AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Scopus Journal Metric

SJR (SCImago Journal Rank) (2020): 0.193
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2020): 0.842
CiteScore (2020): 1.00

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 48 No 2 (2013), 17–25

Mass distribution of Earth landforms determined by aspects of the geopotential as computed from the global gravity field model EGM 2008

Jan Kalvoda, Jaroslav Klokočník, Jan Kostelecký, Aleš Bezděk

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.1
published online: 11. 12. 2013

abstract

Correlations of large-scale landform patterns with some aspects of the geopotential as computed from the global gravity field model EGM 2008, particularly the radial second derivatives of the disturbing gravitational potential Γ33, the strike angle θS and virtual deformations of the ellipse of deformation, are demonstrated. Selected regions with documentation of aspects from EGM 2008 are the Nepal Himalaya and its neighbouring areas, the collision zone of East-Asian and West-Pacific lithospheric plates, the contact region of north-eastern Africa, south-western Asia and south-eastern Europe, morphotectonic contact between the Bohemian Massif, Eastern Alps and the Western Carpathians in Central Europe and regions of ancient rapid events indicated by relics of large impact craters Vredefort, Chicxulub and Popigai. It is suggested that landform patterns with very conspicuous combinations of significantly high positive or negative values of Γ33 are under the strong influence of rapid and/or intensive geomorphic processes. These geophysical signatures supported by values of the strike angle θS and virtual dilatations or compressions of the ellipse of deformation reflect the regional dynamics of Earth surface evolution as characterised by a very effective integration of tectonic and climate-driven morphogenetic processes. Rozložení hmoty povrchových tvarů Země zjištěné aspekty geopotenciálu vypočtenými z globálního modelu tíhového pole EGM 2008 V práci jsou porovnány povrchové tvary Země s vybranými aspekty (deriváty) geopotenciálu vypočtenými z globálního modelu tíhového pole EGM 2008, a to zvláště s radiální složkou poruchového tíhového potenciálu Γ33, úhlem posunu θS a virtuální dilatací či kompresí elipsy deformace. Byl proveden systematický skríning aspektů geopotenciálu určených z EGM 2008 a jejich korelace s rozsáhlými povrchovými tvary, které jsou důsledkem geologické stavby a klimato-morfogenetických procesů. Výsledky tohoto skríningu a korelací jsou ukázány na příkladech oblastí se zarovnanými povrchy, vysokých pohoří, kolizních zón, oceánských a pevninských litosférických desek, vulkanických masivů a velkých impaktních kráterů. Vybrané regionální příklady korelace aspektů geopotenciálu vypočtených z EGM 2008 s uspořádáním povrchových tvarů Země jsou Nepálský Himálaj, kolizní zóna Východoasijské a Západopacifické litosférické desky, styčná zóna severovýchodní Afriky, jihozápadní Asie a jihovýchodní Evropy, morfotektonický kontakt mezi Českým masivem, Východními Alpami a Západními Karpatami ve střední Evropě a území s relikty velkých impaktních kráterů Vredefort, Chicxulub a Popigai. Dále je navržena a dokumentována interpretace, že rozsáhlé povrchové tvary s velmi nápadnou kombinací vysoce kladných a záporných hodnot poruchového tíhového potenciálu Γ33 jsou silně ovlivněny intenzivními geomorfologickými procesy. Tyto geofyzikální charakteristiky, podpořené specifickými hodnotami úhlu posunu θS a virtuální dilatace či komprese elipsy deformace, jsou reflexí dynamiky vývoje zemského povrchu, která je podmíněna velmi efektivní integrací morfotektonických a klimato-morfogenetických procesů.

keywords: Earth landforms; gravity field model EGM 2008; mass distribution; geodynamics; geomorphic processes

Creative Commons License
Mass distribution of Earth landforms determined by aspects of the geopotential as computed from the global gravity field model EGM 2008 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download