print copy
Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky

Ouředníček, MartinTemelová, JanaPospíšilová, Lucie (eds.)

subjects: science – geography

paperback, 140 pp., 1. edition
published: february 2011
ISBN: 978-80-246-1889-0
recommended price: 1170 czk

e-shop

summary

The atlas aims to depict transformational processes of the last 20 years in the Czech Republic. The described phenomena document a modernisaton shock after the collapse of Communism in 1989 and especially the changes affecting the quality of life, housing, labour market, eduacation, health care, etc. in Czech urban as well as rural areas. The atlas consits of 13 interconnected chapters and 37 large, folded maps depicting in the detail of individual municipalities. Each map is accompanied by an analytical text, graphs and tables, all in Czech and English.
The authors from the Faculty of Science of Charles University in Prague collected the data in a long-term project, the information represents one of the first detailed data collection of the transformation of the post-communist Central and East European countries.

table of contents

Úvod / Introduction (Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová)

1 Administrativní členění a rozmístění obyvatelstva / Administrative Division and Population Distribution (Lucie Pospíšilová, Martin Šimon)
1.1 Administrativní členění / Administrative Division
1.2 Rozmístění obyvatelstva / Population Distribution
1.3 Metodika / Methodology

2 Věková struktura / Age Structure (Petra Puldová)
2.1 Index stáří / Old-age Index
2.2 Stárnutí obyvatel / Population Ageing
2.3 Metodika / Methodology

3 Vzdělanostní struktura / Educational Structure (Petra Puldová)
3.1 Školní docházka / School Attendance
3.2 Úroveň vzdělání / Educational Level
3.3 Metodika / Methodology

4 Nezaměstnanost a sociální dávky / Unemployment and Social Security Benef ts (Marie Feřtrová)
4.1 Nezaměstnanost / Unemployment
4.2 Příspěvek na bydlení / Housing Allowances
4.3 Extrémy socioekonomických ukazatelů / Extremes of Socioeconomic Indicators
4.4 Metodika / Methodology

5 Obecní rozpočty / Municipal Budgets (Marie Feřtrová)
5.1 Výdaje obcí / Municipal Expenditures
5.2 Investiční aktivita / Municipal Investments
5.3 Metodika / Methodology

6 Dojížďka do zaměstnání / Commuting to Work (Jakub Novák, Martin Ouředníček)
6.1 Centra dojížďky / Commuting Centres
6.2 Čas dojížďky 2001 / Commuting Time 2001
6.3 Čas dojížďky 1991 / Commuting Time 1991
6.4 Nedenní dojížďka 2001 / Nondaily Commuting 2001
6.5 Nedenní dojížďka 1991 / Nondaily Commuting 1991
6.6 Metodika / Methodology

7 Dopravní dostupnost / Transportation Accessibility (Jakub Novák, Jana Temelová, Přemysl Štych, Tomáš Hudeček)
7.1 Silniční dostupnost / Road Accessibility
7.2 Veřejná doprava / Public Transportation
7.3 Metodika / Methodology

8 Služby a infrastruktura / Services and Infrastructure (Jana Temelová, Martin Ouředníček, Jakub Novák)
8.1 Základní a mateřské školy / Elementary Schools and Kindergartens
8.2 Lékaři pro dospělé a děti / Practitioners for Adults and Children
8.3 Primární lékařská péče / Primary Health Care
8.4 Technická infrastruktura a pošty / Technical Infrastructure and Post Offi ces
8.5 Metodika / Methodology

9 Migrace / Migration (Jakub Novák, Zdeněk Čermák, Martin Ouředníček)
9.1 Saldo migrace / Net Migration
9.2 Obrat migrace / Gross Migration
9.3 Extrémy migrace / Extremes of Migration
9.4 Migrace mladých lidí / Migration of Young People
9.5 Migrace seniorů / Migration of Seniors
9.6 Migrace vysokoškoláků / Migration of University Educated
9.7 Metodika / Methodology

10 Bytová výstavba / Housing Construction (Jana Temelová, Martin Ouředníček)
10.1 Bytová výstavba / Housing Construction
10.2 Extrémy bytové výstavby / Extremes of Housing Construction
10.3 Metodika / Methodology

11 Využití půdy / Land-use (Lucie Kupková)
11.1 Vývoj zastavěných ploch / Change of Built-up Areas
11.2 Procesy změn krajiny / Processes of Landscape Change
11.3 Metodika / Methodology

12 Komerční suburbanizace / Commercial Suburbanisation (Tomáš Chuman, Dušan Romportl)
12.1 Komerční plochy 1990-2000 / Commercial Areas 1990-2000
12.2 Komerční plochy 2000-2006 / Commercial Areas 2000-2006
12.3 Příklady komerční suburbanizace / Examples of Commercial Suburbanisation
12.4 Metodika / Methodology

13 Rezidenční suburbanizace / Residential Suburbanisation (Petra Puldová, Martin Ouředníček)
13.1 Suburbanizace a doprava / Suburbanisation and Transportation
13.2 Suburbanizace a školy / Suburbanisation and Schools
13.3 Metodika / Methodology