AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 48 No 1 (2013), 5–13

Changes in the extent of non-forest woody vegetation in the Novodvorsko and Žehušicko region (Central Bohemia, Czech Republic)

Katarína Demková, Zdeněk Lipský

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.6
published online: 14. 06. 2013

abstract

Changes in the extent and occurrence of non-forest woody vegetation in the agricultural landscape of the Novodvorsko and Žehušicko region in the Central Bohemia during the last 60 years are presented in the paper. The study is based on a comparison of data (landscape structure indicators) from two time horizons – 1950 and the present (2011). Historical black and white aerial photographs from 1950 and color orthophotomaps from 2006 were used as data sources. Furthermore, the present state of the vegetation was investigated and specified by field mapping in 2011. The extent and changes of non forest woody vegetation were observed in natural (biochores) and cultural (landscape character areas) units with the aim to find out differences dependent on natural and cultural conditions. Results confirm that the quantity as well as the distribution of elements of non-forest woody vegetation changed during the last 60 years in an important way. Significant decrease in the area of non-forest woody vegetation and extinction of many important biotopes are among the main results of the work. The study provides strong evidence that changes in land use and landscape structure have a great influence on non-forest woody vegetation in all aspects. At the end of the paper, the reasons for the changes are discussed. In general, intensification and mechanization of agriculture has caused extinction of fine-grained landscape microstructure especially as to arable lands connected with removal of dispersed vegetation structures. Straightening of watercourses and destruction of meanders with their riparian vegetation has had the same effect. Vývoj nelesní dřevinné vegetace v krajině Novodvorska a Žehušicka (Střední Čechy) Rozptýlená zeleň (nelesní dřevinná vegetace stromů a keřů) je významným prvkem krajinné struktury, podílí se na její funkčnosti a pestrosti, zvyšuje biodiverzitu krajiny a je určujícím znakem krajinného rázu. Během posledních 60 let došlo k velkým změnám ve struktuře a rozšíření rozptýlené zeleně v krajině. Zatímco v minulosti byly dřeviny do volné krajiny cílevědomě vysazované v podobě alejí, remízků i solitérů, v období socialistického zemědělství byla tato vegetace v důsledku zcelování pozemků a intenzifikace zemědělství naopak likvidovaná, protože byla vnímaná jako překážka souvislého obdělávání zejména orné půdy. Potvrzují to i výsledky této studie, realizované na příkladu intenzivně využívané zemědělské krajiny ve středních Čechách. Zájmové území leží v povodí dolních toků Doubravy a Klejnárky a zaujímá přes 60 km2. Porovnáním současného stavu se stavem v roce 1950 bylo zjištěno, že v tomto území se snížilo zastoupení rozptýlené zeleně ve všech kategoriích (bodové, liniové a plošné prvky). Plocha bodových prvků se snížila o 17,5 %, plošných o 6,5 % a liniových o 4 %. Jako statisticky významné byly vyhodnoceny změny v případe liniové a plošné vegetace. Po napřímení vodních toků zmizely z krajiny zbytky břehových porostů bývalých říčních meandrů, vlivem kolektivizace zmizely liniové vegetační prvky na hranicích pozemků. Tato ztráta byla částečně nahrazená nově vysazovanými stromořadími podél cest nebo nesouvislými porosty na březích upravených vodních toků a umělých melioračních kanálů. V krajině se zachovaly některé vegetační struktury vázané na význačné artefakty, které můžeme označit jako historické krajinné struktury. Příkladem jsou liniové porosty dřevin na hrázích bývalých rybníků, podél starých cest nebo skupiny či solitéry dřevin vázané na místní krajinné dominanty jako jsou kříže, boží muka apod. Rozšíření, struktura a hustota prvků rozptýlené zeleně v krajině závisí jednak na přírodních podmínkách (primární krajinná struktura), dále na způsobu využívání krajiny (sekundární krajinná struktura) a konečně také na legislativních limitech a stupni ochrany daného území (terciérní krajinná struktura). Studie potvrdila, že nejvyšší zastoupení prvků rozptýlené vegetace je v biochorách údolních niv a v charakteristických prostorech krajinného rázu vymezených v údolních nivách Labe a dolní Doubravy. Potvrdilo se, že v krajinné památkové zóně Žehušicko, vyhlášené na ochranu kulturní krajiny s významnými stopami starých krajinářských úprav je vyšší zastoupení prvků rozptýlené zeleně než v okolní nechráněné krajině mimo krajinnou památkovou zónu. Za posledních 60 let došlo nejen ke snížení rozsahu (hustoty) rozptýlené zeleně v krajině, ale také ke změně jejího významu a funkce. V minulosti byla využívaná k účelům, které jsou dnes převážně nevýznamné a druhořadé (zdroj dřeva, případně květů nebo jiných částí rostlinné biomasy, sběr ovoce, vyznačení hranic pozemků apod.). V současnosti převládá její funkce estetická, krajinotvorná. Úbytek rozptýlené zeleně ve volné krajině je částečně kompenzován současným šířením nelesní dřevinné vegetace v krajině procesem sukcese na opuštěných a nevyužívaných plochách.

keywords: non-forest woody vegetation; landscape changes; landscape structure indicators; landscape units

Creative Commons License
Changes in the extent of non-forest woody vegetation in the Novodvorsko and Žehušicko region (Central Bohemia, Czech Republic) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download