HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinary journal focusing primarily on sociological, political science and historical perspectives on the issue of long-term social processes and trends, modernization, globalization tendency and impacts.

The journal creates a broader platform for researches in the historical social sciences. Epistemological field is not strictly bounded, it is also meant to overlap with civilizationalism, cultural sociology and other related fields.

Historical Sociology is Open Access Journal and all published papers are available in the archive section. Open access journal means that all content is freely available without charge to the user or institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

Published by Charles University in Prague, Karolinum Press, cooperated with Faculty of Humanities, Charles University in Prague.

Reviewed scientific journal issued twice a year (in June and December).

The journal is abstracted and indexed in CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

The journal is archived in Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 2 (2020), 9–28

A Dangerous Mood: Public Opinion and Mass Communication in the Czech Lands of 18th Century

[A Dangerous Mood: Public Opinion and Mass Communication in the Czech Lands of 18th Century]

Kateřina Soukalová, Jiří Šubrt, Jan Štemberk

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.17
published online: 01. 12. 2020

abstract

This article deals with the advent of mass communication and the formation of public opinion in the Czech lands in the 18th century. It traces the gradual penetration of Enlightenment ideas, the development of intellectual life in aristocratic salons, the beginnings of Czech theater, currents of opinion in the folk environment, and the birth of Czech journalism. Specific attention is paid the French Revolution and its reflection in the Czech environment. The article deals with unofficially disseminated information, censorship of the press, surveys of the mood of the population, and contemporary legends among the people. It shows that the observed period began to give birth to modern public opinion in the Czech lands.

keywords: 18th century; Enlightenment; public opinion; mass communication; newspapers; the mood of the population; folk rumours

references (45)

1. Archive materials

2. Národní archiv, České gubernium – Publicum (National Archive, Czech Gubernium – Publicum), fund 1126 – Průvodní listy zasílaných zasedacích protokolů krajských úřadů ke guberniu (Cover notes of regions’ governors to Czech Gubernium)

3. Sign. 165/1, ca 3340 Boleslavsko (Boleslav region)

4. Sign. 165/2, ca 3341 Hradecko (Hradec region)

5. Sign. 165/4, ca 3343 Chrudimsko (Chrudim region)

6. Sign. 165/5, ca 3344 Čáslavsko (Čáslav region)

7. Sign. 165/6, ca 3345 Kouřimsko (Kouřim region)

8. Sign. 165/7, ca 3346, 3347 Táborsko (Tábor region)

9. Sign. 165/8, ca 3348 Budějovicko (Budějovice region)

10. Sign. 165/9, ca 3349 Prácheňsko (Prácheň region)

11. Sign. 165/12, ca 3353 Žatecko (Žatec region)

12. Sign. 165/16, ca 3358, 3359 Berounsko (Beroun region)

13. Národní archiv (National Archive), fund 188 – Cirkuláře a vyhlášky (Edictes and Decrees) sign. 1543, ca 20 Nařízení gubernia odevzdávat nákresy k rytinám před vytisknutím ke schválení cenzuře (23rd of March, 1793) – The Decree of the Gubernium commit to censorship to approving blueprints of engraving before printing

14. sign. 1674, ca 21 Nařízení gubernia o všeobecném předpisu v cenzurních záležitostech (15th of May, 1795) – The Decree of the Gubernium about general rule in censhorship

15. sign. 1821, ca 23 Nařízení gubernia o pokutách za obcházení cenzury vydavateli knih (9th of July, 1798) – The Decree of the Gubernium about fees for evading censorship by publishers

16. sign. 1825, ca 23 Nařízení gubernia o zákazu čítáren (11th of August, 1798) – The Decree of the Gubernium about prohibition of reading houses

17. sign. 1831, ca 23 Nařízení gubernia o zákazu předkládat v kavárnách a jiných veřejních místnostech jiné než povolené noviny (23rd of September, 1798) – The Decree of the Gubernium about prohibition offering another newspapers then allowe by state in coffeehouses and public spaces

18. Secondary bibliography

19. Bauer, Wilhelm [1930]. Die Öffentliche Meinung in der Weltgeschichte. Wildpark-Potsdam: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion.

