AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Scopus Journal Metric

SJR (SCImago Journal Rank) (2020): 0.193
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2020): 0.842
CiteScore (2020): 1.00

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 46 No 2 (2011), 45–53

The Landscape Character of the Crofts Vrbovce and Chvojnica (Southern Part of White Carpathians in Slovakia)

Katarína Demková

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.30
published online: 18. 03. 2016

abstract

The landscape character has become a topical issue in many European countries as well as in the Czech Republic and in Slovakia in the 90s. Since that period a lot of scientists and experts of various disciplines have been solving problems of the landscape character, the question of its terminology and evaluation. The article is based on results of a master thesis, which deals with preventive landscape character assessment (LCA ). Proposed methodology of LCA was applied in the southwestern part of Biele Karpaty Mountains (White Carpathians) in Western Slovakia. The model area is interesting because of the unique cultural landscape with characteristic dispersed settlement and mainly extensive farming. A part overlaps with the Landscape Protected Area White Carpathians, whose boundary has changed during the time. Consequently more valuable places have been separated from less valuable areas from the aspect of nature and landscape protection. One of the aims of the master thesis was whether it applied to the landscape character as well. Krajinný ráz v kopaničiarskej oblasti Vrboviec a Chvojnice (južná časť slovenských Bielych Karpát) Predložený článok vychádza z výsledkov diplomovej práce (Demková 2009), zaoberajúcej sa problematikou krajinného rázu, ktorej sa odborná verejnosť venuje od počiatku 90. rokov minulého storočia. Príspevok vysvetľuje základné názvoslovie súvisiace s krajinným rázom, predkladá možné spôsoby jeho hodnotenia a ochrany v Českej republike i na Slovensku. Hlavným cieľom práce je zhodnotenie krajinného rázu na preventívne účely vo vybranom území – v juhozápadnej časti slovenských Bielych Karpát – na základe zostaveného metodického postupu. Záujmová oblasť sa vyznačuje vrchovinným reliéfom pastvinného typu s rozptýleným kopaničiarskym osídlením, v súčasnosti veľmi vzácnym a ohrozeným. Časť územia patrí do Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, ktorej hranice sa priebežne menili. Predpokladá sa preto, že i hodnota krajinného rázu bude s týmito zmenami súvisieť. Záujmová oblasť bola diferencovaná do ôsmych krajinných jednotiek, pričom piatim z nich bola pridelená vyššia hodnota krajinného rázu a trom zvyšným priemerná. Výsledky preventívneho hodnotenia krajinného rázu potvrdili správnosť zmien plošného vymedzenia chránenej krajinnej oblasti a poukázali na unikátnosť územia z kultúrno-historického hľadiska a estetických hodnôt.

keywords: landscape character; landscape character assessment; landscape unit; landscape area; White Carpathians

Creative Commons License
The Landscape Character of the Crofts Vrbovce and Chvojnica (Southern Part of White Carpathians in Slovakia) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download