AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 48 No 1 (2013), 59–68

Landslide-induced changes of vessel shape in Betula pendula Roth. – A preliminary study

Jan Tumajer, Jan Burda

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.11
published online: 14. 06. 2013

abstract

Investigation of relationship between vessel structures and exogenous geomorphic processes like landslides, rockfalls, debris flows as well as snow avalanches are common in present dendrogeomorphology. However, very little is known yet about change of the shape characteristics of vessels of Betula pendula as a result of different mass movements. Analysis of vessel lumen length (LL) and width (LW) change on 49 microsections prepared from 15 landslide-disturbed-birches was the goal of this study. A relationship between LW and LL was reported for the year before (2010) and after (2011) landslide separately using equation of linear regression. To evaluate inter-annual variability of changes in shape parameters of tracheas, the proportions of LW and LL in year 2009 was also described for 8 disturbed trees. Slope of the regression line very well characterizes the relationship between LW and LL and evaluation of inter-annual change between LW and LL was carried out based on annual change index (ACI). ACI was defined as a value of percentage change in the slope of the regression lines before and after the landslide disturbance. There is statistically significant change in vessel shape parameters between the years 2010 and 2011. Overall, the highest values of ACI were calculated in microsections sampled in the direction of slope distribution – side of reaction wood production, where ACI2010/11 average value was higher than 43% which is twice more than values from other samples. Increasing of isodiametricity is also typical, while it was found at 65% of analysed disturbed samples. Změny tvarových parametrů cév břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) vyvolané svahovými pohyby – Předběžná studie Za účelem ověření vhodnosti břízy bělokoré pro dendrogeomorfologickou analýzu svahových pohybů bylo z prostoru lesního porostu poblíž Jezeří, poničeného sesuvem z ledna 2011, připraveno 67 trvalých preparátů z 24 vytipovaných stromů (15 disturbovaných a 9 referenčních). Pomocí softwaru WinCell Pro 2011a byly na detailních mikrosnímcích anatomické struktury naměřeny šířky (LW) a délky (LL) lumenů dohromady 8236 trachejí v letokruzích vytvořených v letech 2010, 2011 a (za účelem zhodnocení meziroční variability tvaru cév) u vybraných jedinců i v roce 2009. Typický tvar buňky v daném letokruhu byl popsán pomocí směrnice regresní přímky udávající závislost mezi LW a LL a následně byla vypočtena meziroční procentuální změna této směrnice v daném vzorku (Annual Change Index – ACI). Průměrné hodnoty ACI se v případě referenčních a disturbovaných stromů rok před sesuvem (tj. mezi lety 2009 a 2010) pohybují pod hodnotou 23 %, což lze považovat za hranici udávající změny způsobené jinými než vysoce energetickými gravitačními procesy. V případě disturbovaných jedinců mezi lety 2010 a 2011 dosahuje ACI ve směrech A, B, C a D průměrných hodnot 21,1 %, 43,7 %, 21,7 % a 26,2 %. V případě trachejí na straně B (proti svahu, tedy místo působení tahu a tvorby tenzního dřeva) se hodnoty směrnice regresní přímky statisticky významně liší mezi lety 2010 a 2011 (doloženo Wilcoxonovým a Znaménkovým testem – obě p-hodnoty < 0,001) a hodnoty ACI jsou odlišné od hodnot v ostatních orientacích vzorkování u disturbovaných stromů (ANOVA p-hodnota = 0,0459 a následný post-hoc test). Nejvyšší hodnoty ACI2010/11 byly obecně zaznamenány u jedinců s nejzávažnějším typem vnější deformace (např. zasypání báze kmene, exponované kořeny). Závěry této předběžné studie dokládají, že naklonění a další externí deformace kmene břízy bělokoré nacházejí odezvu v tvarových parametrech jejích cév. Nabízí se tak možnost využití trachejí jako indikátoru svahových disturbancí v dalších oblastech antropogenního reliéfu Mostecka i celé ČR; stejně tak však vyvstávají další výzkumné otázky týkající se metody – hlavně pokud se jedná o příčiny nízkého (zhruba do 20 %) ACI zjištěného u referenčních jedinců a v letech bez svahové aktivity.slovenské národnosti. Avšak v této souvislosti je třeba zdůraznit, že vysoká ruralita volebních zisků SMK-MKP je vzhledem k prostorové kompozici jejího elektorátu zapříčiněna především etnickou strukturou obyvatel Slovenska charakterizovanou územní koncentrací občanů maďarské národnosti v jižních částech země. Venkovský profil voličské podpory této strany se tedy programově neváže na prosazování hodnot a potřeb venkovské komunity jako takové. Naopak nejmenší volebně-preferenční nesoulad mezi elektorátem měst a venkovských obcí byl zjištěn v těch částech Slovenska, které vykazují podobné sociální a ekonomické charakteristiky obou prostředí a nacházejí svůj politický rozměr ve volebních inklinacích samotného regionu bez zásadnějšího vlivu zkoumané konfliktní linie. Regionální obraz úrovně sociopolitického štěpení společnosti urbánního a rurální prostředí lze z prostorového hlediska považovat v rámci území Slovenské republiky za dlouhodobě platný. Rovněž můžeme předpokládat, že ke zmírňování společensko- politického rozporu mezi městem a venkovem přispívá relevantním dílem i probíhající proces suburbanizace největších měst Slovenska.

keywords: mass movements; dendrogeomorphology; Betula pendula; wood anatomy; vessel

Creative Commons License
Landslide-induced changes of vessel shape in Betula pendula Roth. – A preliminary study is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download