20. Bauer, Wilhelm [1934]. Public Opinion. Pp. 669-674 in Encyclopaedia of the Social Sciences. Vol. 12. New York: The Macmillan Company.

21. Bělina, Pavel [1985]. Česká města v 18. století a osvícenské reformy. Prague: Academia.

22. Beránek, Jiří [1994]. Tajemství lóží: Svobodné zednářství bez legend a mýtů. Prague: Mladá fronta.

23. Benson, Lee [1967-1968]. The Public Opinion Quarterly 31 (4), pp. 522-567. CrossRef

24. Černý, František (ed.) [1969]. Dějiny českého divadla II. Národní obrození. Prague: Academia.

25. Eisenstein, Elizabeth [2005]. The Printing Revolution in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

26. Habermas, Jurgen [2000]. Strukturální přeměna veřejnosti. Prague: Filosofia.

27. Haubelt, Josef [1986]. České osvícenství. Prague: Svoboda.

28. Haubelt, Josef [1989]. Velká revoluce ve Francii a společnost v Českých zemích. Prague: Horizont.

29. Herben, Jan [1926]. Matěj Václav Kramerius - osvícený novinář a buditel. Prague: Volná myšlenka československá. Hroch, Miroslav - Kubišová, Vlasta [1990]. Velká francouzská revoluce a Evropa 1989-1800. Prague: Svoboda.

30. Jackob, Nikolaus [2007]. Cicero and the Opinion of the People: The Nature, Role and Power of Public Opinion in the Late Roman Republic. Journal of Elections, Public Opinion and Parties 17 (3): 293-311. CrossRef

31. Madl, Claire - Tinková, Daniela (edd.) [2012]. Francouzský švindl svobody, francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích. Prague: Argo.

32. Kramerius, Václav Matěj [1790-]. Kraméryusowy Cýs. K. Pražské Posstowské Nowiny [online]. Available from: <http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=29153> [cit. 2. 5. 2016].

33. Kutnar, František [1946]. Proroctví v životě minulého lidu. Český lid 33 (9/10): 135-138.

34. Kutnar, František [1937]. Reakce státu v Čechách na Velkou francouzskou revoluci. Český časopis historický 43 (3-4): 323-342, 520-542.

35. Kutnar, František [1948a]. Cesta selského lidu ke svobodě. Prague: Československá akademie zemědělská.

36. Kutnar, František [1948b]. Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu: trojí pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovním dějinám. Prague: Historický klub.

37. Mejdřická, Květa [1959]. Čechy a francouzská revoluce. Prague: Naše vojsko.

38. Neubauer, Hans-Joachim [1999]. The Rumour: A Cultural History. London, New York: Free Association Books.

39. Novotný, Jan [1973]. Matěj Václav Kramerius. Prague: Melantrich.

40. Roubík, František [1923]. Ohlas francouzské revoluce na českém venkově roku 1793-1794 ve světle úředních zpráv. Časopis pro dějiny venkova 10: 176-181.

41. Svoboda, Miroslav [2012]. Reflexe Francouzské revoluce a napoleonských válek v kronikářských záznamech z moravského venkova. Pp. 237-283 in Madl, Claire - Tinková, Daniela (edd.). Francouzský švindl svobody, francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích. Prague: Argo.

42. Tarde, Gabriel [1901]. L'Opinion at la Foule. Paris: Félix Alcan.

43. Tinková, Daniela [2012]. Ohyzda na prodej a "zmatení pojmů". Koncept svobody a rovnosti v protirevolučních brožurách z českých zemí. Pp. 101-142 in Madl, Claire - Tinková, Daniela (edd.). Francouzský švindl svobody, francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích. Prague: Argo.

44. Vavák, František Jan [1907-1938]. Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816. Vol. 1-10. Prague: Dědictví sv. Jana Nepomuckého.

45. Volf, Josef [1935]. Dějiny novin a časopisů. Česká vlastivěda. Díl VII. Písemnictví. Prague: Sfinx.

Creative Commons License
A Dangerous Mood: Public Opinion and Mass Communication in the Czech Lands of 18th Century is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 120 czk
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Download