AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 49 No 2 (2013), 65–79

The YMCA in Central European Countries as One of the Ways of Americanising Central Europe after the First World War (Base of Information and Methodological Approaches zo Researching the Issue)

Tomáš Tlustý

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2014.7
announced: 23. 07. 2014

abstract

The YMCA in Central European Countries as One of the Ways of Americanising Central Europe after the First World War (Base of Information and Methodological Approaches zo Researching the Issue) The YMCA is essentially an organisation uniting people of Christian faith. The basis of its work was the so-called “Four-way program”, which included religious (spiritual), educational and physical education activities. This organisation was established in London in 1844, having been formed by sales clerk George Williams. The YMCA began to spread rapidly throughout Great Britain. From here it spread to France and subsequently to Holland and Germany. It particularly flourished in the United States of America and came to Czechoslovakia from there after the First World War. Here, the YMCA began to establish military and later student residences. It played an important role in developing basketball, volleyball and other sports. It significantly contributed to the rise of permanent summer camps. It also brought a new view of the world, emerging from American Protestantism. The basic method we have decided to use is the comparative method. Using this classic method of historical research, it is necessary to compare the extent to which the YMCA organisation contributed to the “Americanisation” of national cultures of observed countries and how much it influenced young people. Due to the anticipated inequality and imbalance of sources, the method of probing will have to be used to assess individual regions. Unpublished archive materials as well as magazines and news reports from the period, which have not been systematically researched as yet, will be used as sources of information. YMCA ve středoevropských zemích jako jedna z cest amerikanizace střední Evropy po 1. světové válce (informační báze a metodologické přístupy k řešení problému) YMCA je v první řadě organizace sdružující lidi křesťanského vyznání. Základem její práce byl takzvaný „Čtyřstranný program“, do kterého patřila činnost náboženská (duchovní), vzdělávací a tělovýchovná. Tato organizace vznikla v roce 1844 v Londýně, kde ji založil obchodní příručí George Williams. Organizace se začala rychle šířit po Velké Británii. Odtud se rozšířila do Francie, následně do Holandska a Německa. K jejímu velkému rozkvětu došlo především ve Spojených státech amerických, odkud se dostala po 1. světové válce do Československa. YMCA zde začala zřizovat vojenské a později studentské domovy. Zasloužila se o rozvoj basketbalu, volejbalu a dalších sportů. Výrazně zde přispěla ke vzniku trvalých letních táborů. Rovněž přinesla nový názor na svět vycházející z amerického protestantismu. Základní metoda, kterou budeme užívat, je metoda komparativní. Pomocí této klasické metody historického výzkumu je nutno porovnat podíl organizace YMCA na „amerikanizaci“ národních kultur sledovaných zemích a míru ovlivnění mládeže. Vzhledem k předpokládané nerovnoměrnosti a nevyváženosti pramenů bude nutno využít metodu sondy k posouzení jednotlivých regionů. Při zpracovávání informací bude využíváno nepublikovaných archivních materiálů, dobových časopisů a novinových zpráv, které dosud nebyly systematicky zpracovány.

keywords: activity; trade unions; sports grounds; results; sportsmen; functionaries činnost; odbory; sportoviště; výsledky; sportovci; funkcionáři

references (16)

1. Bureš, P. & Plichta, J. (1931). Sport a tělesná výchova v Československé republice a cizině. Praha: Almanach sportu.

2. Černá, H. (2009). YMCA jako středisko výchovy mládeže v Československu 1919–1951. (Diploma thesis). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

3. First, J. (1935). Cesty a cíle našich táborníků. Praha.

4. Hlaváč, P. (2010). YMCA v československé armádě na začátku 20. stol. In: YMCA v proměnnách času. Praha: YMCA v ČR.

5. Chlápek, P. (2004). YMCA a její význam pro českou společnost. (Diploma thesis). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

6. Kałamacka, E. (2001). YMCA w Polsce i Polska YMCA (1919–1939). In: Z Dziejow kultury fizycznej w Polsce i wsrod Polakow na obczyznie v latach 1918–1939. Czestochowa: Wydawnictwo Wyzæszej Szkoly Pedagogicznej.

7. Koczogh, A. (1943). Emlékeim a KIE 60 éves multjából. Budapest: KIE.

8. Konečný, J. (1930). YMCA její vznik, dějiny a význam. Praha.

9. Křen, J. (2005). Dvě století střední Evropy. Praha: Argo.

10. Müller, R. (1988). Eichenkreuz, Sport im CVJM. Kassel: CVJM.

11. Pipal, J. A. (1920). Co je to tělesná výchova?. Brno: YMCA.

12. Štumbauer, J. (1992). Dějiny spolkové tělesné výchovy a sportu v Č. Budějovicích od poloviny 19. století do roku 1938. (Habilitation thesis). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

13. Tlustý, T. (2012). Tělesná výchova a sport v organizacích YMCA a YWCA v meziválečném Československu. (Diploma thesis). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

14. Waic, M. & Kössl, J. (1992). Český tramping 1918–1945. Praha: Práh.

15. Wandycz, P. S. (1998). Střední Evropa v dějinách: od středověku do současnosti: cena svobody. Praha: Academia.

16. Woltmann, B. (2005). Die Polnische YMCA in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. In: Sport and Education in History. Sankt Augustin: Academia Verlag, pp. 86–90.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download