AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

The journal AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, subtitled “Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy” (Papers on the History of Charles University), is a periodical devoted not only to the history of the Prague university but also to the history of education and student movement in the Czech lands. The journal, published since 1960 as part of the Acta Universitatis Carolinae series, also publishes essays presenting original historical sources (all texts are accompanied by summaries in foreign languages, mainly in English and German). It regularly publishes reviews and annotations of works on the history of education and annals of research activities.

The journal is archived in Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 271–284

Professors of the Prague Utraquist University and Their Careers in the Urban Milieu (1526–1622)

Marek Ďurčanský

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.32
announced: 08. 03. 2021

abstract

The study is based on the prosopography of 93 professors, who have taught at the Prague Utraquist University in the years 1526–1622. It examines the careers of 63 of them, who have left the university and settled down in royal cities. They usually served in the intellectual professions (scribes, chancellors) or took part in the municipal self-government (councillors in town councils).

keywords: Prague Utraquist University; prosopography; intellectual professions; urban history; history of education

references (36)

1. DOUŠA Jaroslav, Seznamy konšelů ve staroměstských radách z let 1547-1650, Pražský sborník historický 14, 1981, s. 65-119

2. ĎURČANSKÝ Marek, Písaři městských kanceláří a předbělohorská univerzita: na cestě k širšímu pohledu, in: Documenta Pragensia Supplementa IX, 2018 (= Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku, ed. Jan Hrdina - Kateřina Jíšová, Praha 2018), s. 219-236

3. FEJTOVÁ Olga - PEŠEK Jiří - LEDVINKA Václav (eds.), Osm set let pražské samosprávy, Praha 2002 (=Documenta Pragensia 21)

4. FRIMMOVÁ Eva, Daniel Basilius (1585-1628). Život a dielo, Bratislava 1997

5. HEJNIC Josef - MARTÍNEK Jan, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Enchiridion renatae poesis in Bohemia et Moravia cultae, vol. 1-6, Praha 1966-2011

6. HOLÁ Mlada, Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Dějiny - správa - úřední písemnosti (do roku 1622), Praha 2017

7. HRDINA Jan - JÍŠOVÁ Kateřina (edd.), Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku, Documenta Pragensia Supplementa IX, Praha 2018

8. KASTNER Quido, Obnovování městské rady v Litoměřicích ve 40. -80. letech 16. století. Soupis litoměřických purkmistrů, Acta Litomericensia 1, 1981, s. 1-59

9. KAVKA František - PETRÁŇ Josef (eds.), A History of Charles University, I, Prague 2001

10. KOTYZA Oldřich - SMETANA Jan - TOMAS Jindřich a kol., Dějiny města Litoměřic, Litoměřice 1997

11. LHOTÁK Jan, K vývoji městské správy v Sušici od nejstarších dob do roku 1850, III, Soupis zjištěných představitelů městské správy v Sušici, Minulostí Západočeského kraje 45, 2010, s. 245-291

12. MENDELOVÁ Jaroslava, Rada Nového Města pražského v letech 1600-1650, Pražský sborník historický 29, 1996, s. 59-106

13. MENDELOVÁ Jaroslava, Soupis písařů Nového Města pražského z let 1530 (1547) - 1650, Documenta Pragensia Supplementa IX, 2018, (= Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku, ed. Jan Hrdina - Kateřina Jíšová), s. 237-257

14. MUŽÍK Petr, Městská kancelář, správa a hospodářské poměry v Domažlicích v 16. a na počátku 17. století, Sborník archivních prací 27, 1977, s. 53-109

15. NOVOTNÝ David, Královští rychtáři ve východočeských zeměpanských městech v době předbělohorské, Olomouc 2012

16. PALACKÝ František, Města severozápadních Čech a studium na universitách v 16. století, in: Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, řada dějepisná, Praha 1968, s. 27-63

17. PALACKÝ František, Obyvatelstvo českých měst a školní vzdělání v 16. a na začátku 17. století, ČsČH 18, 1970, s. 345-370

18. PEŠEK Jiří, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547-1620 (Všední dny kulturního života), Praha 1993

19. PEŠEK Jiří, Mistr Jan Kaňha z Veleslavína - obyčejný život pražského profesora a měšťana doby rudolfínské, AUC-HUCP 47/1-2, 2007, s. 161-170

20. PEŠEK Jiří, Pražská univerzita, městské latinské školy a měšťanské elity předbělohorských Čech, ČČH 89, 1991, s. 336-355

21. PEŠEK Jiří, The University of Prague, Czech Latin Schools and Social Mobility 1570-1620, History of Universities 10, 1991, s. 117-136

22. PEŠEK Jiří, Univerzitní správa městských latinských škol v Čechách a na Moravě na přelomu 16. a 17. století, AUC-HUCP 30/2, 1990, s. 41-58

23. ROEDL Bohumír, Žatecká rodina Hoštálků z Javořice, Žatec 1997

24. ROUBÍK František, Královští rychtáři v pražských i jiných městech v letech 1547 až 1783, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy 6, 1930, s. 265-355

25. SVOBODNÝ Petr, Sociální a regionální struktura literárně činných absolventů pražské univerzity v letech 1500-1620, AUC-HUCP 26/1, 1986, s. 7-36

26. ŠEBÁNEK Jindřich, Desetipanský úřad Starého města pražského a jeho knihy. Z dějin městské správy a diplomatiky městských knih, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy V/2, 1932, s. 767-929

27. ŠMAHEL František - TRUC Miroslav, Studie k dějinám Univerzity Karlovy v letech 1433-1622, in: idem, Alma Mater Pragensis. Studie k počátkům Univerzity Karlovy, Praha 2016, s. 411-458

28. ŠMAHEL František, Die Karlsuniversität Prag und böhmische Humanistenkarrieren, in: idem, Die Prager Universität im Mittelalter - The Charles University in the Middle Ages. Gesammelte Aufsätze - Selected Studies, Leiden - Boston 2007, s. 196-209 CrossRef

29. ŠMAHEL František, Existenční vyhlídky a kariéry univerzitních humanistů, in: idem, Alma Mater Pragensis. Studie k počátkům Univerzity Karlovy, Praha 2016, s. 550-559

30. ŠŤOVÍČKOVÁ Petra, Rekonstrukce osobní knihovny Jana a Bohuslava Strialia na základě souboru knih ze sbírek Severočeského muzea v Liberci, Sborník Národního muzea v Praze, řada C, literární historie, 59/1-2, 2014, s. 5-12

31. TOMEK Václav Vladivoj, Dějepis města Prahy, IX, Praha 1897

32. VÁLKOVÁ-FRÝZOVÁ Marie, Úřad perkmistra hor viničných, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy 6, 1930, s. 1-148

33. WINTER Zikmund, Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622), Praha 1897

34. WINTER Zikmund, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV. a XVI. století, Praha 1899

35. WINTER Zikmund, Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století, Praha 1901

36. WOITSCHOVÁ Klára, "…což slušného a spravedlivého jest fedrovati…" Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548-1783, Pelhřimov 2010

Creative Commons License
Professors of the Prague Utraquist University and Their Careers in the Urban Milieu (1526–1622) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Download