AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 76–83

Is Space For Me – Space For You?

Marcel Němec

announced: 04. 02. 2015

abstract

Is Space For Me – Space For You? The paper presents philosophical thematization of space in relation to sporting and motor activities, which specifically define the horizon of potential possibilities of man. Philosophically thematized space represents a space and time-related structure dependent on the physical facticity of human existence, which leads to the origination of a specific space for life referred to as “space for me”. Through this process emerges a specific type of space – security, safety, home, which is formed by original archetypal structures. The rejection to phenomenologically thematize the topic of space may result in illusion that “my space” is “space for all”. The explication of the interactions represents a predisposition for methodological formation of relations of intersubjective phenomena and mutual space, where the social life is present. This context includes the axiological dimension of the phenomenon of sport, which creates global space for free human life – in the context of postmodern world, which respects the plurality of individual axiological spaces in specific subcultures (mountain climbers, cyclists, runners, skateboardists, snowboardists, golf players, etc.). Je priestor pre mňa i priestorom pre teba? Príspevok prezentuje filozofickú tematizáciu priestoru v súvislostiach realizácie športovo-pohybových aktivít, ktoré špecificky vymedzujú horizont potenciálnych možností človeka. Priestor filozoficky tematizovaný predstavuje priestorovo-časovú štruktúru závislú od telesnej fakticity ľudskej existencie, čím pre subjekt vzniká špecifický priestor života verbalizovaný ako „priestor pre mňa“. V tomto procese sa vytvára špecifický druh priestoru-istoty, bezpečia, domova, vytváraný pôvodnými archetypálnymi štruktúrami. Odmietnutím fenomenologického tematizovanie problému priestoru, môžeme upadnúť do ilúzie, že „môj priestor“ je „priestorom pre všetkých“. Vysvetlenie spomenutých interakcií predstavuje predpoklad pre metodologické vytváranie vzťahov fenoménov intersubjektívnej povahy a spoločný priestor, kde sa realizuje sociálny život. V týchto súvislostiach nachádzame axiologickú dimenziu fenoménu šport, ktorý vytvára globálny priestor pre realizáciu slobodného ľudského života – v kontexte postmoderného sveta, ktorý rešpektuje pluralitu individuálnych axiologických priestorov v špecifických subkultúrach (horolezcov, cyklistov, bežcov, skate a snowbordistov, golfistov apod.).

keywords: space; subjectivity; phenomenon; motor activities; motor possibilities; existence fenomén; subjektivita; pohybové aktivity; motorické schopnosti; existencia

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download