AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 44 No 1 (2009), 145–158

Development of national structure of population in the Czech Republic and impact of international migration of foreigners after 1990

Dagmar Bartoňová

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.67
published online: 02. 06. 2019

abstract

The first part of the article examines changes in the ethnic structure of population on the territory of the Czech Republic from the historical aspect. The second part is focused on analysis of changes in the ethnic and demographic structure of foreigners in the Czech Republic in the 1990s and at the start of 21st century. The intensity of migration streams and the long‑term destinations of immigrants are the main factors that are contributing to the growing number of foreigners and influencing their structure by residence status, and regional distribution. The demographic characteristics of foreigners also differ by their purpose of residence. Despite increasing number of foreigners is the Czech Republic very homogeneous state. Persons of Czech nationality (incl. Moravian and Silesian) made up 94% of the population in 2001, the largest other ethnic group was made up Slovaks. The descriptive analysis is based mainly on data from population censuses and from publication “Foreigners in the Czech Republic” (Czech Statistical Office). Vývoj národnostní struktury obyvatelstva České republiky a dopady mezinárodní migrace cizinců po roce 1990 Obyvatelstvo českých zemí až do druhé světové války tvořily zhruba ze dvou třetin osoby české, moravské a slezské národnosti, podíl německého etnika se pohyboval kolem třetiny, přičemž od vzniku samostatného Československa se zastoupení Němců snižovalo, a to i při jejich rostoucím počtu. Bylo to způsobeno objektivně vyššími přirozenými přírůstky osob české národnosti, větší emigrací Němců, zřejmě i asimilací a konjunkturálním přikláněním k majoritní české populaci. Snížení podílu německého obyvatelstva po vzniku Československé republiky mohlo být způsobeno i změnou způsobu zjišťování národnosti při cenzech; v československých předválečných cenzech byla národnost zjišťována deklaratorně a ve vazbě na mateřský jazyk, zatímco v rakousko‑uherských cenzech se odvozovala národnost z obcovací řeči. Jedinou další větší domácí národností byli v předválečném Československu Poláci, žijící převážně ve Slezsku, kteří tvořili zhruba 1 procento obyvatelstva. Po druhé světové válce se národnostní situace velmi změnila, neboť následkem odsunu německého obyvatelstva se stalo Česko národnostně homogenním státem. Při prvním poválečném sčítání lidu v roce 1950 osoby české národnosti tvořily necelých 94 % přítomného obyvatelstva, druzí Slováci 2,9 %, třetí v pořadí byli Němci s 1,8procentním podílem. V dalších čtyřiceti letech se národnostní složení významněji neměnilo. Ačkoliv se od roku 1990 výrazně zvyšoval počet cizinců, zůstalo Česko i v současnosti národnostně velmi homogenním státem. Osoby české, moravské a slezské národnosti v roce 2001 tvořily 94 % populace, druhé nejvyšší zastoupení měli Slováci (1,9 %), následovali Poláci (0,5 %). V důsledku legislativní úpravy, podle níž jsou do počtu obyvatel od roku 2001 započítáváni i cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu žijící na území ČR déle než rok, se zvýšily podíly osob ukrajinské, ruské a vietnamské národnosti na více než desetinu procenta. Česko se po změně politického systému v roce 1989 a zvláště pak po rozdělení Československa postupně stalo pro cizince migračně atraktivní zemí. Počty cizinců trvale nebo dlouhodobě usedlých poměrně strmě vzrůstají zejména po roce 2004. Do roku 2007 dosáhl počet cizinců téměř 400 tis., z toho cizinců zahrnutých do počtu obyvatel České republiky bylo 346 tis., což představovalo 3,3 % obyvatel. Největší podíl mezi nimi měli Ukrajinci, Slováci, Vietnamci a Rusové (národnost cizinců je chápána ve smyslu státního občanství, na rozdíl od deklaratorně zjišťované národnosti obyvatelstva při sčítání). Věková a pohlavní struktura obyvatelstva jiných národností než české se odvíjí jednak z vývoje obyvatelstva na našem území historicky usedlého a jeho přirozeného přírůstku, jednak se v ní promítají změny migrační mobility, především od 90. let 20. století. Největšími rozdíly oproti české populaci se vyznačuje věková a pohlavní struktura cizinců, kteří k nám přicházejí za prací nebo za studiem, což jsou zejména cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu. Toto obyvatelstvo se vyznačuje vysokým zastoupením osob produktivního věku, velmi nízkým podílem osob poproduktivního věku, nízkým podílem dětí a v produktivním věku výraznou převahou mužů. Do konce roku 2008 počet cizinců vzrostl na 438 tisíc, na 1000 obyvatel tak připadalo již 4,2 % cizinců. Ačkoliv se od roku 1993 zvýšil počet cizinců v Česku více než 5,5krát, patří Česko v evropském srovnání dosud k zemím s nízkým podílem cizinců.

keywords: nationality; ethnic group; foreigner; international migration; Czech Republic

Creative Commons License
Development of national structure of population in the Czech Republic and impact of international migration of foreigners after 1990 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download