Blog

Světový den filozofie

16. 11. 2023 , photographer Vladimír Šigut

Ve čtvrtek 16. listopadu slavíme Světový den filozofie! Při této příležitosti připomínáme několik našich edic orientovaných na filozofii a současné myšlení.

Myšlení současnosti

Pro myšlení druhé poloviny 20. a začátku 21. století je charakteristické rozšiřování polí tradičně definovaných oborů, a filozofie nepředstavuje žádnou výjimku. Cílem edice by mělo být předvést tuto tendenci na základních filozofických problémech a pojmech, a to prostřednictvím knih klíčových postav světové filozofie i původních domácích prací – ukázat cosi jako filozofii v dialogu s přítomností a s jinými oblastmi vědění. V edici najdete knihu Miroslava Petříčka, laureáta Ceny Jaroslava Seiferta, Filosofie en noir nebo knihu Terezy Matějčkové Kdo tu mluvil o vítězství?, která byla v letošním roce nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii za naučnou literaturu. Edici řídí Miroslav Petříček.

 


Dějiny politické filozofie

V edici vychází klasické texty moderní politické filozofie, které tvoří hlavní linie evropského politického myšlení. V moderních nebo revidovaných překladech doplněných o poznámkový aparát přinášíme knihy, bez nichž se v západní intelektuální tradici neobejdeme, když hledáme odpověď na otázku, jak lidé mohou vytvářet politické společenství a žít dobře pospolu, ačkoli se v mnoha věcech jinak rozchází. Edice je určena studentům a širší veřejnosti se zájmem o dějiny politické filozofie. Edici řídí Milan Znoj a Jakub Jinek. Ve spolupráci s Kampusem Hybernská jsme uspořádali večer nad překladem knihy Michela Foucaulta Bezpečnost, teritorium, populace: Přednášky na College de France (1977–1978), kde diskutovali Jiří Růžička a Pavel Barša. Moderoval Petr Fischer. Záznam z večera si můžete pustit zde.


Limes

Cílem edice Limes je představit širší české odborné veřejnosti a čtenářům s hlubším zájmem o problémy studia literatury, dějin, jazykovědy a filozofie důležité interdisciplinární tendence v literární vědě a kulturních studiích západního kulturního okruhu za poslední půlstoletí. Název LIMES upozorňuje na dominantní problematiku hranice mezi disciplínami, která určuje současnou transformaci humanitních věd – jejich vývoj k mezioborovosti. Na této cestě však není důležité samo překračování hranic oborů, ale jednotlivé metody a přístupy, které vedou ke změně perspektiv, v nichž jsou kulturní jevy nahlíženy, zkoumány a vykládány. Edici řídí Martin Procházka.


Etika

Edice Etika předkládá čtenářům knihy z oblasti praktické filozofie, které vedou k zamyšlení nad tím, čemu říkáme etika či morálka v nejširším slova smyslu. Zahrnuje jak práce o hodnocení našeho jednání, tak ty, které se týkají filozofických předpokladů takového hodnocení. Předmětem jejího zájmu je původ a povaha hodnot, stejně jako aplikace etických teorií na současné morální otázky a problémy. Chce být otevřená různým etickým směrům a přispívat tak k prohloubení a kultivaci české filozofické i veřejné debaty.


Filosofie

Samotnou podstatou filozofie je, že se ve své snaze o poznání obrací nejen ke světu, ale i k sobě samotné a její vlastní dějiny jsou pro ni zároveň jedním z nejmocnějších pracovních nástrojů. Tato její reflexivní a instrumentální povaha se tak promítá i do náplně edice Filosofie, v níž vycházejí původní práce z dějin filozofie, především pak novověké filosofie evropské, která v našem myšlení hraje ústřední roli.


Středověké myšlení

Hlavním cílem edice je napomoci překonat zjednodušující představy o středověkém myšlení, jež mnohdy panují i mezi historiky filozofie či medievisty, a umožnit hlubší seznámení s jeho vnitřní dynamikou, obsahovým bohatstvím a mnohostrannou historickou i systematickou inspirativností. Zvolené tituly budou v mnoha směrech podnětné i pro specialisty, ještě podstatnější ambicí je však poskytnout širší spektrum nástrojů studentům i odborníkům, pro něž – přinejmenším v danou chvíli – středověká filozofie a teologie není hlavním polem studia. Z déledobé perspektivy si pak edice klade za cíl podnítit soustavnější zájem o středověké myšlení i u studentů či badatelů, kteří by jinak podle tradovaných názorů soudili, že středověk „není pro ně“. Edici řídí Lukáš Lička a Martin Pokorný.


Václav Havel Series

Edice Václav Havel Series představuje navázání na intelektuální činnost myslitele, dramatika, disidenta a prezidenta, jehož jméno nese. Tím je filozofie současného světa, politiky, umění, architektury, nejnovějších obecných dějin, pojednání problémů, které se dotýkají naší společné odpovědnosti. Úlohou edice je prezentovat různorodé pohledy předních osobností na svět kolem nás. Předsedou ediční rady Václav Havel Series je Jiří Přibáň.

Uvedení překladové edice Václav Havel Series se uskutečnilo 24. října 2019 v Knihovně Václava Havla za účasti autorů edice Karla Hvížďaly, Miroslava Petříčka a Matěje Spurného. Diskusi moderoval Jakub Železný, na flétnu a klarinet improvizoval Jiří Stivín. Záznam z večera si můžete pustit zde.