zkoumaní temporálních vlastnosti mluveného jazyka. Doposud byla v češtině zevrubně popsaná zejména konsonanticko-vokalická stavba slabiky, avšak méně pozornosti bylo věnováno C-V vzorcům slov a mluvních taktů. Česky raz jako fototaktická jednotka byla v literatuře zpracovávaná nejednotně. V rámci teto studie tedy byla na základě dvanácti mluvených projevů rozhlasových hlasatelů provedena analýza C-V struktur českých mluvních taktů a slov s přihlédnutím ke slovnědruhové příslušnosti slov. Raz a slabikotvorné souhlásky byly zpracovaný jako samostatné jednotky. Bylo zjištěno, že nejfrekventovanější vzorce slov představuji CV, CVCV a CVCCV a taktů CVCV, CVCCV a CVCVCV; ve zkoumaném materiálu se nevyskytl žádný takt sestávající z jediné hlásky.

keywords: phonotactics; consonant; vowel; stress group

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download