AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Scopus Journal Metric

SJR (SCImago Journal Rank) (2020): 0.193
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2020): 0.842
CiteScore (2020): 1.00

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 47 No 2 (2012), 5–13

Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity

Radek Dušek, Renata Popelková

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.12
published online: 26. 09. 2017

abstract

Shannon’s diversity index is frequently used in the determination of landscape diversity. Its indisputable advantage is a possibility to obtain numeric values that can subsequently be easily compared. However, accurate evaluation of landscape diversity from obtained results is rather complicated. The aim of the article is (i) to take a closer look at the theoretical origin of the formula that stems from the principles of the calculation of information entropy and (ii) to draw attention to several issues connected to the Shannon index application in landscape diversity assessment. Numeric value of the Shannon’s index depends on applied logarithm base that is not precisely specified by the formula. Presenting the resulting Shannon index value without stating the logarithm base is not very suitable. Nevertheless, a bigger problem is the dependence of the resulting Shannon’s diversity index value on two parameters, namely the number of studied categories and evenness of spatial distribution of individual categories. The resulting value may be identical for different types of the division of the study area. Therefore, the number of categories and the evenness of spatial distribution need to be taken into consideration in the very assessment of the Shannon index result. The number of categories could also be presented along with the resulting Shannon’s index value. A major drawback of the Shannon index is its inability to express spatial distribution of patches within the area; it only presents the total extent of each category. Out of existing modifications of the index that try to take spatial distribution into consideration, the most convenient is the coefficient of the distance between the extent of identical and different categories. Based on arguments deriving from theoretical basis of the Shannon index formula and its practical application, a new view of landscape diversity maximum is presented. The application of the Shannon index disregards the fact that the original relation required for entropy calculation presupposes independence of the existing state (e.g. land cover categories in case of landscape assessment). With regard to the fact that commonly defined categories of patches are independent; the index calculation should make use of the relation considering conditional probabilities of the occurrence of a certain category. Teoretický pohled na Shannonův index při hodnocení diverzity krajiny Příspěvek se zabývá teoretickými aspekty používání Shannonova idexu při hodnocení diverzity krajiny a rozebírá problémy, které s sebou přináší jeho formální aplikace. Základním východiskem je původní teoretický základ vzorce, který vychází z principů výpočtu informační entropie. Analyzována je závislost numerické hodnoty indexu na dvou parametrech, kterými jsou počet sledovaných kategorií a rovnoměrnost plošného zastoupení vyskytujících se kategorií. Vzhledem k tomu, že pro více způsobů rozdělení zájmového území může být výsledná hodnota Shannonova indexu stejná, je nutné při hodnocení výsledku přihlížet k počtu kategorií i k rovnoměrnosti plošného zastoupení jednotlivých kategorií. Proto je doporučeno uvádět u výsledné hodnoty Shannonova indexu také počet kategorií. Základním nedostatkem Shannonova indexu je skutečnost, že nevyjadřuje prostorové uspořádání ploch kategorií v území, ale pracuje pouze s celkovými velikostmi kategorií. Je uveden přehled a provedeno zhodnocení existujících modifikací indexu, které se snaží prostorové uspořádání zohlednit. Jako nejvhodnější se jeví využití koeficientu, který zohledňuje vzdálenosti mezi plochami stejných a odlišných kategorií. Tato modifikace je podrobně představena na modelovém příkladu. Na základě argumentů vycházejících z teoretického základu vzorce pro výpočet Shannonova indexu a z praktických aplikací tohoto vzorce je také představen nový pohled na pojem maximální diverzita krajiny. Při užívání Shannonova indexu je zcela opomíjeno, že původní vztah pro výpočet entropie předpokládá nezávislost vyskytujících se stavů (v případě hodnocení krajiny např. kategorií krajinného pokryvu). Vzhledem k tomu, že běžně definované kategorie ploch nejsou nezávislé, měl by se pro výpočet Shannonova indexu užívat vztah zohledňující podmíněné pravděpodobnosti výskytu kategorií.

keywords: Shannon index; entropy; landscape diversity; maximum diversity

Creative Commons License
Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download